Visa sökformulär

Kommunala policyer, planer och program

Ett program handlar om arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive Västerås stad och de helägda bolagen. En policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet inom Västerås stad och de helägda bolagen. Handlingsplaner anger konkreta åtgärder och riktlinjer säkerställer att vi agerar rätt.

Länk till författningssamlingen

Bolagspolicy

Bolagspolicyn är en del av den formella styrningen och ledningen av den verksamhet som bedrivs i Västerås stad. Bolagspolicyn utgör värdegrund för Västerås stads ägande av bolag och definierar utifrån vilka principer som staden kan välja att bedriva verksamheten i bolagsform.

BolagspolicyPDF

Bostadsförsörjning i Västerås - program

Västerås stad ansvarar för bostadsplaneringen och styr var bostäder kan byggas. Olika byggbolag ansvarar för själva byggandet.

Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i VästeråsPDF

Chefsuppdrag och ledarpolicy

Chefsuppdraget och ledarpolicyn riktar sig till chefer i Västerås stad och syftar till att stödja och stimulera ett väl utvecklat ledarskap i staden.

Chefsuppdrag och ledarpolicyPDF

E-policy

E-policyn ger uttryck för Västerås stads önskade framtida tillstånd. Den är första steget i att skapa en tydligare färdriktning för det framtida arbetet med IT som verktyg för verksamhetsutveckling, ökad service och en effektivare organisation.

E-policy för Västerås stadPDF

Finanspolicy

Finanspolicyn definierar och beskriver den finansverksamhet som bedrivs i Västerås stad och stadens helägda bolag. Policyn beskriver ansvarsfördelning och hanteringen av de finansiella riskerna. Policyn innehåller också riktlinjer för uppföljning av verksamheten.

FinanspolicyPDF

Gemensamma ägardirektiv

Syftet med de gemensamma ägardirektiven är att ge en gemensam grund för styrningen av och uppsikten över bolagen samt att reglera ansvarsfördelningen för bolagsstyrningsfrågor.

Gemensamma ägardirektivPDF

Inköps- och upphandlingspolicy

Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt. Upphandlingar och inköp ska göras i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. De ska även utföras med en för staden god och långsiktig hållbar totalekonomi.

Inköps- och upphandlingspolicyPDF

Internationellt arbete - policy och riktlinje

Internationellt arbete är ett verktyg för utveckling. Det ger mervärde och nytta för västeråsarna, Västerås stad, Västerås näringsliv, forskning, lärosäten och föreningsliv samt för våra internationella samarbetspartner. Internationellt arbete bidrar till internationalisering av Västerås och vårt näringsliv samt vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mångfald.

Policy för internationellt arbetePDF

Riktlinje för internationellt arbetePDF

Interreligiöst råd - riktlinje

Samverkan för interreligiöst råd i Västerås Interreligiöst råd i Västerås består av representanter för Västerås stad, Svenska kyrkan samt statsbidragsberättigade trossamfund verksamma i Västerås. Här kan du läsa om riktlinjerna.

Riktlinje interreligiöst rådPDF

Invånardialog - policy

Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna delaktighet. Policyn för invånardialog är ett ramverk och värdegrund för de dialoger som staden både inbjuder till och inbjuds till.

Policy för invånardialogPDF

Jämställdhetspolicy

Övergripande mål för Västerås stads jämställdhetsarbete är att skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Västerås ska bli en jämställd kommun. Andra mål är att avskaffa stereotypa könsroller, vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet inom organisationen och i samhället i stort.

JämställdhetspolicyPDF

Klimatprogram

Västerås stad har tagit fram ett klimatprogram som beskriver hur Västerås ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

KlimatprogramPDF

Kommunikationspolicy

Västerås stad är en demokratiskt styrd organisation som är till för västeråsarna. Vissa lagar påverkar vad och hur vi kommunicerar. Ett exempel på det är sekretesslagen.

KommunikationspolicyPDF

Kulturprogram

Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare i alla åldrar och för dem som besöker staden. Programmet ger styrning för kulturnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag som berörs av kultur i vid mening.

KulturprogramPDF

Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn är avsedd att användas i samtal för att utveckla samspelet på stadens arbetsplatser och upprätthålla en god arbetsmiljö.

