Beslut, insyn och rättssäkerhet

Varje dag fattar vi beslut som kan påverka dig. Du kan ta del av vårt arbete och påverka de beslut som fattas på flera olika sätt. Om du inte är nöjd med ett beslut, eller tycker att ett beslut har fattats på fel sätt, kan du överklaga. Det här garanterar dig en rättssäker hantering av kommunens ärenden.

För vem

För vem?

Alla har rätt att ta del av kommunens arbete. Alla kan också vara med och påverka de beslut som vi fattar, både de som gäller allmänna frågor och de som gäller dig själv som person. För att överklaga ett allmänt beslut måste du antingen vara folkbokförd i Västerås, äga en fastighet här eller betala kommunalskatt här. Beslut som gäller dig själv som person kan du alltid överklaga.

Så här gör du

Hur går det till?

Det finns flera olika sätt för dig att säga vad du tycker och vara med och påverka. Under Dialog och synpunkter hittar du information om hur du kan lämna förslag och synpunkter och vilka möten du har rätt att vara med på. Du kan också ställa frågor till oss på Facebook eller Twitter.

Du har rätt att ta del av offentliga handlingar. Då kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen. Du hittar kontaktuppgifter till alla förvaltningar under kommunens organisation.

Kommunens organisation

Du kan också använda ett e-postformulär längre ner på sidan.

 

 

Under möten, handlingar och protokoll kan du söka bland nämnders och styrelsers kallelser, handlingar och protokoll. De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är också offentliga. 

Möten, handlingar och protokoll

Under diarium och arkiv hittar du information om hur du kan söka i diariet. De beslut som nämnder och styrelser har fattat sätts upp på anslagstavlan i stadshusentrén.

Diarium och arkiv

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Du kan överklaga både beslut som gäller allmänna frågor och det som gäller dig själv som person. Under överklaga beslut hittar du information om hur du överklagar.

Överklaga beslut


Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är kommunfullmäktige, styrelser och nämnder som fattar kommunens övergripande beslut . Därefter är det ofta en enskild tjänsteman som beslutar om hur de övergripande besluten ska genomföras i praktiken.

Varje år kommer en mängd handlingar till Västerås stad. I många fall kan de bli underlag till ett beslut. Här kan du följa ett ärendes väg steg för steg.

  1. En handling kommer in. Vi bedömer om den ska vara offentlig, vilket innebär att alla kan ta del av den, eller sekretessbelagd. Sekretess kan gälla för till exempel handlingar som ska hanteras av socialtjänsten eller för anbud i en upphandling.
  2. Vi registrerar handlingen i diariet och ger den ett så kallat diarienummer. Det gör det lättare för den som vill hitta dokumentet i framtiden. Om handlingen tillhör ett ärende som redan pågår lägger vi den tillsammans med ärendets övriga dokument. Den får då ett så kallat ärendenummer.
  3. En tjänsteman skriver ett yttrande. Det är ett dokument där vi redovisar vår ståndpunkt i den aktuella frågan. Vi diarieför sedan yttrandet.
  4. Västerås stad försöker alltid att fatta så bra beslut som möjligt. Därför skickar vi ofta ut ärenden som berör många människor till olika myndigheter, föreningar och organisationer. De får då möjlighet att ge sina synpunkter på förslag. Detta kallas att skicka ut ett ärende på remiss. Vi diarieför de remissvar som kommer in.
  5. Vi bereder ärendet. Det innebär att vi sammanställer de synpunkter som kommit in via remiss och den egna ståndpunkten i frågan. Det resulterar i ett förslag till beslut.
  6. Den nämnd som har ansvar för den typ av fråga som ärendet gäller fattar beslut.
  7. Vi skickar beslutet till den som är berörd, tillsammans med information om hur du gör om du vill överklaga beslutet.
  8. Vi avslutar och arkiverar ärendet. 
Kontakt

Relaterade dokument