Visa sökformulär

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. Här hittar du Västerås stads författningssamling.

Kommunala policyer, planer och programöppnas i nytt fönster

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsordningar

Arbetsordning för byggnadsnämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för fastighetsnämndens fastighetsdelegationPDF

Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för kulturnämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskottPDF

Arbetsordning för individ- och familjenämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF

Arbetsordning för förskolenämndens beredningsutskott 2018-2022PDF

Arbetsordning för grundskolenämndens beredningsutskott 2018-2022PDF

Arbetsordning för utbildning- och arbetsmarknadsnämnden beredningsutskott 2018-2022PDF

Avgifter och taxor

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgifter för omsorg, stöd och hjälpöppnas i nytt fönster

Avgifter för bad, idrott, båtplatser, skollokaler med meraPDF

Avgift för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagenPDF

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkterPDF

Avgift vid upplåtelse av offentlig platsPDF

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetPDF

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdePDF

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsaPDF

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagenPDF

Taxa för uppdragsverksamhet - miljö- och konsumentnämndenPDF

Taxa för grävning och återställning i allmän platsmarkPDF

Taxa för allmänna handlingarPDF

Taxa för Västerås stads offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningenPDF

Taxa för renhållning 2019PDF

Föreskrifter inom arkivvården

Riktlinje för hantering av arkiv inom Västerås stadPDF

Beskrivning och redovisning av allmänna handlingar

Västerås stad - Stadsgemensam informationshanteringsplanPDF

Byggnadsnämnden - stadsbyggnadsförvaltningenPDF

FastighetsnämndenPDF

FörskolenämndenPDF

GrundskolenämndenPDF

Individ- och familjenämndenPDF

KommunstyrelsenPDF

Kulturnämnden - kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningenPDF

Kulturnämnden - stadsarkivetPDF

Miljö- och konsumentnämndenPDF

Nämnden för idrott och friluftslivPDF

Nämnden för personer med funktionsnedsättningPDF

Skultuna kommundelsnämndPDF

Styrelsen för Konsult och servicePDF

Styrelsen för Västerås stad vård och OmsorgPDF

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenadPDF

Tekniska nämndenPDF

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF

VafabMiljö ABPDF

ValnämndenPDF

ÄldrenämndenPDF

ÖverförmyndarnämndenPDF

Ordningsföreskrifter och andra föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (gäller från 2021-03-01)PDF

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljönPDF

Lokala ordningsföreskrifter torghandelPDF

Föreskrifter för avfallshantering, VafabMiljö kommunalförbundPDF

Planer

Biblioteksplan för Västerås stad, remissupplagaPDF

Västerås stads vattenplanPDF

Reglementen

Reglemente för byggnadsnämndenPDF

Reglemente för fastighetsnämndenPDF

Reglemente för förskolenämndenPDF

Reglemente för grundskolenämndenPDF

Reglemente för individ- och familjenämndenPDF

Reglemente för kommunstyrelsenPDF

Reglemente för kulturnämndenPDF

Reglemente för miljö- och konsumentnämndenPDF

Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättningPDF

Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggandePDF

Reglemente för Skultuna kommundelsnämndPDF

Reglemente för tekniska nämndenPDF

Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Reglemente för valnämndenPDF

Reglemente för Västerås stads revisorerPDF

Reglemente för äldrenämndenPDF

Reglemente för överförmyndarnämndenPDF

Riktlinjer

Riktlinje för barn- och elevtransport förskola - förskolenämndenPDF

Reviderad Riktlinje för skolskjuts grundskola och grundsärskola - grundskolenämndenPDF

Riktlinje för elevresor gymnasieskola och skolskjuts gymnasiesärskola - utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - äldrenämndenPDF

Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldrePDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vuxen - individ- och familjenämndenPDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS - nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för ersättning till kontrakterade jourfamiljerPDF

Riktlinjer för familjehemsersättning - individ- och familjenämndenPDF

Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag - äldrenämnden och nämnden för funktionshindradePDF

Miljökrav för fordonstvättar - riktlinjer för miljö- och konsumentnämndenPDF

Riktlinjer för mobila farthinderPDF

Riktlinjer för serveringstillståndPDF

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsPDF

Riktlinjer för handläggning av avloppsärendenPDF

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Västerås får en direktlänk till EU

    Västerås stad vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför har stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansökt om att få öppna ett Europa Direkt. Nu är det klart att Västerås får öppna ett Europa Direkt redan i maj i år.