Kvarnbacken (Tillberga)

Vi förbereder mark inför försäljning av åtta nya småhustomter i Tillberga. Det gäller tomterna Hubbo-Mälby 1:62, 1:66 och 1:68 till 1:73, se karta längre ner. Fem av dessa kommer att säljas via Bostad Västerås. På två av de resterande tomterna har staden som avsikt att bygga ett nytt gruppboende.

Projektet genomförs i två etapper

Etapp 1

Inledningsvis ska vi bygga vägen och färdigställa de fem tomterna för småhus Hubbo-Mälby 1:69 till 1:73.

Preliminär tidplan för etapp 1

Arbetet startar vecka 15 och beräknas vara klart före årsskiftet 2024/2025 om allt går enligt plan. Tomterna är inte prissatta ännu, men de kommer att prissättas och läggas ut i tomt- och småhuskön längre fram.

Etapp 2

Gällande de två tomter där staden avser att bygga en gruppbostad så medger nuvarande detaljplan inte tillräcklig byggrätt. Staden har därför ansökt om en detaljplaneändring för dessa, men har ännu inte fått ett planuppdrag.

Möjlighet till dialog och påverkan i etapp 2

Möjligheten till dialog och påverkan kommer att hanteras i detaljplaneprocessen.

Kommunens planarbete

Karta

Karta över Kvarnbacken. En ny väg ska skapas norr om Kvarnbacksvägen. Etapp 1 omfattar vägen och tomterna som finns på östra sidan om den nya vägen. Tomterna på västra sidan om vägen ingår i etapp 2.

Ungefärlig markering för de två etapperna. Etapp 1 omfattar den nya vägen och tomter för småhus på Hubbo-Mälby 1:69 till 1:73. Etapp 2 gäller tomterna Hubbo-Mälby 1:62, 1:66 och 1:68 där avsikten är att bygga ett nytt gruppboende.

Bra att veta

Om vägen och ledningar

Den nya vägen kommer att ansluta till Kvarnbacksvägen. Eftersom detaljplanen är från 60-talet har vi behövt anpassa utformningen efter nuvarande regelverk och situation. Det innebär att vi kommer att skapa en vändplats för renhållningsfordon samt möjlighet för arrendatorn att komma fram till åkern.

När det gäller de nya ledningarna så är det Vattenfall som lägger el och belysning och IP Only som lägger fiberledningar. Mälarenergi lägger ledningar för vatten och avlopp. Samtliga ledningar kommer att gå under den nya vägen och ansluta till befintligt nät vid Kvarnbacksvägen.

Fortsatt framkomlighet på Kvarnbacksvägen

Vi anlägger en tillfällig byggväg vid sidan om Kvarnbacksvägen för att bibehålla fortsatt framkomlighet. Det kan dock uppstå situationer där trafiken påverkas under kortare stunder. Ta därför höjd för att du kan behöva något längre restider än normalt. När arbetet är klart kommer vi att återställa ytorna.

Uppdatering: Vecka 13 börjar vi montera byggstaket så att de finns på plats när projektet drar igång i april. Staketen påverkar inte framkomligheten på Kvarnbacksvägen. Vi har också kommit fram till att det räcker med en byggväg norr om Kvarnbacksvägen för att behålla framkomligheten.

Sprängningsarbeten

Tisdagen den 21 maj startar sprängningsarbeten vid nya vägen som ska ansluta till Kvarnbacksvägen. Vi behöver spränga bort berg för att kunna anlägga vägen och ledningar. Vi beklagar om arbetet upplevs som störande och vi ska försöka att bli klara så snabbt vi kan.

Arbetet med borrning och sprängning kan pågå fram till klockan 19 på måndagar till torsdagar, under de veckor som arbetet pågår. Det betyder att det inte förekommer borrning eller sprängningsarbeten på fredag till söndag.

En extern, sakkunnig besiktningsman har genomfört en riskanalys och därefter kontaktat närmast berörda fastighetsägare. Dessa meddelades via ett separat utskick, för besiktning och eventuell utsättning av vibrationsmätare. Är du en av dem och har frågor gällande åtgärderna ska du ta dessa med besiktningsmannen.

