Detaljplan för del av Västerås 3:12, Finnslätten, dp 1989

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 17 november 2022.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt med en anläggning för en mottagningsstation inom planområdet. Vi ska även studera om det är möjligt att ha parkeringsytor (även mobilitetshubb), handel, kontor samt industriverksamheten i området.

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygbild över Finnslätten med planområdet inringat med röd streckad linje

Flygbild över planområdet på Finnslätten

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou och Emma Lilja.

  • Afroditi når du på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 84 47
  • Emma når du på e-post emma.lilja[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 00 86.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

byggnadsnamnd@vasteras.se