Detaljplan för del av Västerås 2:70 och Västerås 2:1, Stallhagen, dp 1914

Detaljplanen vann laga kraft den 27 september 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga en ny skolbyggnad och nya bostäder på Fridnäs. Det handlar om området där de gamla tennisplanerna ligger i dag. Skolan som planeras i den västra delen ska tillsammans med den befintliga skolbyggnaden, utgöra Fridnässkolans verksamhet. Bostäderna planeras i den östra delen. Det är viktigt i förslaget att ny bebyggelse tar hänsyn till områdets höga kulturvärden.

Plan­området är cirka 17 000 kvadrat­meter stort. Det ligger cirka en kilo­meter syd­väst om Västerås centrum.

Perspektivbild över planområdet på Fridnäs, Stallhagen.

Den nya skolbyggnaden planeras i den västra (nedre) delen och bostäderna i den östra (övre) delen av planområdet på Fridnäs

Gatuvy från Västmannagatan med ny föreslagen skolbyggnad och den befintliga skolan i bakgrunden.

Gatuvy från Västmannagatan med ny föreslagen skolbyggnad och den befintliga skolan i bakgrunden

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se