Regelverk för stöd till samlingslokaler inom kulturnämnden

Kulturnämnden stödjer kultur- och fritidslivet i Västerås. Det gör nämnden bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsföreningar.

Föreningar som uppfyller parametrarna för att erhåll stöd till samlingslokaler kan söka ett årligt driftsstöd samt ett reparations- och underhållsstöd eller upprustningsstöd genom medfinansiering för åtgärder man planerar att genomföra på samlingslokalen. Det ekonomiska stödet möjliggör att samlingslokalerna förblir tillgängliga för alla, oavsett dess fysiska placering och ort samt medverkar även till att upprätthålla samlingslokalens kvalité över tid.

Driftsstödet söks senast den 31 januari. Ansökan om reparations- och underhållstöd kan sökas löpande under året. Ansökan om upprustningsstöd genom medfinansiering ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 september året innan upprustningsprojektet avses genomföras. Ansökan och redovisning ska ske via Interbook Go.

Läs mer om de olika stöden, vilka parametrar som gäller och vad som förväntas av föreningen i Regelverk för stöd till samlingslokaler inom Kulturnämnden nedan

Samlingslokaler inom Västerås stad har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för såväl drift som upprustningsåtgärder av samlingslokalen

Det ekonomiska stödet till samlingslokaler uppgår till en summa om totalt 1 100 000 kronor årligen. Stödet fördelas utifrån nu gällande riktlinjer för föreningsstöd inom Västerås, parametrar för ekonomiskt stöd för samlingslokaler i gällande regelverk för stöd till samlingslokaler inom kulturnämnden samt att övriga efterfrågade handlingar har delgetts förvaltningen. Det ekonomiska stödet möjliggör att samlingslokalerna förblir tillgängliga för alla, oavsett dess fysiska placering och ort. Stödet medverkar även till att upprätthålla kvalité över tid och till en stabil ekonomi för föreningen. En stabil ekonomi innebär att lokalerna fortsatt kan hyras ut till en låg kostnad till civilsamhälle och föreningsliv, vilket motverkar att just dessa aktörer ansöker hos förvaltningen om ekonomiskt stöd för att täcka hyran, vid anordnade av arrangemang och aktiviteter i samlingslokalen.

Driftstöd

Driftstödet är ett grundstöd och kan erhållas för löpande kostnader såsom el, vatten/avlopp, värme etc och utgår med en fast beloppsnivå på 50 000 kronor årligen, till samtliga samlingslokaler. Ansökan för det årliga grundstödet ska vara förvaltningen tillhanda senast 31 januari. Driftsstödet följs upp i samband med att föreningen skickar in sina årshandlingar.

Reparations- och underhållsstöd

Resterande medel inom potten för grundstöd för drift avsätts för reparations- och underhållsstöd, vilket kan sökas för smärre förbättringsarbeten som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen. Exempel kan vara ommålning av fastigheten, målning av fönster, byte av inventarier, etc. Stödet kan sökas löpande under året. Föreningen ska efter genomförd reparation eller underhållsarbete som beviljats stöd redovisa arbetets genomförande och resultat samt resultatbudget.

Upprustningsstöd genom medfinansiering

Upprustningsstödet ges för nybyggnad och/eller ombyggnad som exempelvis höjer lokalens standard och säkerhet, tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, åtgärder för energieffektivisering eller andra miljöförbättrande insatser, uppvärmningssystem, avloppshantering eller annan byggnadsteknisk åtgärd.

Det kommunala upprustningsstödet för samlingslokaler ger en möjlighet för föreningen att ha staden som medfinansiär vid ansökan om ett investeringsbidrag hos Boverket. Det är prioriterat för nämnden att stötta föreningars upprustning genom en medfinansiering av projekt som beviljats ett investeringsbidrag av Boverket. Skulle föreningen få avslag på sin ansökan om investeringsbidrag hos Boverket kan nämnden, bedömt utifrån åtgärdens behov, bevilja direkta medel för upprustning. Utifrån åtgärdens angelägenhetsgrad är det också möjligt att beviljas upprustningsstöd för åtgärder utan att föreningen också sökt stöd hos Boverket.

Ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 september året innan upprustningsprojektet avses genomföras. Beviljad medfinansiering betalas ut i samband med att föreningen meddelar att de fått sin ansökan om stöd beviljad hos Boverket.

