Visa sökformulär

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. Här hittar du Västerås stads författningssamling.

Länk till kommunala policyer, planer och program

Länk till Transportstyrelsen, lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsordningar

Arbetsordning för fastighetsnämndens fastighetsdelegationPDF

Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för kulturnämndens arbetsutskottPDF

Arbetsordning för nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskottPDF

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF

Avgifter och taxor

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättningPDF

Avgifter för bad, idrott, båtplatser, skollokaler med meraPDF

Avgift för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagenPDF

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Taxa för tillsyn enligt tobakslagenPDF

Avgift vid upplåtelse av offentlig platsPDF

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetWord

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdePDF

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsaPDF

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagenPDF

Taxa för uppdragsverksamhet - miljö- och konsumentnämndenPDF

Taxa för grävning och återställning i allmän platsmarkWord

Taxa för allmänna handlingarPDF

Taxa för Västerås stads offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningenPDF

Föreskrifter inom arkivvården

Riktlinje för hantering av arkiv inom Västerås stadPDF

Beskrivning och redovisning av allmänna handlingar

Västerås stad - Gemensamma administrativa processerPDF

Västerås stad - EkonomiområdetPDF

Västerås stad - MedarbetarområdetPDF

Byggnadsnämnden - LantmäteriförvaltningenPDF

Byggnadsnämnden - StadsbyggnadskontoretPDF

FastighetsnämndenPDF

FörskolenämndenPDF

GrundskolenämndenPDF

Individ- och familjenämndenPDF

KommunstyrelsenPDF

Kulturnämnden - Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningenPDF

Kulturnämnden - StadsarkivetPDF

Miljö- och konsumentnämndenPDF

Nämnden för idrott och friluftslivPDF

Nämnden för personer med funktionsnedsättningPDF

Skultuna kommundelsnämndPDF

Styrelsen för Konsult och ServicePDF

Styrelsen för Västerås stad Vård och OmsorgPDF

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenadPDF

Tekniska nämndenPDF

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF

VafabMiljö ABPDF

ValnämndenPDF

ÄldrenämndenPDF

ÖverförmyndarnämndenPDF

Ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifterPDF

Lokala ordningsföreskrifter torghandelPDF

Planer

Biblioteksplan för Västerås stad, remissupplagaPDF

Västerås stads vattenplanPDF

Reglementen

Reglemente för byggnadsnämndenPDF

Reglemente för fastighetsnämndenPDF

Reglemente för förskolenämndenPDF

Reglemente för grundskolenämndenPDF

Reglemente för individ- och familjenämndenPDF

Reglemente för kommunstyrelsenPDF

Reglemente för kulturnämndenPDF

Reglemente för miljö- och konsumentnämndenPDF

Reglemente för nämnden för funktionshindradePDF

Reglemente för nämnden för idrott och friluvslivPDF

Reglemente för Skultuna kommundelsnämndPDF

Reglemente för styrelsen för konsult och servicePDF

Reglemente för styrelsen för västerås stad vård och omsorgPDF

Reglemente för tekniska nämndenPDF

Reglemente för styrelsen för stöd, fritid och entreprenadPDF

Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Reglemente för valnämndenPDF

Reglemente för äldrenämndenPDF

Reglemente för överförmyndarnämndenPDF

Riktlinjer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - äldrenämndenPDF

Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldrePDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vuxen - individ- och familjenämndenPDF

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS - nämnden för funktionshindradePDF

Riktlinjer för ersättning till kontrakterade jourfamiljerPDF

Riktlinjer för familjehemsersättning - individ- och familjenämndenPDF

Riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag - äldrenämnden och nämnden för funktionshindradePDF

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål - individ- och familjenämnden, äldrenämnden och nämnden för funktionshindradePDF

Regler för lotterierPDF

Miljökrav för fordonstvättar - riktlinjer för miljö- och konsumentnämndenPDF

Riktlinjer för mobila farthinderPDF

Riktlinjer för serveringstillståndPDF

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsPDF

Riktlinjer för handläggning av avloppsärendenPDF

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Trångt på Kopparbergsvägen

    I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?