Temporär arkitektur och aktivering

För att ge liv till Mälarporten och göra området attraktivt att besöka även under byggtiden arbetar vi med temporär arkitektur och aktivering av området. Här kan du läsa mer om vad som händer i Mälarporten.

Spårharpan

På den gamla tågperrongen Spårharpan mellan silon och järnvägen har vi tillsammans skapat en pop up-park för västeråsarna. Spårharpan är inte bara en tillfällig park, det är också en oas för skapande. Mitt i stadens kanske o-charmigaste plats skapar vi tillsammans något att både njuta av och vara stolta över.

Runt omkring i parken finns olika material du kan använda dig av, för att skapa den park du själv skulle vilja besöka. Tanken är att Spårharpan ska vara en plats för event, umgänge och samtal, konst, kreativitet, eller kanske något helt annat. Det är upp till dig som besöker Spårharpan att komma med idéer och fylla Spårharpan med liv.

Välkommen att skapa, det finns inga regler förutom att respektera de andra besökarna och deras skapelser

Vill du låna något för din vistelse i parken? Kanske el eller solcellslampor?

Kontakta Marit Sihm Kvenangen 021-390148
marit.sihm.kvenangen@vasteras.se

Pop-up park Spårharpan, asfaltsyta med buskar runt omkring, park med stolar och bord.

Spårharpan har skapats av de vinnande arkitektkollektiven från tävlingen Europan - Studio Träda och Emergent_lab. Tillsammans med Västerås stad valde de ut Spårharpan som den första platsen att utveckla.

Västeråsarna har ombetts att bidra med material, idéer, kreativitet och nyfikenhet. Parken färdigställdes i maj 2023 och kommer att finnas kvar fram till Kulturnatten i september 2023. Spårharpan kommer vara en del i det fortsatta skapandet av temporär arkitektur i Mälarporten.

Om aktivering i Mälarporten

Under en 25-årsperiod ska Mälarportsområdet gå från ett område som i dag främst består av industrier, verksamheter och parkeringar till att bli västeråsarnas nya stadsdel, med närhet till Mälaren, grönska, nya bostäder, kontor och ett nytt resecentrum.

I arbetet med att aktivera området - skapa liv och rörelse - kommer vi använda oss av temporär arkitektur, som gör det möjligt att med begränsade resurser testa och undersöka olika användningar och gestaltningar av en plats, innan något permanent byggs. Först ut är Spårharpan.

De vinnande arkitektkollektiven från tävlingen Europan - Studio Träda och Emergent_lab – valde tillsammans med Västerås stad ut Spårharpan som den första platsen att utveckla. Västeråsarna har ombetts att bidra med material, idéer, kreativitet och nyfikenhet. Spårharpan kommer vara en del i det fortsatta skapandet av temporär arkitektur i Mälarporten.

Västerås stad och Mälarportsområdet deltog under 2021 i Europan, en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Genom att delta i arkitekttävlingen tog Västerås hjälp av unga internationella arkitekter för att se hur området kan bli attraktivt att besöka, även innan det är färdigbyggt.

Tävlingsbidragen utformades för att hjälpa till att göra Mälarporten till en levande stadsdel även under tiden den planeras och byggs. Tävlingen pågick under 2021. Här nedan ser du vinnarbidragen som har utsetts av en professionell jury.

De vinnande arkitektkollektiven från tävlingen Europan - Studio Träda och Emergent_lab – valde Spårharpan som den första platsen att utveckla. I Spårharpan har de tillsammans med Västerås stad skapat en pop up-park för västeråsarna. Spårharpan kommer vara en del i det fortsatta skapandet av temporär arkitektur i Mälarporten.

1. Västerås Vitality! – FD767

Juryns motivering: Vitality är ett luftigt presenterat förslag som har en tydlig idé om processen, genomförandet och hållbarhetsfrågorna. Därtill visar förslagsställarna upp vackra arkitektoniska tillägg i form av ett antal paviljonger i det som kan utvecklas till en industriell park. Vitality tar utgångspunkt i frågorna om reningen av Mälarens vatten och platsens ekologi. Det sätter förslaget i vår samtida kontext med de stora utmaningar vi kan se i form av klimatförändringar, vattenhöjning, befolkningstillväxt etc. Det gör Vitality till ett av de förslag som allra tydligast arbetat med Living cities temat med de två huvudaspekterna Metabolism och Inclusivity. Vitality innehåller vidare strategier för vatten, grönska och social hållbarhet. De första förändringarna ska ske vid tågstationen och vid Mälarens stränder och kajer med en flytande paviljong som kan användas för forskning och utbildning om vattenfrågor. Därefter byggs förslaget på inåt med en grön omvandling kring området med de övergivna spåren och den spontana vegetation som finns där. Slutmålet kan vara såväl en permanent park som bygger på industrihistorien som att hela parkstrukturen bearbetas i stadsutvecklingen.

Västerås Vitality! – hela förslaget (PDF) Pdf, 10.2 MB.

2. Landscapes of encounters – PX292

LANDSCAPES OF ENCOUNTERS – hela förslaget (PDF) Pdf, 1.1 MB.

Juryns motivering: Landscape of encounters, LOE,har sina starkaste förtjänster i hur platsen behandlas för att öka biodiversiteten. Genom att analysera platsens förhållanden med ruderatväxter, stenupplag, lertäkter och annat beskrivs en utveckling där Mälarporten främst med naturliga processer kommer att bli en mer hållbar plats med rum för människor, växter och djur. Tydligare kan knappast målen i Living cities temat med de två huvudaspekterna Metabolism och Inclusivity formuleras enligt juryn. Metoden är på papperet enkel i LOE; först undersöka platsen, vad kan man utnyttja? Sen bjuda in aktörer, dessa flyttar in och utvecklar. I förslaget inryms på så sätt ett café i ett befintligt hus, urban farming, en bygglekplats med återvunnet material och den stora silon utvecklas för att bli ett habitat för bergslevande djur med enkla medel.

Hedersomnämnande: Making space – NF577

Making space – hela förslaget (PDF) Pdf, 524 kB.

Juryns motivering: Making space har ett något gåtfullt motto; “Showing some grace and leaving be”, vilket är ett sätt att sammanfatta förslagets styrkor. Det skapar några vackra rum och låter resten av området vara. Making space omvandlar Mälarporten till ett helt nytt och poetiskt men, som det verkar, folktomt landskap med utgångspunkt från den existerande på ett skickligt och väl gestaltat sätt. Det vilda möter det övergivna industrilandskapet med installationer och anläggningar i passande skalor.

Hedersomnämnande: Ny väg, move around – TZ146

Ny väg, move around – hela förslaget (PDF) Pdf, 848.1 kB.

Juryns motivering: Ny väg försöker skapa en öppen plattform för Västeråsborna att utforska sin stad och den nya stadsdelen Mälarporten. Ny vägopererar i tre skalor. Stadens med den storskaliga kopplingen till Mälaren, stadsdelens med ett (gult) gång-och cykelvägnät och den lokala skalan med nya offentliga rum. Dessa offentliga rum formas av byggnadsverk ”Archetypes” av tillfällig karaktär som återtar olika övergivna platser och programmerar dem. Ett av dem är ett utsiktstorn som kan bli ett intressant nytt inslag i en stadsdel. Projektet utvecklas från området väster om järnvägen och österut och till slut skapas en hel park utifrån det övergivna spårområdet med sin spontant vuxna vegetation tillsammans med de båda ursprungliga bäckar som grävs fram ur sina kulvertar.

Kontakta oss