Detaljplan för Mycklinge 5:1, Aberga byar, Tortuna, dp 1919

Detaljplanen vann laga kraft den 23 september 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga nya bostäder och en förskola. I en illustration till förslaget är det mellan 30-40 bostäder i småhus. Samt en tomt för förskola. En förskola i närheten har behov av en bättre lokal. De kan ha intresse för förskoletomten.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Tortuna där de tänkta tomterna är markerade.

Idéskiss på flygfoto över planområdet i Tortuna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se