Värmeböljor och skyfall – så planeras nya resecentrum för att hantera utmaningarna

Västerås nya resecentrum måste kunna hantera stora mängder regn - kopplat till det ökande antalet skyfall som väntas bli en följd av klimatförändringarna. I dag är stationsområdet en plats med mycket hårdgjorda ytor. Nya resecentrum ska bli en plats för mer växtlighet som förutom att hantera regnvatten även kan ge skydd vid värmeböljor, samtidigt som det bidrar till ökad biologisk mångfald och gör området trevligare att besöka.

I arbetet med Västerås nya resecentrum har frågor kopplade till hållbarhet hela tiden funnits med som en naturlig förutsättning. En viktig fråga har varit den om regnvattenhantering.

Med flera kraftiga skyfall och översvämningar både i Sverige och i andra länder den senaste tiden så har frågan aktualiserat ytterligare. Där kan nya resecentrum spela en viktig roll för att ta hand om regnvattnet som faller.

Nyhetsbild


– Då är det viktigt att det finns växtlighet som kan ta hand om och lagra regnvatten. Det finns också planer på att bygga ett fördröjningsmagasin, säger Josefine Pettersson, hållbarhetskonsult från Ramboll för resecentrumprojektet.

Parker och gröna tak ska ta hand om regnvatten

Resecentrums etapp ett planeras med två terrasser, Sigurdsterrassen och Vasaterrassen, som likt upphöjda parker binder samman båda sidorna av stationsområdet med en gång- och cykelväg över spåren. I dessa parker planeras en bred växtlighet med Mälarregionens natur som förebild. Gröna tak planeras på väderskydden på perrongerna samt på övriga byggnader i detaljplanens område, så som i det nya Vasakvarteret och i kvarter Sigurd. Landskapet vid resecentrum ska hjälpa till att leverera olika ekosystemtjänster. Det handlar även om biologisk mångfald, att sprida arter och skapa naturliga miljöer för dem att leva.

– Det kommer bli mycket mer grönska i området och en variation i olika typer av växtlighet. Gräs, buskar, barrträd som är vackra även vintertid och lövträd som är vackra halva året. Det blir trivsamt och även en bra grund för ökad biologisk mångfald i form av insekter och fåglar. Dagens stationsområde är ju inte direkt höjden av biologisk mångfald, säger Josefine Pettersson, hållbarhetskonsult från Ramboll.

Grönska viktigt vid värmeböljor

Tillsammans med arkitekterna från BIG har projektgruppen för resecentrum arbetat fram en tydlig klimatstrategi.

– Vi har jobbat mycket med hållbarhet och haft mål för olika delmoment i projektet. Till exempel så har det varit viktigt med biodiversitet i landskapet och på taket på paviljongerna, säger David Zahle, arkitekt från BIG.

Landskapet, som är designat av landskapsarkitekter från Kragh & Berglund, ska också bidra med ett ekosystem som kan hjälpa till att rena luften, förbättra det lokala klimatet och skydda mot extremväder. Grönytor och träd skapar en lokal kyleffekt i varma stadsmiljöer. Städer med mycket asfalt, parkeringar och vägar blir extra utsatta för höga temperaturer vid värmeböljor.

Grönytor hjälper också till att infiltrera och leda bort regnvatten. Att regnvatten har möjlighet att infiltrera ner i marken minskar belastningen på stadens avlopp, och renar vattnet på naturlig väg samtidigt som det kan tas till vara av växter. Sist men inte minst så ska de nya grönytorna även ge inslag av skönhet och harmoni i västeråsarnas vardagsliv.

– Målet har varit att genom parker, torg och förlopp binda samman staden över rälsen. Det har varit viktigt för oss att arbeta in hanteringen av regnvatten och biodiversitet som en förutsättning för formgivning och gestaltning. En form och design som svarar på de krav på funktion och upplevelser som ett resecentrum har. Vi har arbetat mycket med att gröngöra området som helhet och ge så bra förutsättningar som möjligt för insekter, fåglar och djur genom att eftersträva en hög diversitet i planteringar och genom höjdsättning och växtbäddar skapa ett mer motståndskraftigt anlägg mot regn och större skyfall, säger Jonas Berglund, landskapsarkitekt från Kragh & Berglund.

Så bidrar resecentrum till ett hållbart Västerås

– IPCC: s senaste klimatrapport visar än en gång allvaret i klimatfrågan. I stadsutveckling behöver vi arbeta både med åtgärder som minskar klimatpåverkan samtidigt med klimatanpassning av det vi bygger. När vi planerar nytt resecentrum tänker vi 100 år framåt i tiden, hållbarhet till exempel i form av fördröjning av vattenflöden är en självklarhet att arbeta med, säger Sanna Edling, projektchef för Mälarporten.

Om IPCC: s klimatrapport

På bilderna nedan syns dagens stationsområde med parkering. Under det syns Vasaterrassen med planerad växtlighet. Illustration: Kragh och Berglund

Parkeringsyta stationsområdet
Vasaterrassen

Publicerad

Senast ändrad