Detaljplan för del av Västerås 4:88,Tunby, dp 1986

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de förslag och synpunkter som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet till att bygga en ny mottagningsstation för el i direkt anslutning till befintliga luftledningar. Mottagningsstationen ska gestaltas på ett sätt som tar hänsyn till det exponerade läget vid Vasagatan och Rocklundaområdet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Jimmy Bergqvist. Du når honom

  • på e-post jimmy.bergqvist[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 31.
Flygbild över Tunby med planområdet markerat med röd streckad linje

Flygbild över planområdet på Tunby

Så här gör du

Planhandlingar vid samrådet

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Efter odlingssäsongen kommer odlingslotterna på Bellevue att avvecklas och tas bort på grund av att en ny mottagningsstation för elektricitet planeras att byggas på platsen. Västerås stad har arbetat med att hitta en ersättningsplats. Den nya platsen för odlingslotter blir intill befintligt odlingslottsområde vid Önsta Gryta.

Staden har löpande kontakt och dialog med båda odlarföreningarna.

Vid frågor om odlingsplatserna, kontakta

Tove Forsberg på mark- och exploateringsenheten
på e-post: tove.forsberg[a]vasteras.se
på telefon: 021-39 06 22.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jimmy Bergqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 31

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se