Visa sökformulär

Kommunala policyer, planer och program

Styrande dokument i Västerås stad

Det finns idag fyra typer av övergripande styrande dokument i Västerås Stad. Det är program, policy, handlingsplan och riktlinje. Utöver det finns en rad med olika typer av dokument som stödjer medarbetaren i vardagen, som checklistor och instruktioner.

Här presenterar vi några av de styrande dokument som finns.

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om.

Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås.

Länk till Västerås stads författningssamling

Så jobbar vi med våra styrande dokument

Program

Program är den mest övergripande typen av styrande dokument som staden har. Program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad.

Policy

Policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i Västerås stad.

Handlingsplan

Handlingsplan anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen.

Riktlinje

Riktlinje säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad.

Ekonomi och styrning

Gemensamma ägardirektiv

Syftet med de gemensamma ägardirektiven är att ge en gemensam grund för styrningen av och uppsikten över bolagen samt att reglera ansvarsfördelningen för bolagsstyrningsfrågor.

Gemensamma ägardirektivPDF

Styrning i koncernen Västerås stad - policy

Policyn beskriver ramen för styrningen i koncernen Västerås stad. Den ska stödja en tydlig struktur för styrningen i syfte att vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av stadens verksamheter.

Policy för styrningen i koncernen Västerås stadPDF

Bolagspolicy

Bolagspolicyn är en del av den formella styrningen och ledningen av den verksamhet som bedrivs i Västerås stad. Bolagspolicyn utgör värdegrund för Västerås stads ägande av bolag och definierar utifrån vilka principer som staden kan välja att bedriva verksamheten i bolagsform.

BolagspolicyPDF

Finanspolicy

Finanspolicyn definierar och beskriver den finansverksamhet som bedrivs i Västerås stad och stadens helägda bolag. Policyn beskriver ansvarsfördelning och hanteringen av de finansiella riskerna. Policyn innehåller också riktlinjer för uppföljning av verksamheten.

FinanspolicyPDF

Inköps- och upphandlingspolicy

Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt. Upphandlingar och inköp ska göras i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. De ska även utföras med en för staden god och långsiktig hållbar totalekonomi.

Inköps- och upphandlingspolicyPDF

Representation - riktlinje

Riktlinjen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i Västerås stad. Den omfattar representation och vissa övriga skattefria personalvårdsförmåner.

Riktlinje för representationPDF

Kommunikation och IT

Kommunikationspolicy

Västerås stad är en demokratiskt styrd organisation som är till för västeråsarna. Vissa lagar påverkar vad och hur vi kommunicerar. Ett exempel på det är sekretesslagen.

KommunikationspolicyPDF

E-policy

E-policyn ger uttryck för Västerås stads önskade framtida tillstånd. Den är första steget i att skapa en tydligare färdriktning för det framtida arbetet med IT som verktyg för verksamhetsutveckling, ökad service och en effektivare organisation.

E-policyPDF

Medarbetare och chefskap

Chefsuppdrag och ledarpolicy

Chefsuppdraget och ledarpolicyn riktar sig till chefer i Västerås stad och syftar till att stödja och stimulera ett väl utvecklat ledarskap i staden.

Chefsuppdrag och ledarpolicyPDF

Representation - riktlinje

Riktlinjen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i Västerås stad. Den omfattar representation och vissa övriga skattefria personalvårdsförmåner.

Representation - riktlinjePDF 

Miljö och klimat

Klimatprogram

Västerås stad har tagit fram ett klimatprogram som beskriver hur Västerås ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

KlimatprogramPDF

Miljöprogram

Miljöprogrammet anger Västerås inriktning på miljöområdet under de närmaste 20 åren. Det syftar till att få till stånd mätbara förbättringar inom områdena klimatpåverkan, natur- och kulturtillgångar, skadliga ämnen och bebyggd miljö.

MiljöprogramPDF

Renhållningsordning

Ett sätt att ta hand om vår miljö är att hantera avfallet på ett bra sätt. I renhållningsordningen hittar du både Avfallsplan 2014-2019 samt Lokala föreskrifter om avfallshantering. I avfallsplanen står det hur vi ska utveckla verksamheten för avfalls- och återvinning, så vi kan bli Sveriges bästa miljökommun.

RenhållningsordningPDF

Mer om stadens miljö- och klimatarbete

Näringsliv

Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet bygger på stadens vision "Västerås 2026 - staden utan gränser". Västerås ska också i framtiden ha ett växande hållbart näringsliv med bibehållen konkurrenskraft.

