Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, dp 1738

Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2012.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att skapa större byggrätter inom det befintliga fritidshusområdet. Planen ska också se till att allmänheten har tillgång till stranden.

Mer information om Gäddeholm

Det finns mer information om vad som planeras och sker i Gäddeholm. Du kan även läsa mer i den fördjupade översiktsplanen för området.

Gäddeholm

Fördjupad översiktsplan för Gäddeholm, föp 60

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se