Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, dp 1818

Detaljplanen vann laga kraft den 10 mars 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att för­täta fastig­heten genom att bygga fler nya bo­städer. För att det ska vara möjligt krävs att planen ändras.

I ansökan för planen finns ett för­slag till ny bostads­bebyggelse inom fastig­heten. Den inne­håller cirka 130 lägen­heter. Det är tänkt att man ska komma till fastig­heten via den kommunala Gulsporre­gatan. I detalj­planen ingår att göra en över­syn av hur den an­göringen ska gå till.

Flygbild över planområdet, fastigheten Svärdsliljan 5 på Gideonsberg.

Flygbild över planområdet, fastigheten Svärdsliljan 5 på Gideonsberg

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se