Mälarenergi genomför utökat ledningsarbete

Mälarenergi ska genomföra ett utökat ledningsarbete under och på båda sidor av Kvarnbacksvägen. Projektet beräknas pågå under våren 2024. Alla frågor om detta hänvisas till Mälarenergi.

Kontakta Mälarenergi

Stadsplanen fastställdes redan år 1964

Detaljplanen SPL 477 vann lagakraft 1964 och omfattar både tomter och en väg. Staden äger fastigheterna Hubbo-Mälby 1:62, 1:66 och 1:68 - 1:73 som enligt detaljplanen är redan avstyckade tomter. Fastigheten Hubbo-Mälby 1:62 får delvis inte bebyggas på grund av ett skyddsavstånd till gravfältet i norr, enligt ett yttrande från Länsstyrelsen.


Hur kommer framkomligheten att påverkas vid Kvarnbacksvägen?

Vi skapar en tillfällig byggväg vid sidan om Kvarnbacksvägen för omledning av trafik. Det betyder att vi inte behöver stänga av vägen. Det kan dock uppstå situationer där trafiken påverkas under kortare stunder. Ta därför höjd för att du kan behöva något längre restider än normalt.

Hur är det tänkt med trafiksäkerheten för framförallt barn som ska ta sig till och från skolan?

Vi ser till att säkra passagen för gående och cyklister. Vi kommer att anpassa detta utifrån behov.

Kommer man att kunna ta sig till fälten och skogsdungen när arbetet pågår?

För att säkerställa att vi får en säker arbetsplats och undvika risker för fall (människor och djur), kommer byggarbetsplatsen att stängslas in. Det instängslade arbetsområdet kan variera under byggtiden. Rådjuren som rör sig i området kommer även fortsättningsvis att kunna ta sig runt stängslet, ut på fälten och upp i skogsdungen.

Hur mycket kommer ni att stängsla in?

Det instängslade arbetsområdet kan variera under byggtiden. Vi har inte för avsikt att stänga av arbetsområdet mer än nödvändigt. Det kommer att förekomma djupa schakter längs hela sträckningen av den nya vägen för att Mälarenergi ska kunna förlägg VA- ledningar, även andra ledningar behöver läggas som ska försörja området.

Vad är det för gröna markeringar i gatan?

Stadens utförare har sprayat markeringar i gatan för att få landmärken inför en drönarinmätning.

Hur kan detaljplanen vara aktuell efter 60 år?

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan plan.

Hur får jag tillgång till detaljplanen och utredningar som är kopplade denna?

Hör av dig till vårt Kontaktcenter, se deras kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Går det att bygga en gång- och cykelbana längs Kvarnbacksvägen?

Kvarnbacksvägen är en statlig väg, där det är Trafikverket som är väghållare.
Vill du som boende påverka trafiksituationen, så rekommenderar vi att du kontaktar Trafikverkets kundservice.

Frågor till Trafikverket - E-tjänstportalen

Kommer det nya LSS-boendet anpassas efter landskapet?

Hur huset ska anpassas till omgivande landskap hanteras i detaljplaneprocessen och efterföljande arbete.

Varför bygga ett stort LSS-boende på ett sluttande berg istället för plan mark?

Staden har ett begränsat urval av tomter att välja bland för att kunna nyttja till samhällsfastigheter.

Hur många tomter såldes från det tidigare tomtbyggarprojektet längre upp på Kvarnbacksvägen? Varför göra fler?

De tidigare tomterna är inte släppta till försäljning ännu. Det återstår arbete innan de kan läggas ut till försäljning. Att skapa ytterligare tomter är ett politiskt uppdrag i syfte att möjliggöra för fler att bygga nytt småhus.

Kommer dammen att byggas bort?

Nej, dammen ligger utanför arbetsområdet och blir kvar.

Har du ytterligare frågor om projektet?

Ställ gärna frågor via Kontaktcenters formulär längst ner på sidan.

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelande om det händer något nytt i projektet? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Observera!

Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Kvarnbacken.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, Kommunstyrelsen, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Kvarnbacken.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt. Eftersom sidan uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, Kommunstyrelsen, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Du kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, Kommunstyrelsen, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se