Detaljplan för Annelund 1 med flera, Skälby, dp 2013

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 21 mars 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för kompletterande småhusbebyggelse på Annelund, Skälby. Bebyggelsen ska ha sådan storlek, färgsättning och utformning att den inte dominerar i landskapet. Bakformsvägen ska utformas för att fungera som infartsväg, gång och cykelväg.

Flygbild över del av Skälby där planområdet är markerad med röd linje.

Flygbild över planområdet på Skälby

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Andersson. Du når henne

  • på e-post ida.andersson[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 36.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Andersson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 36

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se