Gäddeholm

I vacker och sjönära natur, 15 kilometer öster om Västerås centrum, ligger Gäddeholm. Platsen har under många århundraden förknippats med Gäddeholms herrgård men är nu också ett växande bostadsområde. Gäddeholm vill präglas av en trivsam och varierad miljö med småstadskänsla där det är enkelt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel.

En växande stadsdel i Västerås

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder på Gäddeholm.

Gäddeholm byggs ut i flera är etapp 1, Herrgårdsängen och etapp 2, Malmen är färdigställda. Arbetet med etapp 3 på Fredriksdal pågår för fullt och snart är även etapp 4, Malmbacken i gång

Allt eftersom bostäder byggs och människor flyttar till Gäddeholm kommer också service såsom skolor, idrottshall, idrottsplats, kommunikationer och butiker att byggas ut.

När vi fortsätter att bygga ut Gäddeholm är det under förutsättning att vi bevarar det gamla jordbrukslandskapet som är ett så kallat kulturreservat. Det behöver också finnas gott om plats för Gäddeholms gård som är en av Sveriges största ekologiska mjölkgårdar.

Den fördjupade översiktsplanen för Gäddeholm, föp 60

Översiktsbild över Gäddeholm och de olika etapperna

Etapp 4, Malmbacken

Malmbacken ligger i de sydöstra delarna av Gäddeholm.

Det här planeras i Malmbacken:

  • Utveckling av cirka 300-350 bostäder i form av småskalig bebyggelse med vikt på småhus och radhus.
  • Två förskolor med plats för cirka 140 barn vardera.
  • En ny gruppbostad.
  • En lekplats i områdets centrala del
  • Möjlighet till utveckling av MTB-spår.
  • Bostäderna anpassas till befintlig natur för att bevara ytor för rekreation.

I planen ryms även en yta för handel eller restaurang. Planen visar även hur en förlängning av Gäddeholmsvägen kan byggas genom området samt en utbyggnad av kvartersgator.

Planen har varit på samråd och granskning, och blev antagen i december 2023. Det betyder arbetet arbetet med byggnationerna kan börja.

Mer information om detaljplan 1933 Malmbacken

Senaste nytt om Malmbacken

Efter ett intensivt arbete öppnades vägen och den nya förskolan i Malmbacken för nya elever till vårterminen 2024. Förskolan kommer att bestå av paviljonger till dess att förskolan i Fredriksdal är klar. Därefter kommer förskolan att få en permanent byggnad. Förskolan är en av två planerade förskolor i Malmbacken, varav den andra kommer att kunna byggas när gatorna i Malmbacken är klara.

Malmbacken i 3D

Staden har tagit fram en 3D-karta över Malmbacken, där du kan se den planerade bebyggelsen och hur den ligger i relation till tidigare byggda hus.

I länken nedanför når du en karta där du får mer information om olika platser i området.

Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-karta över Malmbacken

3D-karta Malmbacken

Det här planeras i Fredriksdal

  • Gäddeholms bostadsutbud breddas. Planförslaget omfattar en byggnation av 350-450 bostäder, varav cirka 60 flerfamiljshus och cirka 170 radhus och villor samt 1 gruppbostad.
  • Vi bygger en ny skolbyggnad och förskola för att möta det ökade behovet av platser.
  • Gäddeholm får ett litet centrum med möjligheter med möjlighet till ett mindre antal butiker.
  • De nya bostäderna kommer att byggas på naturmark, framför allt skog, men höga naturvärden bevaras och görs mer tillgänglig

Mer information om detaljplan 1895 Fredriksdal

Senaste nytt om Fredriksdal

I januari 2024 beslutade byggnadsnämnden om bygglov för en ny skola i Fredriksdal. Bygglovet gäller en grundskola för årskurs F-9 och omfattar nybyggnation av skolbyggnader och idrottshall med tillhörande skolgård.

Utformningen har inspirerats av naturen i omgivningen och utgått från konceptnamnet ”Strövtåg över stock och sten”. Både skolgården och skolans fasad i sten och trä kommer att utformas utifrån konceptet.

Byggtiden är ungefär två år och målet är att skolan ska kunna öppna till höstterminen 2026.

Naturnära med högresta tallar och hällar, det är nya stadsdelen Fredriksdal: "Västerås solsida med koppling till Mälaren" säger Staffan Jansson (s), kommunstyrelsen ordförande.

Blött och med höstens skimrande färger som fond tar vi nu första spadtaget för Fredriksdal. Den 3 oktober 2023 möttes Staffan Jansson (s) projektledaren Mathias Hollaus vid Västerås stad och Dalia Ramzi, vd för entreprenören Sh Bygg vid den gyllene trehövdade spaden för att ta första tagit för nya stadsdelen Fredriksdal på Gäddeholm. Fokus blir på lokal service, bostäder, förskola, skola och ett nytt centrum. Här är naturen närmaste granne, och tallarna och granarna tycktes nicka bifall vid spadtaget som ger framtidens gäddeholmare plats att leva och bo.

