Logotyp
Visa sökformulär

Kommunala policyer, planer och program

Ett program handlar om arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive Västerås stad och de helägda bolagen. En policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet inom Västerås stad och de helägda bolagen. Handlingsplaner anger konkreta åtgärder och riktlinjer säkerställer att vi agerar rätt.

Barn och ungdomsprogram

Syftet med Västerås stads barn- och ungdomsprogram är att visa inriktningen på arbetet med barn och ungdomar i Västerås. Målet är att skapa förutsättningar för att alla Västerås barn och ungdomar växer upp under goda sociala villkor. De ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Barn och ungdomsprogram i Västerås stadPDF

Bolagspolicy

Bolagspolicyn är en del av den formella styrningen och ledningen av den verksamhet som bedrivs i Västerås stad. Bolagspolicyn utgör värdegrund för Västerås stads ägande av bolag och definierar utifrån vilka principer som staden kan välja att bedriva verksamheten i bolagsform.

BolagspolicyPDF

E-policy

E-policyn ger uttryck för Västerås stads önskade framtida tillstånd. Den är första steget i att skapa en tydligare färdriktning för det framtida arbetet med IT som verktyg för verksamhetsutveckling, ökad service och en effektivare organisation.

E-policy för Västerås stadPDF

Finanspolicy

Finanspolicyn definierar och beskriver den finansverksamhet som bedrivs i Västerås stad och stadens helägda bolag. Policyn beskriver ansvarsfördelning och hanteringen av de finansiella riskerna. Policyn innehåller också riktlinjer för uppföljning av verksamheten.

FinanspolicyPDF

Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogrammet ska sprida kunskap om faktorer som påverkar hälsan och stimulera en utveckling som främjar en god hälsa. Programmet ska visa vilket ansvar staden har för att verka för en god folkhälsa, goda sociala och jämlika levnadsförhållanden för alla västeråsare. Programmet har tre huvudområden: Staden och stadsdelen, Förskolan och skolan och Arbetsplatsen.

FolkhälsoprogramPDF

Public Health Program (English)PDF

Gemensamma ägardirektiv

Syftet med de gemensamma ägardirektiven är att ge en gemensam grund för styrningen av och uppsikten över bolagen samt att reglera ansvarsfördelningen för bolagsstyrningsfrågor.

Gemensamma ägardirektivPDF

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik

I Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik kan du läsa mer om hur vi arbetar för att gång- och cykeltrafiken i Västerås ska öka och bli ännu säkrare.

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafikPDF

Handlingsplan för trafiksäkra passager

Handlingsplanen syftar till att skapa fler hastighetssäkrade gång- och cykelpassager i Västerås. Planen syftar också till att vara ett stöd i arbetet med prioritering av vilka passager som skall hastighetssäkras.

Handlingsplan för trafiksäkra passager 2016-2019PDF

Inköps- och upphandlingspolicy

Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt. Upphandlingar och inköp ska göras i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. De ska även utföras med en för staden god och långsiktig hållbar totalekonomi.

Inköps- och upphandlingspolicyPDF

Integrationsprogram

Alla ska ha lika möjligheter att vara delaktiga i samhället oavsett bakgrund. Det spelar ingen roll vem du är, alla ska få möjlighet att vara med i samhället.

Integrationsprogram för Västerås stadPDF

Integration Program (English)PDF

Interreligiöst råd, riktlinje

Samverkan för interreligiöst råd i Västerås Interreligiöst råd i Västerås består av representanter för Västerås stad, Svenska kyrkan samt statsbidragsberättigade trossamfund verksamma i Västerås. Här kan du läsa om riktlinjerna.

Riktlinje interreligiöst rådPDF

Jämställdhetspolicy

Övergripande mål för Västerås stads jämställdhetsarbete är att skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Västerås ska bli en jämställd kommun. Andra mål är att avskaffa stereotypa könsroller, vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet inom organisationen och i samhället i stort.

JämställdhetspolicyPDF

Klimatprogram

Västerås stad har tagit fram ett klimatprogram som beskriver hur Västerås ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

KlimatprogramPDF

Kommunikationspolicy

Västerås stad är en demokratiskt styrd organisation som är till för västeråsarna. Vissa lagar påverkar vad och hur vi kommunicerar. Ett exempel på det är sekretesslagen.

KommunikationspolicyPDF

Kulturprogram

Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare i alla åldrar och för dem som besöker staden. Programmet ger styrning för kulturnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag som berörs av kultur i vid mening.

KulturprogramPDF

Ledarpolicy

Ledarpolicyn riktar sig till chefer i Västerås stad och syftar till att stödja och stimulera ett väl utvecklat ledarskap i staden.

Ledarpolicy för chefer i Västerås stadPDF

Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn är avsedd att användas i samtal för att utveckla samspelet på stadens arbetsplatser och upprätthålla en god arbetsmiljö.

MedarbetarpolicyPDF

Miljöprogram och planer

Miljöprogrammet anger Västerås inriktning på miljöområdet under de närmaste 20 åren. Det syftar till att få till stånd mätbara förbättringar inom områdena klimatpåverkan, natur- och kulturtillgångar, skadliga ämnen och bebyggd miljö.

Länk till stadens sida med miljöprogram och planerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måltidspolicy

Västerås stad vill utveckla och ta till vara den kraft och kunskap som finns inom stadens måltidsverksamheter samt i de verksamheter som upphandlas. Målet är att alla matgäster ska känna matlust och må bra av maten.Maten som serveras ska vara säker och miljömässigt hållbar.

MåltidspolicyPDF

Möjligheter i olikheter

Västerås stad ska vara en kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet.

