Lotteri

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar och trossamfund söka tillstånd för att sälja lotter. Lotteri är ett arrangemang som avgörs av slumpen. Om ett prestationsmoment avgör vem som vinner är det en tävling, till exempel när man svarar på kunskapsfrågor, skriver en slogan eller tar sig över hinder på tid.

När du ska anordna lotteri

Vissa typer av lotterier kräver tillstånd från kommunen, andra från Spelinspektionen och i vissa fall behövs inget tillstånd. Här kan du läsa om de olika formarna och vilket tillstånd som gäller för ditt lotteri.

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:

 • En sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i
 • en föreningsaktivitet
 • en föreställning
 • ett bingospel som föreningen anordnar.

Priser och vinster:

 • Lottpriset får vara högst 1/4000 prisbasbelopp.
 • Vinsten får endast bestå av varor.
 • Värdet av högsta vinsten får högst vara högst 1/6 prisbasbelopp.
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

Information om hur mycket ett prisbasbelopp är

Information om tillstånd, Spelinspektionen

Det går att anornda lotterier utan tillstånd som privatperson eller företag.

Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:

 • En offentlig nöjestillställning
 • en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Priser och vinster:

 • Lottpriset får vara högst 1/4000 prisbasbelopp.
 • Vinster får endast bestå av varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp.
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Information om hur mycket ett prisbasbelopp är

Information om tillstånd, Spelinspektionen

Från och med 2019 får kommuner godkänna så kallade registreringslotterier. Spelinspektionen ansvarar för all annan licensgivning. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst storlek på vinst och omsättning.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Inom Västerås kommun är det kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen som ansvarar för lotteritillstånd och lotteri­registreringar. Ansökan görs via länken till e-tjänsten längre ned på sidan. Länsstyrelsen ger tillstånd för lotterier och spel där flera kommuner i länet ingår.

 • Tillstånd kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
 • Föreningen ska ha ett eget namn, en styrelse och antagna stadgar.
 • Föreningen ska ha ett styrelseprotokoll där styrelsen beslutat att registrera sig för lotterier samt vem som utsetts som lotteriföreståndare i föreningen.
 • Registreringslotteriets räkenskaper ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper.
 • I spellagen 6 kap. 2 § finns mer ingående information om krav vid ansökan.

Det går endast att sälja lotterna vid arrangemanget som anges i ansökan. Vid onlinelotteri, lottstånd på annan plats och lottautomater behövs tillstånd från spelinspektionen.

Din förening ska betala en summa på 330 kronor plus administrativ avgift för lotteritillståndet.

Du kan ansöka om att arrangera flera lotterier av samma typ under en specifik period.

Exempel: En förening vill sälja 50/50 lotter med vinstdragning varannan månad.
De kan skicka in ansökan om att göra det i ett år i stället för varje gång. Ska du genomföra olika typer av lotterier krävs en ansökan för varje lotterityp.

När lotteriet pågår

Det är krav på att ha lotteriföreståndare och lotterikontrollant under lotteriet. Nedan kan du läsa vad som innebär för de två rollerna.

När en förening ansöker om lotteritillstånd måste styrelsen fatta beslut om det. I samma protokoll måste föreningens lotteriföreståndare namnges. Lotteriföreståndarens uppgift är att ansvara för föreningens lotterier och se till att dessa sköts på ett lämpligt sätt i enlighet med de föreskrifter, villkor och bestämmelser som finns. Det innebär bland annat att lotteriföreståndaren har en skyldighet att se till så alla personer som är inblandade i lotteriförsäljningen får information om vilka bestämmelser som gäller.

I och med att lotteriansökan godkänns så kommer föreningen att bli tilldelade en lotterikontrollant. Kontrollanten ska bli informerad om alla detaljer kring lotteriet. Tänk på att kontrollanten även kan användas som ett bollplank vid eventuell frågor.

När lotteriet är genomfört

Efter genomfört lotteri behöver en redovisning av resultatet lämnas in. Nedan kan du läsa om hur det går till samt om avgifter för kontrollanten.

Senast två månader efter sista försäljningsdag ska föreningens lotteriföreståndare skicka in en ekonomisk redovisning över lotteriverksamheten. Redovisningen skickas in digitalt via e-tjänsten, se länk under rubriken E-tjänst för ansökan och redovisning.

Ett arvode ska betalas till kontrollanten för arbetsinsatsen. Det är 3 procent av den planerade sammanlagda insatsen på det startade lotteriet.

E-tjänst för ansökan och redovisning:

Här finns länkarna för ansökan och redovisning.

Handling som skall bifogas med ansökan:
Styrelseprotokoll där styrelsen beslutat att registrera sig för lotterier samt vem som utsetts som lotteriföreståndare i föreningen.

Ansök om lotteritillstånd i Västerås

Redovisa genomfört lotteri i Västerås

Vill du veta mer?

Mer information om kommunala lotterier kan du hitta på Spelinspektionens hemsida.

Kommunala lotterier, Spelinspektionen

Kontakta oss

Marie Sandersson Bergwall

Idrottsstrateg

Telefonnummer 021-39 12 84

marie.sandersson.bergwall@vasteras.se