Tre personer med en spade full med grus

Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (s), Dalia Ramzi, vd för entreprenören Sh Bygg och projektledaren Mathias Hollaus vid Västerås stad.

Vi har nu påbörjat arbetet med infrastrukturen i Fredriksdal: gator, belysning, vatten och avlopp för framtida gäddeholmare. Inledningsvis fokuserar vi på arbetet att förbereda inför bygget av skolan och förskolan i Gäddeholm. Därefter sätter vi igång med bostäder.

Arbetet innebär en del byggtrafik i området och pågår fram till sommaren 2025. Fram till dess har vi även skapat en damm och fraktat bort 22 000 kubikmeter stenkross.

Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Pia Sandströms skissförslag Skogsportalen, ett platsspecifikt konstverk för Gäddeholm. Elever från Gäddeholmsskolan har medverkat i framtagandet av skissförslaget.

Uppdraget omfattar en mobil konstnärlig gestaltning för detaljplansområdet Fredriksdal. Efter invigningen av konstverket 2024 ska det flytta runt och följa Fredriksdals framväxt. År 2027 får konstverket en permanent placering i området.

Eleverna från Gäddeholmsskolan har i workshops med konstnären Pia Sandström utforskat sin relation till skogen och byggt modeller av material de hittat i naturen.

Skogsportalen består av en byggsats, som kan sättas ihop på olika sätt, tas isär och flytta vidare – bland annat cirka fem meter höga trädstammar (avverkade träd från detaljplansområdet Fredriksdal) att bygga portaler med och stenar.

Troligtvis inleder vi försäljning av tomter i etapp 3 under sista delen av 2025. I dagsläget är det inte bestämt hur många tomter som kommer att bli villatomter, men vi räknar med att det blir betydligt färre än i de tidigare etapperna. De tomer som ska säljas kommer att fördelas genom tomt- och småhuskön som administreras av Bostad Västerås.

Tomt- och småhuskön, Bostad Västerås

Detaljplan 1895 Fredriksdal har vunnit laga kraft den 19 maj 2022. Vi håller nu på att titta på infrastrukturen för Fredriksdal med hopp om att ta det första spadtaget före sommaren 2023. Då är vi ett steg närmare att skapa rum till framtida boende i Gäddeholm.

Fredriksdal i 3D

Staden har tagit fram en 3D-karta över Fredriksdal, där du kan se den planerade bebyggelsen och hur den ligger i relation till tidigare byggda hus.

I länken nedanför når du en karta där du får mer information om olika platser i området.

Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-karta över Fredriksdal

Etapp 2, Malmen

Etapp 2 ligger öster om etapp I och angränsar i nordväst till kulturreservatet Gäddeholm. Här har det byggts cirka 250 nya bostäder i form av både villor, radhus och flerfamiljshus. Malmen är mer kuperat än Herrgårdsängen, vilket ger det nya området en annan karaktär med fler naturtomter.

Precis som Herrgårdsängen ligger fokus på att bygga energismarta hus som anpassar sig efter naturens variationer. Byggstart var våren 2017 och arbetet med att bygga husen pågår.

Hösten 2019 invigdes Gäddeholmsskolan med årskurs 1-3 och Malmens förskola med 4 förskolegrupper.

Detaljplanen för Malmen, dp1747

Malmen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Etapp 1, Herrgårdsängen

Herrgårdsängen är den första etappen som stod klar 2008 med cirka 149 bostäder, främst villor men även några radhus. Inom ramen för Västerås stads arbete med en energi- och miljöplan (2007) utsågs Herrgårdsängen till ett pilotområde för lågenergihusbyggande. Det har gjort Herrgårdsängen till ett av Sveriges största bostadsområden för småhus klassade som lågenergihus.

På Herrgårdsängen finns det en förskola sedan sommaren 2015

Detaljplanen för Herrgårdsängen, dp 1623

Gäddeholms brygga en vacker vinterdag

Herrgårdsängen sommaren 2019. Foto: Lennart Hyse

Lågenergihus med fina resultat vid utvärdering

Västerås stad har gjort en utvärdering av husen på Herrgårdsängen ur energisynpunkt och det visar sig i den att resultaten ser mycket fina ut. Här kan du ta del av en utvärdering gjord av Västerås stad.

Projektrapport Herrgårdsängen Gäddeholm Pdf, 5.3 MB.

Brevlåda och prenumeration

Har du frågor om arbetet med Fredriksdal eller andra stadsutvecklingsprojekt i Gäddeholm? Hör gärna av dig till oss på gaddeholm@vasteras.se

Är du intresserad av utvecklingen av Gäddeholm och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan för senaste nyheterma!

Hantera prenumeration
Kontakt

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Mathias Hollaus

Projektchef

Mark- och exploateringsenheten

021-39 05 64

mathias.hollaus@vasteras.se