Program för personer med funktionshinderPDF

Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet bygger på stadens vision "Västerås 2026 - staden utan gränser". Västerås ska också i framtiden ha ett växande hållbart näringsliv med bibehållen konkurrenskraft.

NäringslivsprogramPDF

Policy och riktlinje för internationellt arbete

Internationellt arbete är ett verktyg för utveckling. Det ger mervärde och nytta för västeråsarna, Västerås stad, Västerås näringsliv, forskning, lärosäten och föreningsliv samt för våra internationella samarbetspartner. Internationellt arbete bidrar till internationalisering av Västerås och vårt näringsliv samt vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mångfald.

Policy för internationellt arbetePDF

Riktlinje för internationellt arbetePDF

Policy för invånardialog

Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna delaktighet. Policyn för invånardialog är ett ramverk och värdegrund för de dialoger som staden både inbjuder till och inbjuds till.

Policy för invånardialogPDF

Policy för styrningen i koncernen Västerås stad

Policyn beskriver ramen för styrningen i koncernen Västerås stad. Den ska stödja en tydlig struktur för styrningen i syfte att vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av stadens verksamheter.

Policy för styrningen i koncernen Västerås stadPDF

Policy för synpunktshantering

Invånarnas synpunkter är värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Det är samtidigt ett tillfälle att skapa delaktighet. ”Alltid bästa möjliga möte” innebär att vi är angelägna om ett trevligt och professionellt bemötande. Det gäller i alla kontakter med invånarna. Det gäller med kunder i verksamheterna samt organisationer, företag och besökare. Det gäller också i våra interna kontakter.

Policy för synpunktshanteringPDF

Program för bostadsförsörjningen i Västerås

Västerås stad ansvarar för bostadsplaneringen och styr var bostäder kan byggas. Olika byggbolag ansvarar för själva byggandet.

Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i VästeråsPDF

Program för parkering

I Program för parkering med tillhörande Riktlinjer för parkering förklaras hur Västerås stad vill arbeta med parkeringar fram till 2026 för att skapa en hållbar stad.

Program för parkeringPDF

Riktlinjer för parkeringPDF

Den perfekta cykelparkeringenPDF

Renhållningsordning

Ett sätt att ta hand om vår miljö är att hantera avfallet på ett bra sätt. I renhållningsordningen hittar du både Avfallsplan 2014-2019 samt Lokala föreskrifter om avfallshantering. I avfallsplanen står det hur vi ska utveckla verksamheten för avfalls- och återvinning, så vi kan bli Sveriges bästa miljökommun.

RenhållningsplanenPDF

Representation, riktlinje

Riktlinjen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i Västerås stad. Den omfattar representation och vissa övriga skattefria personalvårdsförmåner.

Riktlinje för representationPDF

Sociala bostäder, riktlinje

Individ- och familjenämnden har vartefter bristen på bostäder ökat fått ta ansvar för allt fler människor som saknar bostad och det har uppstått en sekundär bostadsmarknad. I den här riktlinjen gör nämnden prioriteringar och skapar tydlighet om biståndsbedömning och beslut om att bevilja garantilägenhet, träningslägenhet eller boende i övergångsbostad.

Länk till riktlinjen om sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområdePDF

Trafikplan

Trafikplanen har flera syften. Den ska öka kollektivtrafikens, gångtrafikens och cyklingens andel av trafikarbetet. Den ska säkerställa att planering för trafik och bebyggelse sker i samklang med varandra. Den ska också skapa förutsättningar för hållbar biltrafik.

TrafikplanPDF

Valnämndens policy för röstmottagning

i september går Sverige till val och folkvalda i alla samhällets nivåer skall utses. Det väljs en ny riksdag, nya region/landstingsfullmäktige och nya kommunfullmäktige. För att valen skall kunna genomföras rättssäkert och effektivt krävs många engagerade medarbetares medverkan och lång planering.

Valnämndens policy för röstmottagning 2018PDF

 

Översiktsplan, detaljplaner och planprogram

Översiktsplanen är vägledande och fungerar som under­lag för beslut om detalj­planer, bygg­lov, av­verkning av skog, med mera. I över­sikts­planen kan du bland annat se var vi före­slår att nya bostads-, handels- och industri­områden ska ligga i fram­tiden. Den nuvarande över­sikts­planen sträcker sig till 2026. Men den blickar till 2050. Detalj­planer anger hur marken ska an­vändas. Under arbetet med en detalj­plan vägs olika åsikter och intressen samman. För att vi ska kunna ta beslut om bygg­lov måste den planerade be­byggelsen stämma överens med det som står i detalj­planen. Vid svåra detalj­plane­ärenden kan ett plan­program tas fram. Det kan till exempel vara om över­sikts­planen inte ger till­räckliga rikt­linjer. Eller om för­slaget till detalj­plan inte stämmer med över­sikts­planen. Hanteringen av plan­program styrs av plan- och bygglagen, PBL.

Länk till stadens sida för Översiktsplan 2026

Länk till stadens sida med detaljplaner

Länk till staden sida med planprogram

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Gångstråk vid Stadsträdgården

    Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

  • Northvolts vd: "Västerås är starkt kompetensmässigt" 

    Northvolt plockade för en tid sen ut 8 svenska kommuner och 2 finska som man kunde tänka sig att placera sin batterifabrik i. Därefter valde företaget ut två kommuner – Västerås och Skellefteå, som nu tampas om att få batterifabriken. Nu närmar det sig ett beslut. På torsdagen besökte Northvolts vd ...

Hjälpte informationen på denna sida dig?