Föreningen ska efter genomfört arbete redovisa stödet enligt samma praxis som hos Boverket. Redovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts. Till redovisningen ska det också bifogas ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet, mall liknande den som Boverket tillhandahåller kan användas.

Bedömning

Bedömningen av inkommen ansökan om ekonomiskt stöd till samlingslokaler utgår från att erforderliga handlingar inkommit, såsom årsmöteshandlingar, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse samt preliminär verksamhetsplan, vilka ska skickas till förvaltningen årligen efter årsmötet.

Årligen ska även en redovisning av byggnadens aktuella status skickas in samt att föreningen ska redogöra för sin åtgärdsplan för relevanta byggnadstekniska åtgärder i form av större och mindre reparationer eller större upprustningar över en treårsperiod.

Vid en ansökan om medfinansieringsintyg eller upprustningsstöd ska det i samband med ansökan lämnas uppgifter om anlitad certifierad person som är kontrollansvarig för de byggnadstekniska åtgärderna om den planerade åtgärden kräver det. Det är föreningens ansvar att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen eller övrig lagstiftning som kan vara gällande. I det fall där en certifierad kontrollansvarig inte är ett krav kan förvaltningen komma att efterfråga att föreningen genom en sakkunnig, exempelvis en byggkonsult, tagit hjälp att bedöma åtgärdens rimlighet och att tänkt kostnad för den är relevant i ansökans projekt- och budgetplan.

I förvaltningens bedömning av såväl reparations- och underhållsstöd som upprustningsstöd tas hänsyn till samlingslokalens nyttjande, åtgärdens angelägenhetsgrad, samt föreningens ekonomiska situation. Vidare sker en bedömning utifrån den redovisning av byggnadens aktuella status samt åtgärdsplan som ska skickas in årligen tillsammans med årsmöteshandlingarna. Förvaltningen kan även komma att prioritera vissa åtgärder och behov av ekonomiskt stöd utifrån åtgärdernas angelägenhetsgrad, tidigare beviljade medel och samlingslokalens totala behov av ekonomiskt stöd på kort och lång sikt, detta utifrån ovan nämnda redovisning av byggnadens status.

Parametrar för att erhålla stöd till samlingslokal

  • Vara en godkänd och bidragsberättigad förening i kulturnämnden, alternativt bedriva verksamhet som har avtal med kulturnämnden eller verkar på uppdragsbasis av densamma
  • Vara en samlingsplats för arrangemang, möten och privata tillställningar, aktiviteter, studiecirklar och utbildning
  • Genom samverkan vara en resurs och aktiv part i lokalsamhällets utveckling med fokus på föreningsliv och civilsamhälle
  • Främja mångfald och inkludering, jämställdhet och demokrati
  • Vid ansökan om drift- eller upprustningsstöd ska redovisning av byggnadens aktuella status bifogas samt en åtgärdsplan för relevanta byggnadstekniska åtgärder
  • Vid en ansökan om medfinansieringsintyg eller upprustningsstöd ska föreningen i samband med ansökan lämna uppgifter om anlitad certifierad person som är kontrollansvarig för de byggnadstekniska åtgärderna om den planerade åtgärden kräver det. I det fall där en certifierad kontrollansvarig inte är ett krav kan förvaltningen komma att efterfråga att föreningen genom en sakkunnig, exempelvis en byggkonsult, tagit hjälp att bedöma åtgärdens rimlighet och att tänkt kostnad för den är relevant i ansökans projekt- och budgetplan.

Regelverk för stöd till samlingslokaler inom kulturnämnden, beslutad av kulturnämnden 2020-03-26, reviderad 2022-07-01 DNR: 2021/00426

Undersök om dina åtgärder uppfyller lagkrav

Det är föreningens ansvar att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen eller övrig lagstiftning som kan vara gällande. Ett beviljat stöd från kulturnämnden betyder inte att den planerade åtgärden också är kontrollerad utifrån plan- och bygglagen eller övrig lagstiftning som kan vara gällande. Ta hjälp av stadens bygglots om det behövs. Tänk till exempel på att en bygdegård ofta kan vara belägen i ett så kallat kulturmiljöområde.

På Boverkets webbplats finns bland annat ett register med certifierade personer som kan anlitas som kontrollansvarig för de byggnadstekniska åtgärderna.

Bygglots, Västerås stad

Boverkets webbplats

Kontakta oss

Daniel Svalling

Kulturutvecklare

Telefon: 021-39 16 88

daniel.svalling@vasteras.se