Detaljplaner

Här hittar du detaljplaner

Du kan antingen söka via kartan eller via sökrutorna längre ner. Här finns gällande detalj­planer samt de planer och ut­redningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt.

Vill du ha en äldre detaljplan, kan Kontaktcenter hjälpa dig. Du når dem

  • via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se
  • telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Beställa ritningar och detaljplaner

Hitta detaljplaner via karta

Sök efter antagna detaljplaner som gäller

I den här rutan söker du gällande detaljplaner som vunnit laga kraft sedan år 2008 och framåt.
Du ser i punktlistan vilka olika ord du kan söka på.

Sök efter pågående planer och
andra ut­red­ningar

I den här rutan söker du de planeringsdokument som vi arbetar med. Till exempel detalj­planer, planprogram, fördjupningar av översikts­planen, orts­analyser och andra ut­redningar. Det är de som ännu inte blivit god­kända eller har vunnit laga kraft.

I båda sökrutorna kan du söka på flera olika sätt. Här visar vi några exempel.

  • Område, till exempel Pettersberg
  • Kvartersnamn eller fastighetsbeteckning, till exempel Västerås 3:1
  • Detaljplanens namn, Illern 2, till exempel Vega
  • Detaljplanens beteckning, till exempel dp 1901
För vem

Du kan på­verka när vi gör nya planer

Om du till exempel är granne till om­rådet eller på annat sätt berörs av detalj­planen så har du rätt att lämna syn­punkter. Det är i sam­råds- och gransknings­skedet du kan säga vad du tycker om för­slaget till detalj­plan. Under samråds- och gransknings­tiden finns plan­förslaget till­gängligt i stads­huset och här på webb­platsen. Oftast finns även för­slaget på Västerås stads­biblioteket och ibland också hos Bostad Västerås, men då enbart i digital form.

Detaljplaner som du kan lämna synpunkter på Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

När du inte är nöjd med beslutet

Så här gör du om du vill över­klaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du ha rätt att över­klaga planen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen.

Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser Pdf, 74.2 kB.

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se