Köldmedier

Det finns köldmedier som innehåller miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Kom ihåg att skicka in din årsrapport för köldmedia senast den 31 mars för föregående års förbrukning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd tjänsten för rapportering av köldmedia.

E-tjänst för rapportering av köldmedia Länk till annan webbplats.

Vad är köldmedia?

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). En stark växthusgas bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Utsläpp av växthusgaser är ett stort miljöproblem.

EU och Sverige har infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar som innehåller F-gaser.

Om du är operatör (ägare) av en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Regler för läckagekontroll

Inrapporteringen av köldmedia ska göras enligt förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall. Det är operatören som ansvarar för att underteckna och skicka in årsrapporten till tillsynsmyndigheten i tid. Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet i Västerås.

Nedan följer en sammanfattning om vad som gäller:

Flera kylfläktar på en vägg.

Inrapportering

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör. Senast den 31 mars varje år ska du som ansvarar för en anläggning skicka in årsrapporten för köldmedia för föregående år. Den som är ansvarig ägare av en fastighet eller anläggning den 31 mars ansvarar för inrapporteringen, även om du är ny ägare av en fastighet. Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Observera att det är endast certifierade företag som får göra kontrollerna. Företagen ska vara certifierade av Incert.

Incert – person- och företagscertifiering Länk till annan webbplats.

 • Krav på läckagekontroll har alla aggregat med 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter)
 • Stationära anläggningar som någon gång under året har haft en sammanlagd fyllnadsmängd motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska skicka in en årsrapport till kommunen
 • Mobila anläggningar som någon gång under året haft en sammanlagd fyllnadsmängd motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska skicka in en årsrapport till kommunen

För att veta hur mycket koldioxidekvivalenter (CO2e) din anläggning (fastighet) har kontakta en certifierad kylfirma.

Mängden koldioxidekvivalenter Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Det här ska årsrapporten innehålla

Årsrapporten ska bland annat redovisa resultatet av läckagemätningen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om kylanläggningen, om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten.

Om du ska skicka in flera rapporter samtidigt så ber vi dig att hålla isär rapporterna, dvs att varje rapport är en egen fil för att underlätta vår hantering.

Här följer några fler delar som måste vara med:

Operatörens, det vill säga företagarens eller ägarens, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
Adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns
En förteckning över utrustningen

 • Den totala mängden köldmedier i anläggningen
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier
 • Resultatet av utförda kontroller
 • Datum för utförda kontroller
 • Namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.

Du som är operatör (ägare) ska underteckna rapporten och registrera den med hjälp av e-tjänsten för rapportering av köldmedia, eller skicka den till mhf@vasteras.se. Vill du posta rapporten är adressen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

För handläggning av köldmedierapport faktureras 1 180 kronor/timme.

E-tjänst för rapportering av köldmedia Länk till annan webbplats.

Vanliga brister vi ser i rapporter

Det är lätt att byggnadens, operatörens och kylföretagets uppgifter blandas ihop så tänk på att göra en extra kontroll av följande uppgifter innan du skickar in rapporten till oss.

 • Fel fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer, verksamhetsutövare.
 • Saknad fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer.
 • Kylföretaget felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
 • Kylföretagets organisationsnummer felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
 • Felaktigt angiven adress - bolags säte där inga aggregat finns.

Förbjudna köldmedier

Från den 1 januari 2020 får det inte ske nyinstallation av kylar eller frysar som innehåller köldmedium som har ett GWP över 2500 (t ex R404A eller R507A). Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens koldioxidekvivalenter (CO2e) överstiger 40 ton.

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000. Exempel på F-gas med CFC är R12 och R502.
HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002. Exempel på F-gas med HCFC är R22.

Anmäla ny anläggning

Innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kontakta en certifierad kylfirma för att göra detta.

Ska du ta över en annan verksamhets köldmedia använder du blanketten nedan.

Anmäl ägarbyte av köldmedia. Pdf, 95.6 kB.

Skrotning av anläggning

Information om utrustning/aggregat som har skrotats under kalenderåret ska finnas med i årsrapporten. Observera att skrotning av utrustning/aggregat endast får göras av en certifierad kylfirma. 

Avgifter

Då myndigheterna tycker det är viktigt att det inte släpps ut köldmedier i miljön kan du få betala straffavgift till staten, så kallad miljösanktionsavgift. Det gäller bland annat om du inte skickar in årsrapporten eller om du skickar den för sent.

Om du inte följer kraven om kontroller, anmälan eller årsrapport kan du få betala en miljösanktionsavgift:

 • 5 000 kronor, om ingen kontroll av kylanläggningen gjorts föregående år.
 • 1 000 kronor, om du skickar in årsrapporten för sent.
 • 5 000 kronor, om du inte låter göra installationskontroll av ett nytt aggregat.
 • 5 000 kronor, om du inte i förväg underrättar att du ska installera eller konvertera en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
 • 2 000 kronor, om du inte för register över åtgärder på aggregat.
 • 10 000 kronor, om ett kylföretag som inte är ackrediterat gör installationer eller utför service med mera på en anläggning.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se