Detaljplan för Hallonet 5, Tunby, dp 1802

Detalj­planen vann laga kraft den 8 februari 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämp­ligt att bygga tre rad­hus på fastig­heten. En mindre del av fastig­heten Hallonet 6 kan läggas till Hallonet 5. Det ger en bättre möjlig­het att få plats med rad­husen på tomten. Den som söker för en ny detalj­plan äger båda fastig­heterna.

Flygbild över kvarteret Hallonet 5 på Tunby.

Flygbild över kvarteret Hallonet 5 på Tunby

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se