Detaljplan för del av Nyckelön 1:1, Kvicksund, dp 2012

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 21 mars 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder och förskola med fyra avdelningar. Den nya bebyggelsen ska vara i en skala och struktur som passar in med den bebyggelse som redan finns på Nyckelön.

Flygbild över del av Kvicksund där planområdet är markerad med röd linje.

Flygbild över planområdet på Kvicksund

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Andersson. Du når henne

  • på e-post ida.andersson[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 36.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Andersson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 36

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se