Logotyp
Visa sökformulär

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. Här hittar du Västerås stads författningssamling.

Arbetsordningar

Arbetsordning för fastighetsnämndens fastighetsdelegationPDF

Arbetsordning för kulturnämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskottPDF

Arbetsordnings för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskottPDF

Arbetsordning för KommunfullmäktigePDF

Avgifter och taxor

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättningPDF

Avgifter för bad, idrott, båtplatser, skollokaler med meraPDF

Avgift för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagenPDF

Taxor för kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningenPDF

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Taxa för tillsyn enligt tobakslagenPDF

Avgift vid upplåtelse av offentlig platsPDF

Taxor för byggnadsnämndens verksamhetWord

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdePDF

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsaPDF

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagenPDF

Taxa för uppdragsverksamhet - miljö- och konsumentnämndenPDF

Taxa för grävning och återställning i allmän platsmark - tekniska kontoretPDF

Taxa för allmänna handlingarPDF

Föreskrifter inom arkivvården

Arkivreglemente inom Västerås stadPDF

Beskrivning och redovisning av allmänna handlingar

Västerås stad - Gemensamma administrativa processerPDF

Västerås stad - EkonomiområdetPDF

Västerås stad - MedarbetarområdetPDF

Byggnadsnämnden - LantmäteriförvaltningenPDF

Byggnadsnämnden - StadsbyggnadskontoretPDF

FastighetsnämndenPDF

FörskolenämndenPDF

GrundskolenämndenPDF

Individ- och familjenämndenPDF

KommunstyrelsenPDF

Kulturnämnden - Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningenPDF

Kulturnämnden - StadsarkivetPDF

Miljö- och konsumentnämndenPDF

Nämnden för idrott och friluftslivPDF

Nämnden för personer med funktionsnedsättningPDF

Skultuna kommundelsnämndPDF

Styrelsen för Konsult och ServicePDF

Styrelsen för Västerås stad Vård och OmsorgPDF

Tekniska nämndenPDF

Tekniska produktionsstyrelsenPDF

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndPDF

VafabMiljö ABPDF

ValnämndenPDF

ÄldrenämndenPDF

ÖverförmyndarnämndenPDF

Ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifterPDF

Lokala ordningsföreskrifter torghandelPDF

Planer

Biblioteksplan för Västerås stad, remissupplagaPDF

Västerås stads vattenplanPDF

Reglementen

Reglemente för byggnadsnämndenPDF

Reglemente för fastighetsnämndenPDF

Reglemente för förskolenämndenPDF

Reglemente för grundskolenämndenPDF

Reglemente för individ- och familjenämndenPDF

Reglemente för kommunstyrelsenPDF

Reglemente för kulturnämndenPDF

Reglemente för miljö- och konsumentnämndenPDF

Reglemente för nämnden för funktionshindradePDF

Reglemente för nämnden för idrott och friluvslivPDF

Reglemente för Skultuna kommundelsnämndPDF

Reglemente för styrelsen för konsult och servicePDF

Reglemente för styrelsen för västerås stad vård och omsorgPDF

Reglemente för tekniska nämndenPDF

Reglemente för styrelsen för stöd, fritid och entreprenadPDF

Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Reglemente för valnämndenPDF

Reglemente för äldrenämndenPDF

Reglemente för överförmyndarnämndenPDF

Riktlinjer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - äldrenämndenPDF

Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldrePDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vuxen - individ- och familjenämndenPDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS - nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för ersättning till kontrakterade jourfamiljerPDF

Riktlinjer för familjehemsersättning - individ- och familjenämndenPDF

Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag - äldrenämnden och nämnden för funktionshindradePDF

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål - individ- och familjenämnden, äldrenämnden och nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för färdtjänstPDF

Riktlinjer för riksfärdtjänstPDF

Regler för lotterierPDF

Miljökrav för fordonstvättar - riktlinjer för miljö- och konsumentnämndenPDF

Riktlinjer för mobila farthinderPDF

Riktlinjer för serveringstillståndPDF

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsPDF

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Klart vem som ska göra om Stora Torget

    Nu är det klart vem som ska göra om Stora Torget och Bondtorget. Det är Sweco som får uppdraget att ta fram ritningar. Den planerade byggstarten är i början av 2019.

Hjälpte informationen på denna sida dig?