Detaljplan för Östjädra 1:196, Dingtuna, dp 1964

Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att uppföra ny bebyggelse med bostäder och möjlighet för centrum i bottenplan. Skala och karaktär ska knyta an till omgivande bebyggelse och stärka torgkänslan.

Flygfoto över Dingtuna med planområdet markerat.

Flygfoto över planområdet i Dingtuna

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se