Västerås stads kontaktcenter deltar i servicemätning

Nu kan du ta chansen och tycka till om hur du tycker att du blir bemött när du ringer eller mejlar till Västerås stads kontaktcenter.

Västerås stadshus. Konstverket Tjuren syns i förgrunden.

Västerås stads kontaktcenter deltar i en servicemätning som ska mäta din upplevelse av kontaktcenters service och bemötande. Mätningen genomförs under en tvåmånadersperiod via de som ringer in och de som mejlar in till Västerås stads kontaktcenter.

Så går mätningen till

Stadens kontaktcenter sätter upp alla som hör av sig till oss under den här tvåmånadersperioden på en lista. En enkät skickas ut till ett slumpmässigt urval av de som kontaktar oss under den här perioden. När man får enkäten som skickas ut via e-post eller sms kan man välja att inte delta.

Invånarnas svar på enkäten är anonyma. Personuppgiften rensas direkt efter enkätutskicket och den är helt anonym. Det går inte att härleda vem som svarat på enkäten.

Resultat från mätningen 2023

När det gäller mätningen av telefonsamtalen 2023 så visade den bland annat:

  • De personer som svarat på enkäten om Västerås stads kontaktcenter är mer nöjda med hur enkelt det var att få hjälp av kommunen med sin fråga än genomsnittet bland kommunerna som var med i mätningen. 75,6 procent var nöjda med Västerås stads kontaktcenter, snittet för landet var 73,8 procent.
  • När det gällde bemötandet via telefon var 82,7 procent nöjda med hur de blev bemötta av Västerås stads kontaktcenter. I landet var snittet 83,0 procent.
  • 87,8 procent tyckte att det var enkelt att få svar på sin fråga via e-post. Rikssnittet bland deltagande kommuner var 79,4 procent.
  • 86,0 procent tyckte att svaret från medarbetarna på Västerås stads kontaktcenter via e-post var tydligt. Där var rikssnittet 83,1 procent.

Mer om mätningen

Mätningen genomfördes första gången 2022. 2023 var första gången Västerås stad var med.Mätningen genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med en extern konsult, Brilliant. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. 2023 svarade 18 396 personer på enkäten i totalt 67 kommuner.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den