Detaljplan för del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby, dp 1899

Detaljplanen vann laga kraft den 13 mars 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. Dels komplettera och av­sluta den struktur av bebyggelse som finns längs Skerikesvägen i an­slutning mot Norrleden. I det om­rådet blir det rad­hus lika som tidigare etapper på Älvkullen. Dels ska vi se om det är möjligt att bygga små­hus i kvarteret närmast Norrleden. I plan­för­slaget blir det i så fall ett 40-tal bostäder.

Bild från korsningen Norrleden och Skerikesvägen mot planområdet på Vallby.

Bild från korsningen Norrleden och Skerikesvägen mot planområdet på Vallby

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se