Visa sökformulär

Ortsdialog för Gäddeholm

Var med och påverka din ort!

Så här gör du

Berätta om platsen där du bor

Vi vill veta vad du som bor och verkar i Gäddeholm tycker om din ort och hur du tänker att orten kan för­bättras och ut­vecklas. Därför har vi under februari och mars bjudit in till en dialog med fokus på ortens identitet, boende och ute­miljö.

Under dialogen har du kunnat tycka till på flera olika sätt.

  • I en dialogkartalänk till annan webbplats. Nu kan du i kartan se favoritplatser, var det behöver förbättras och platser med speciella minnen.
  • I en enkät om Gäddeholm. Resultatet från enkäten tas med i samman­ställningen vi gör från hela dialogtiden.
  • Den 6 februari hölls ett dialogmöte i Gäddeholms Café/Torkvinden. Det var cirka 50 personer som medverkade utöver tjänstemän och politiker.

Dokumentationen från dialogmötet den 6 februariPDF

Nästa steg planeringsunderlag på remiss

Nu sammanställer vi allt material som vi fått in från er till ett planerings­underlag.

Har du frågor, kontakta oss!

Du kan få mer information av Eva Widergren på telefon 021-39 25 39 eller via
e-post eva.widergren[a]vasteras.se

Bild från dialogkartan med vy över Gäddeholm och med färgmarkeringar i lila, blått och gult.

Om ortsdialogen

Syfte och mål

Syftet med dialogen är att ta fram under­lag där ortens kvaliteter och brister, men även tankar om fram­tiden görs tydliga när det gäller den fysiska miljön. Inne­hållet i under­lagen baseras på in­vånare och verk­sammas er­faren­heter ur vardags­livet samt tjänste­männens kun­skap. Det blir en viktig utgångs­punkt för fram­tida planering.

Process och tidplan

Processbild med stegen Dialog, Remiss, Politiskt beslut

Arbetet består grovt av tre steg. Vi börjar med att fånga upp boende och verk­sammas kun­skaper om orten. Sen samman­ställer vi all in­formation och tar fram ett förslag till planerings­under­lag för orten. För­slaget skickas sen ut på remiss i två månader. Under remiss­tiden kan en­skilda, för­eningar, verk­samma och stadens olika för­valtningar lämna syn­punkter på innehållet. Efter remiss­tidens slut, bearbetar vi för­slaget som sen lämnas för politiskt beslut. Då finns ett för­ankrat underlag om orten som kan ligga till grund för fysisk utveckling.

Bakgrund

I stadens vision och i översiktsplan 2026 står bland annat att lands­bygden ska ha en mång­fald av individer och att spännande miljöer och aktiviteter är den del av vardag­slivet. Det står också att service­orter ska erbjuda varierade boende­miljöer och fylla en viktig roll för om­givande lands­bygd genom att där ska finnas ett offentligt och kommersiellt utbud i varierande om­fattning. Orts­dia­logerna är en del i arbetet med att komma fram till dessa mål.

Västerås översiktsplan 2026

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Västerås stad är det bygg­nads­nämnden som ansvarar för att ta fram orts­dialoger. Stads­byggnads­för­valtningen har ansvar för projekt­ledning och att dia­logerna genom­förs. Berörda för­valtningar sam­verkar för att skapa kvalitet och för att få hjälp att prioritera fram­tida insatser.

Kontakta oss

Eva Widergren

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 39

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?