Detaljplan för del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, (Malmbacken), bostadsetapp syd, Gäddeholm, dp 1933

Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2024.

Om detaljplanen

Vi planerar för en fortsatt utveckling av serviceorten Gäddeholm. Vi föreslår en utbyggnad av småhus och mindre flerbostadshus, gruppbostad, förskolor samt lekplats i området. Vi planerar för cirka 350 bostäder. Bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till befintliga natur- och landskapsvärden. Planen gör det också möjligt med en förlängning av Gäddeholmsvägen genom området samt en utbyggnad av kvartersgator.

Flygbild över Gäddeholm med planområdet markerat med röd linje

Flygbild över planområdet på Gäddeholm

Mer information om Gäddeholm

Läs mer om Gäddeholms utveckling

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se