Ett tillfälligt resecentrum under byggtiden – för att garantera passagerarnas säkerhet

När byggandet av nya resecentrum kommer igång ska ett tillfälligt resecentrum och en tillfällig bro över spår redan vara på plats. Det krävs av säkerhetsskäl för resenärerna om resandet ska kunna fortsätta under hela byggtiden, samtidigt som det ger en lägre byggkostnad. "Det är en alltför stor risk att ha resenärer i samma byggnad som ett stort byggprojekt, och det blir dessutom väldigt kostsamt", säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Förslaget till nytt resecentrum har utformats med två fristående byggnader/etapper med passager över spåren. Under byggtiden kommer resenärerna att hänvisas till ett tillfälligt resecentrum i Sigurd 4, söder om spåren, samt i det läge där dagens biluthyrning finns, norr om spåren.

En ny bro byggs över spåren och får trappor och hissar ner till perrongerna, så att tågtrafiken kan fortsätta utan störningar. Till skillnad från dagens bro över spåren som är stängd på natten så kommer det finnas möjlighet att passera över den tillfälliga bron dygnet runt.

Nyhetsbild

Det kommer också vara lättare att ta med sig cykeln över spåren än vad det är i dag.

Resenärernas säkerhet under byggtiden är viktig

När bangården ska byggas om så ska både spår och perronger flyttas från sina nuvarande lägen och få nya platser. Det här ställer höga krav på säkerheten.

– Vi får en del frågor om varför vi inte kan ha kvar nuvarande resecentrum under byggtiden. Vår samlade bedömning är att det inte är möjligt av säkerhetsskäl. Utifrån erfarenhet av produktion i järnvägsnära miljö så vet vi vilka krav som ställs. Det går inte att anpassa dagens station till nya perronger och samtidigt upprätthålla en säker och tillgänglig station för de som reser. Det är en stor risk för olyckor att ha kvar resenärer i en byggnad samtidigt som den byggs om, säger Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum.

Att ha en tillfällig station är ett vanligt sätt att lösa säkerhet och tillgänglighet vid stationsprojekt. Västerås stad och Trafikverket har ett nära samarbete för att se till att lösningen fungerar för resenärer, för trafiken och för de som ska arbeta med byggandet av nya resecentrum. Det är Trafikverket som bekostar den tillfälliga bron.

Tillfällig lösning ger lägre kostnad och kortare byggtid

 Att flytta resenärerna till ett tillfälligt resecentrum gör att de som arbetar med bygget får en effektiv och störningsfri arbetsplats.

– Min erfarenhet från ombyggnationen av Skärholmen centrum, där planen var att verksamheten i centrum skulle fortsätta obehindrat, är att mycket arbete måste utföras nattetid för att minska störningar. Detta är oerhört kostnadsdrivande, säger Jonas Living, som jobbat med flera stora byggprojekt tidigare.

– Med denna metod kommer vi alltid att kunna hålla tillräckligt med spår öppna för att bibehålla trafiken och möjligheten att pendla. Den tillfälliga bron över spår kommer enklare att kunna anpassas för att flytta resenärer till rätt perrong i olika skeden av ombyggnaden av bangården. Det här kommer alltså att funka även om läget för perrongerna flyttas under byggtiden. Nuvarande station skulle ha mycket svårare att klara av det. Det skulle i så fall innebära att nuvarande bro skulle behöva byggas om, under samtida full drift. Det vore ingen bra planering av vare sig säkerhet, tid eller ekonomi, säger Jonas Living.

Den tillfälliga bron etablerar ny passage för västeråsarna

I takt med att Mälarporten utvecklas med många tusen nya invånare så behövs det fler passager över spåren för att klara av flödet av människor som rör sig mellan stadsdelarna och till resecentrum.

– En stor fördel är att den tillfälliga bron över spår kommer att kunna stå kvar på sin plats och ge både resenärer och västeråsare fler vägar att ta sig över spåren under lång tid framöver. Vi vet till exempel att många rör sig från Kopparlunden till de östra delarna av staden, så för dem kommer det att bli närmare och lättare att använda den nya bron, i väntan på att etapp två av resecentrum byggs, säger Jonas Living.

Du kan läsa mer i Trafikverkets fotgängarsimulering som även innehåller tänkt provisoriskt resecentrum (pdf). Pdf, 2.2 MB.

Läs mer i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Västerås (ÅVS) 2013:123 på Trafikverkets hemsida.

Resecentrum innehåll

Publicerad

Senast ändrad