Skogsportalen: ett nytt mobilt konstverk i Gäddeholm skapat tillsammans med skolelever

Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Pia Sandströms skissförslag Skogsportalen. Elever från Gäddeholmsskolan har medverkat i framtagandet av skissförslaget, där de i workshops med konstnären bland annat utforskat sin relation till skogen och byggt modeller av material de hittat i naturen. Konstverket kommer att invigas 2024.

Utgångspunkt för uppdraget var att skapa ett platsspecifikt konstverk för Gäddeholm, och omfattar en mobil konstnärlig gestaltning för detaljplansområdet Fredriksdal. Efter att konstverket invigs sommaren 2024 kommer det att flytta runt och följa Fredriksdals framväxt. Verket kommer slutligen att placeras permanent i området år 2027.


Detalj
ur skissförslag Skogsportalen av Pia Sandström © Pia Sandström/Bildupphovsrätt
2023.

Detalj ur skissförslag Skogsportalen av Pia Sandström © Pia Sandström/Bildupphovsrätt 2023.

Under skissarbetet har konstnären Pia Sandström genomfört en serie workshops med elever på Gäddeholmsskolan. Här har eleverna prövat såväl sin egen relation till skogen, som sina idéer om hur både de själva och djuren påverkas av det nya som kommer att byggas i området. De har skapat modeller med pinnar, stenar och annat de hittat i skogen. Konstnären har både inspirerats av deltagandeprocessen och låtit barnens modeller bli en central utgångspunkt i skissförslaget.

Skogsportalen består av en ”byggsats”, som kan sättas ihop på olika sätt, tas isär och flytta vidare. På så sätt är konstverket flexibelt och kan förhålla sig till olika platser under sin mobila fas. Byggsatsen består av ett antal cirka fem meter höga trädstammar att bygga portaler av, samt trädstammar, stenblock och specialtillverkade storskaliga vingmuttrar för att bygga spänger och vindlande gångar av trampstenar.

Stenar och avverkade träd från detaljplansområdet Fredriksdal kommer att användas som material till konstverket. Konstnären kommer att samarbeta med lokala hantverkare inom trä och sten för att bearbeta materialet. Hon kommer även att fortsätta arbeta med skolbarn från Gäddeholmsskolan under genomförandeprojektet. Skogsportalen kommer att invigas i samband med sin första placering, strax före Gäddeholmsskolans skolavslutning 2024.

Beslutsprocess och juryns motivering

En konstsakkunnig urvalsgrupp har förordat Pia Sandströms skissförslag för genomförande. Kulturnämnden beslutade om tilldelning av genomförandeuppdrag under nämndsammanträde den 19 juni 2023.

Ur juryns motivering:
”Pia Sandströms skissförslag är både tidlöst och samtida. En konstnärlig gestaltning som förhåller sig till både tradition och till nutida tankar om hållbarhet. Här finns inslag av äldre kunskap om att timra och sammanfoga trästockar och materialet hämtas från platsen och dess förflutna: träd, stenar och tegel. I skissen finns en stark och konstnärligt spännande koppling till Gäddeholms natur- och kulturhistoria.”

Om konstnären

Pia Sandström är född 1969 i Stockholm, där hon också är bosatt och verksam. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors och Kunstakademiet i Trondheim. Hon har sedan tidigt 2000-tal arbetat med varierade konstnärliga tekniker som textila installationer, text, teckning, konst i bokform och ljudverk. Pia Sandström har under många år återkommande undervisat i konst och textilhantverk på konsthögskolor, och håller även löpande workshops för barn, unga vuxna och vuxna på uppdrag av kommuner och skolor. Konstnären har medverkat i Arkitekturbiennalen i Venedig, Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) och i utställningar på bland annat Moderna Museet och Kalmar Konstmuseum. Plats för tänkare och Landskap från Havets mitt (Verktyg för att se), Linnéuniversitet i Kalmar, och Kullarna (Rymd för Tanke Handling av Mark), Sånnaskolan i Åhus, är Pia Sandströms mest omfattande permanenta konstnärliga gestaltningar.

Om Gäddeholm

Västerås stad planerar för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder i Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts och nu är det dags för Fredriksdal, som innebär cirka 500 nya bostäder.

Detaljplanen för Fredriksdal beskriver en övergripande gestaltningsidé där framförallt den direkta närheten till skogen och dess topografi som sätter karaktär och bidrar till platsens identitet. Fredriksdals bebyggelsestruktur anpassas därför till platsens topografi och naturvärden. Värdefulla naturområden sparas i största möjliga mån och bevaras både inom kvartersmark och insprängd i gatustrukturen.

I Fredriksdal finns ett tydligt barnperspektiv, med olika typer av platser för barn och ungdomar att leka och växa upp i. Här finns trygga kvartersgator, vild natur, lekplatser och aktivitetspark. Platser som alltså är både programmerade och oprogrammerade, för att stimulera nyfikenhet, spänning och lek.

Läs mer om planer för Fredriksdal, Gäddeholm, här.

Frågor och svarNär börjar arbete med installation av konstverket på plats?

Våren 2024.

Kommer installationen av konstverket påverka framkomligheten?

Konstverket kommer att monteras på en plats där natur och den nya bebyggelsen möts. Det kommer att anpassas till sin plats så att framkomlighet inte påverkas.

Vad kostar det?

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 700 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budget är en del av Västerås stads investeringsmedel.

Vem har beslutat om konstverket och valt konstnären?

Projekttävlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I enlighet med upphandlingsförfarandet ”Förhandlat förfarande utan föregående annonsering”. Utifrån projektets konstprogram har en konstsakkunnig presenterat ett brett urval av konstnärer för projektets urvalsgrupp. Urvalsgruppen bedömde och viktade referensbilder av konstnärernas tidigare verk utifrån uppdragets krav och kriterier. Konstnären Pia Sandström valdes och förordades till Kulturnämnden som tog beslut om tilldelning av skissuppdrag i augusti 2022.

I nästa steg har konstnärens skissförslag presenterats för projektets urvalsgrupp som har bedömt det utifrån konstprogrammets/uppdragets krav och kriterier.
Beslut om tilldelning av genomförandeuppdrag för skissförslaget togs av Kulturnämnden den 19 juni 2023.

Urvalsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga och arkitekt) och två externa urvalsexperter; en curator/konstskribent samt en konstnär.

Publicerad

Senast ändrad