Visa sökformulär

Sätra – en ny hållbar stadsdel i Västerås

I den nordvästra delen av Västerås bygger vi en ny hållbar stadsdel där du som invånare får det bästa från stad och land med närhet till naturen och till butiker och service. På Sätra blir gröna mötesplatser,
stadsodling och hållbarhet en del av din vardag.

 

Sätra flygfoto

Flygbild över planområdet för Sätra

 

Sätra - en stadsdel med det bästa från stad och land

Västerås stad har tagit fram en vision för Sätra, som genomsyrar arbetet och planeringen:

 • Det är lätt att leva hållbart på Sätra
 • Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap
 • Sätra är tryggt och tillgängligt

Vi vill att de boende på Sätra ska få det bästa från både stad och land – närhet till skog och landsbygd och samtidigt nära till butiker på Erikslund och nöjen i Västerås city. Vi vill bygga in gröna mötesplatser och urban odling och bland annat skapa moderna och vackra lösningar för rening av dagvatten.

En viktig förutsättning för att bygga en hållbar stadsdel är en väl fungerade kollektivtrafik och goda förutsättningar för gående och cyklister. Vi planerar därför i ett tidigt skede för att en god kollektivtrafik och gång- och cykelbanor ska finnas på plats redan vid inflyttning.

Västerås stad har ett nära samarbete med Mälarenergi och Mälardalens högskola för att tillsammans få fram smarta och energieffektiva lösningar för framtidens bostadsområde.

Tidplan

Första steget mot den nya stadsdelen är att fördjupningen av översiktsplanen kommer ut på samråd hösten 2018. Under samrådet får du som invånare möjlighet att tycka till. Om allt går enlig plan beräknas det första spadtaget till vintern 2020.

Läs mer om fördjupningen av översiktsplanen här.länk till annan webbplats

Det här är Sätra

Stadsdelen Sätra ligger i den nordvästra delen av Västerås, fyra kilometer från Västerås centrum. Området gränsar till Surahammarsvägen och Erikslund i väster, Norrleden i norr, stadsdelen Brottberga i öster och Hagaberg och Eriksborg i söder. Idag består området till största delen av skog och åkermark med några få bostäder. En viktig del i planeringen av Sätra är att bevara så mycket skog som möjligt. Vissa skogspartier kommer att bebyggas men den allra största delen kommer att finnas kvar.

Visionen för stadsdelen är att det ska finnas 2 000 till 2 500 bostäder när stadsdelen är färdigutbyggd.

Invånardialogen om Sätraskogen är avslutad

Stort tack till alla som engagerat sig i utvecklingen av Sätra! Vi har fått in ca 250 idéer och synpunkter från er som lever och bor i området och som använder skogen, som vi nu går igenom och tar till oss för det fortsatta arbetet. Ni har verkligen förmedlat att skogen är väldigt betydelsefull för många. Om du är nyfiken på kommentarerna finns de kvar på översiktskartan ytterligare en tid.

Vanliga frågor

Vilken typ av bebyggelse kommer Sätra att ha?
Det är idag inte bestämt exakt vilka hustyper som kommer att finnas men inriktningen är en varierad bebyggelse med flerbostadshus, radhus, mindre parhus och villor. Bebyggelsen ska passa väl in i den varierade natur som finns på Sätra och ska komplettera den bebyggelse som finns i de omgivande stadsdelarna.

Hur involverar ni medborgarna i planeringen?
Under sommaren 2018 genomförde vi en invånardialog med fokus på att få in idéer kring hur vi på bästa sätt utformar fina och användbara områden för rekreation. Formellt samråd för den fördjupade översiktsplanen kommer under hösten, då har alla som vill rätt att tycka till.


Vad händer med de hus som finns i området idag?
Idag finns några fastigheter och vår ambition är att dessa ska bevaras och på ett varsamt sätt integreras i den nya bebyggelsen.


Vad händer med skogen, kommer den att finnas kvar?
Skogen kommer att bevaras i största möjliga mån. Dels är den en stor tillgång för de som bor på och runt Sätra och dels finns höga biologiska värden som ska bevaras. Skogen är bland annat hem för spillkråkan, vår största hackspett, som är relativt ovanlig i våra trakter.

Vissa delar av skogen, framför allt delar som kan betraktas som mer oländig och därmed mindre användbara för rekreation, kommer att bebyggas.

Vad händer med fornlämningarna i området?
I juni 2018 kommer arkeologer att påbörja utgrävningar i området. Vi vet redan idag att det finns mycket fornlämningar och vi kommer till exempel att bevara ett gravfält som har ett stort bevarandevärde. De fynd arkeologerna gör under utgrävningen kommer att tas omhand och lämnas till museum.

Jag har sett att skogen gallrats, har det med byggnationen att göra?
Gallring av skogen har genomförts på Eriksborg/Sätra för att välja ut de träd som ska ges utrymme att bli stora. Det har genomförts med målet att skapa en varierad skog som passar för både människor och övriga levande invånare i Västerås. Gallringen är en löpande åtgärd för att förbättra skogen och är inte kopplat till byggnationen av Sätra.

Kommer det att finnas någon skola, förskola, idrottshall eller idrottsplats?
Ja, det kommer att finnas en skola för årskurs 1-6, fyra förskolor, en idrottshall och en idrottsplats.

 

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordanby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning av gångstråket vid Stadsträdgården

  Nu har vi gjort det möjligt att komma närmare Mälarstranden. Sitta ner en stund, koppla av och njuta av utsikten, grilla på anvisad grillplats, få en naturupplevelse, iaktta fågellivet – det är precis det du kan göra här.

Nytt i Västerås

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

 • Mark- och exploateringsdagar för stadsbyggare

  Den 6-7 november är Västerås stad värdkommun för MEX-dagarna, mark- och exploateringsdagarna. Det är Föreningen Sveriges Stadsbyggare som arrangerar olika föreläsningar om stadsbygge och stadsplanering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?