NäringslivsprogramPDF

Mer om stadens näringslivsarbete

Samhällsbyggnad

Bostadsförsörjningen i Västerås - program

Västerås stad ansvarar för bostadsplaneringen och styr var bostäder kan byggas. Olika byggbolag ansvarar för själva byggandet.

Program för bostadsförsörjningen i VästeråsPDF

Sociala bostäder - riktlinje

Individ- och familjenämnden har vartefter bristen på bostäder ökat fått ta ansvar för allt fler människor som saknar bostad och det har uppstått en sekundär bostadsmarknad. I den här riktlinjen gör nämnden prioriteringar och skapar tydlighet om biståndsbedömning och beslut om att bevilja garantilägenhet, träningslägenhet eller boende i övergångsbostad.

Sociala bostäderPDF

Renhållningsordning

Ett sätt att ta hand om vår miljö är att hantera avfallet på ett bra sätt. I renhållningsordningen hittar du både Avfallsplan 2014-2019 samt Lokala föreskrifter om avfallshantering. I avfallsplanen står det hur vi ska utveckla verksamheten för avfalls- och återvinning, så vi kan bli Sveriges bästa miljökommun.

RenhållningsordningPDF

Social hållbarhet

Social hållbarhet - program

Programmet för social hållbarhet uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla invånare i Västerås att leva i ett socialt hållbart samhälle. 

Social hållbarhet - programPDF

E-policy

E-policyn ger uttryck för Västerås stads önskade framtida tillstånd. Den är första steget i att skapa en tydligare färdriktning för det framtida arbetet med IT som verktyg för verksamhetsutveckling, ökad service och en effektivare organisation.

E-policyPDF

Invånardialog - policy

Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna delaktighet. Policyn för invånardialog är ett ramverk och värdegrund för de dialoger som staden både inbjuder till och inbjuds till.

Invånardialog - policyPDF

Synpunktshantering - policy

Invånarnas synpunkter är värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Det är samtidigt ett tillfälle att skapa delaktighet. Vår värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte” innebär att vi är angelägna om ett trevligt och professionellt bemötande. Det gäller i alla kontakter med invånarna. Det gäller med kunder i verksamheterna samt organisationer, företag och besökare. Det gäller också i våra interna kontakter.

Synpunktshantering - policyPDF

Jämställdhetspolicy

Övergripande mål för Västerås stads jämställdhetsarbete är att skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Västerås ska bli en jämställd kommun. Andra mål är att avskaffa stereotypa könsroller, vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet inom organisationen och i samhället i stort.

JämställdhetspolicyPDF

Lokal överenskommelse (LÖK)

LÖK:en är ett övergripande dokument om samverkan mellan Västerås stad och civilsamhällets organisationer. Syftet med dokumentet är att hitta sätt för kommunen och civilsamhället att förstärka varandra och på så sätt berika samhället.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter kopplade till LÖK:ens principer och åtaganden. Den genomförs av en samverkansgrupp, som består av representanter från civilsamhället, förtroendevalda politiker och kommunala tjänstepersoner.

Lokal överenskommelsePDF

Lokal överenskommelse - handlingsplanPDF

Möjligheter till olikheter, program för personer med funktionsnedsättning

Västerås stad ska vara en kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet.

Möjligheter till olikheter, program för personer med funktionsnedsättningPDF

Interreligiöst råd - riktlinje

Samverkan för interreligiöst råd i Västerås Interreligiöst råd i Västerås består av representanter för Västerås stad, Svenska kyrkan samt statsbidragsberättigade trossamfund verksamma i Västerås. Här kan du läsa om riktlinjerna.

Interreligiöst råd - riktlinjePDF

Internationellt arbete - policy och riktlinje

Internationellt arbete är ett verktyg för utveckling. Det ger mervärde och nytta för västeråsarna, Västerås stad, Västerås näringsliv, forskning, lärosäten och föreningsliv samt för våra internationella samarbetspartner. Internationellt arbete bidrar till internationalisering av Västerås och vårt näringsliv samt vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mångfald.

Internationellt arbete - policyPDF

Internationellt arbete - riktlinjePDF

Kulturprogram

Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare i alla åldrar och för dem som besöker staden. Programmet ger styrning för kulturnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag som berörs av kultur i vid mening.

KulturprogramPDF

Måltidspolicy

Västerås stad vill utveckla och ta till vara den kraft och kunskap som finns inom stadens måltidsverksamheter samt i de verksamheter som upphandlas. Målet är att alla matgäster ska känna matlust och må bra av maten.Maten som serveras ska vara säker och miljömässigt hållbar.

MåltidspolicyPDF

Hjälpte informationen på denna sida dig?