MedarbetarpolicyPDF

Miljöprogram och planer

Miljöprogrammet anger Västerås inriktning på miljöområdet under de närmaste 20 åren. Det syftar till att få till stånd mätbara förbättringar inom områdena klimatpåverkan, natur- och kulturtillgångar, skadliga ämnen och bebyggd miljö.

Länk till stadens sida med miljöprogram och planerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måltidspolicy

Västerås stad vill utveckla och ta till vara den kraft och kunskap som finns inom stadens måltidsverksamheter samt i de verksamheter som upphandlas. Målet är att alla matgäster ska känna matlust och må bra av maten.Maten som serveras ska vara säker och miljömässigt hållbar.

MåltidspolicyPDF

Möjligheter i olikheter - program

Västerås stad ska vara en kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet.

Program för personer med funktionshinderPDF

Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet bygger på stadens vision "Västerås 2026 - staden utan gränser". Västerås ska också i framtiden ha ett växande hållbart näringsliv med bibehållen konkurrenskraft.

NäringslivsprogramPDF

Renhållningsordning

Ett sätt att ta hand om vår miljö är att hantera avfallet på ett bra sätt. I renhållningsordningen hittar du både Avfallsplan 2014-2019 samt Lokala föreskrifter om avfallshantering. I avfallsplanen står det hur vi ska utveckla verksamheten för avfalls- och återvinning, så vi kan bli Sveriges bästa miljökommun.

RenhållningsplanenPDF

Representation - riktlinje

Riktlinjen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i Västerås stad. Den omfattar representation och vissa övriga skattefria personalvårdsförmåner.

Riktlinje för representationPDF

Sociala bostäder - riktlinje

Individ- och familjenämnden har vartefter bristen på bostäder ökat fått ta ansvar för allt fler människor som saknar bostad och det har uppstått en sekundär bostadsmarknad. I den här riktlinjen gör nämnden prioriteringar och skapar tydlighet om biståndsbedömning och beslut om att bevilja garantilägenhet, träningslägenhet eller boende i övergångsbostad.

Länk till riktlinjen om sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområdePDF

Social hållbarhet - program

Programmet för social hållbarhet uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla invånare i Västerås att leva i ett socialt hållbart samhälle. 

Program för social hållbarhetPDF

Styrning i koncernen Västerås stad - policy

Policyn beskriver ramen för styrningen i koncernen Västerås stad. Den ska stödja en tydlig struktur för styrningen i syfte att vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av stadens verksamheter.

Policy för styrningen i koncernen Västerås stadPDF

Synpunktshantering - policy

Invånarnas synpunkter är värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Det är samtidigt ett tillfälle att skapa delaktighet. ”Alltid bästa möjliga möte” innebär att vi är angelägna om ett trevligt och professionellt bemötande. Det gäller i alla kontakter med invånarna. Det gäller med kunder i verksamheterna samt organisationer, företag och besökare. Det gäller också i våra interna kontakter.

Policy för synpunktshanteringPDF

Översiktsplan, detaljplaner och planprogram

Översiktsplanen är vägledande och fungerar som under­lag för beslut om detalj­planer, bygg­lov, av­verkning av skog, med mera. I över­sikts­planen kan du bland annat se var vi före­slår att nya bostads-, handels- och industri­områden ska ligga i fram­tiden. Den nuvarande över­sikts­planen sträcker sig till 2026. Men den blickar till 2050. Detalj­planer anger hur marken ska an­vändas. Under arbetet med en detalj­plan vägs olika åsikter och intressen samman. För att vi ska kunna ta beslut om bygg­lov måste den planerade be­byggelsen stämma överens med det som står i detalj­planen. Vid svåra detalj­plane­ärenden kan ett plan­program tas fram. Det kan till exempel vara om över­sikts­planen inte ger till­räckliga rikt­linjer. Eller om för­slaget till detalj­plan inte stämmer med över­sikts­planen. Hanteringen av plan­program styrs av plan- och bygglagen, PBL.

Länk till stadens sida för Översiktsplan 2026

Länk till stadens sida med detaljplaner

Länk till staden sida med planprogram

Det här händer i Västerås

  • Ortsdialog Irsta - var med och påverka din ort

    Västerås stad vill veta var du, ung som gammal, och som bor och verkar i Irsta tycker om din ort. Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö...

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?