Visa sökformulär

Byggnadsnämnden

Vårt ansvar

Bygg­nads­nämn­den ansvarar för fysisk planering samt myndig­hets­ut­övning i sam­band med detalj­planering och bygg­lov. Den har också an­svar för till­syn av bygg­nads­verk­sam­heten i Västerås. Nämnden ska främja en håll­bar ut­veckling av Västerås så att staden blir attrak­tiv för fram­tidens Västeråsare. Det handlar om att skapa in­fra­struk­tur för möten och förenings­liv, ut­bild­ning, boende och näring­sliv samt vård och om­sorg. Nämnden an­svarar också för stadens lant­mäteri­verk­sam­het. Den tar be­slut om nya namn på kvarter, gator och torg samt har an­svaret för stadens för­sörj­ning med grund­läggan­de geografisk in­formation.

Nämndens ledamöter

Lars Kallsäby (C)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Västerås Stadshus AB, ledamot i äldrenämnden, ordförande i byggnadsnämnden, ordförande i styrelsen för Konsult och service, 2:e vice ordförande i Västmanlandsmusiken, ledamot i krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 29 50

Staffan Jansson (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Västerås Stadshus AB, ordförande i Mälardalens brand- och räddningsförbund, ordförande Mälarenergi AB, 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden, ordförande i Mälarens Vattenvårdsförbund, ledamot i Fibra AB, ledamot i Samkom AB

Telefonnummer: 021-39 32 31

Claes Kugelberg (M)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, ledamot i styrelsen för Mälarenergi AB

Telefonnummer: 070-679 29 49

Anny Bustos Teljebäck (S)

Håkan Wretljung (MP)

Anna Hård af Segerstad (M)

Henrik Östman (L)

Ersättare

Iréne Englund (S)

Tomas Östling (S)

Ing-Marie Berndtsson (C)

Eric Söderberg (KD)

Alexandra Andersson (M)

Agneta Persson (M)

Örjan Rosell (L)

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?