Västerås stads revisorer

Kommunrevisorerna är oberoende och har som uppdrag att granska kommunens verksamheter och bolag. Varje år görs granskningar av ekonomiska redovisningar men även ett antal fördjupade granskningar inom ett särskilt område.

Revisorernas uppdrag och roll

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är valda precis som andra politiker. De blir nominerade av sitt politiska parti. Men de är politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Västerås stads revisorer biträds av PwC.

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kontrollerar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser.

Längst ned på sidan hittar du information om:

 • vilka som är revisorer under denna mandatperiod
 • sammanträdesdatum
 • revisionsplan
 • kontaktuppgifter

Fördjupade granskningar

Varje år genomför revisionen ungefär sex till tio fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport. Här nedan hittar du de senaste revisionsrapporterna och en kort sammanfattning som kallas Senaste nytt.

Revisionsrapporter 2023

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av arbetet med att främja skolnärvaro

Senaste nytt 2023-3 Pdf, 82.8 kB.

Rapport 2023-3 Pdf, 185.7 kB.

Granskning av brottsförebyggande arbete för unga

Senaste nytt 2023-1 Pdf, 53.8 kB.

Rapport 2023-1 Pdf, 227 kB.

Granskning av chefsrekrytering

Senaste nytt 2023-2 Pdf, 211.8 kB.

Rapport 2023-2 Pdf, 208 kB.

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2023


Rapport delår 2023 Pdf, 418.6 kB.

Granskning av fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Senaste nytt 2023-4 Pdf, 65.3 kB.

Rapport 2023-4 Pdf, 214.5 kB.

Granskning av processen för att ta fram en ny översiktsplan

Senaste nytt 2023-5 Pdf, 64 kB.

Rapport 2023-5 Pdf, 1.2 MB.

Förstudie om internprissättning


Rapport 2023-7 Pdf, 1.1 MB.

Granskning av årsredovisning 2023


Rapport årsredovisning 2023 Pdf, 429.4 kB.

Granskning av kommunens styrning av hållbarhetsarbete

Senaste nytt 2023-8 Pdf, 105.1 kB.

Rapport 2023-8 Pdf, 212.1 kB.


Revisionsrapporter 2022

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av årsbokslut Granskning av årsredovisning 2022

Senaste nytt 2022 Pdf, 152.1 kB.

Rapport 2022 Pdf, 304.3 kB.

Granskning av avtalsförvaltning

Senaste nytt 2022-4 Pdf, 175.3 kB.

Rapport 2022-4 Pdf, 610.8 kB.

Granskning av stadens interna kontroller för att motverka välfärdsbrott

Senaste nytt 2022-6 Pdf, 139.6 kB.

Rapport 2022-6 Pdf, 571.5 kB.

Granskning IT- och informationssäkerhet

Senaste nytt 2022-5 Pdf, 137.5 kB.

Rapport 2022-5 Pdf, 473.3 kB.

Granskning avseende utveckling av projekt Mälarporten, ur ett internkontrollperspektiv

Senaste nytt 2022-9 Pdf, 101.4 kB.

Rapport 2022-9 Pdf, 472.4 kB.

Granskning delår Västerås 2022

Senaste nytt delår 2022 Pdf, 100.6 kB.

Rapport 2022 Pdf, 507.7 kB.

Granskning av resursfördelningssystemet inom förskolan

Senaste nytt 2022-3 Pdf, 141 kB.

Rapport 2022-3 Pdf, 382.4 kB.

Granskning av övergripande lokalförsörjningsprocess

Senaste nytt 2022-1 Pdf, 109.5 kB.

Rapport 2022-1 Pdf, 604 kB.

Granskning av pandemins påverkan inom grund- och gymnasieskolan,

med fokus på avgångsklasser

Senaste nytt 2022-2 Pdf, 145.7 kB.

Rapport 2022-2 Pdf, 903 kB.

Förstudie om stadens styrning, kontroll och uppföljning av kollektivtrafiken


Rapport 2022-8 Pdf, 759.3 kB.


Revisionsrapporter 2021

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av årsredovisning Västerås stad 2021


Rapport 2021 Pdf, 300.1 kB.

Granskning av Västerås stads hantering av covid-19

Senaste nytt 2021-11 Pdf, 145.5 kB.

Rapport 2021-11 Pdf, 553.2 kB.

Granskning av strategisk kompetensförsörjning

Senaste nytt 2020-8 Pdf, 217.3 kB.

Rapport 2020-8 Pdf, 489.1 kB.

Granskning av SFI-verksamheten

Senaste nytt 2021-1 Pdf, 150.3 kB.

Rapport 2021-1 Pdf, 323.7 kB.

Granskning av Överförmyndarnämnden

Senaste nytt 2021-4 Pdf, 146.5 kB.

Rapport 2021-4 Pdf, 342.8 kB.

Granskning av försäljningsprocessen för
Kristiansborgsbadet

Senaste nytt 2021-6 Pdf, 175.8 kB.

Rapport 2021-6 Pdf, 410.6 kB.

Granskning av delårsbokslut 2021


Rapport 2021 Pdf, 459.7 kB.

Granskning av det strategiska arbetet
med arbetsmarknadsåtgärder

Senaste nytt 2021-5 Pdf, 117 kB.

Rapport 2021-5 Pdf, 408.6 kB.

Granskning av förebyggande och
hälsofrämjande arbete i grundskolan

Senaste nytt 2021-3 Pdf, 114.6 kB.

Rapport 2021-3 Pdf, 477.9 kB.

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU och LUF

Senaste nytt 2021-9 Pdf, 139.6 kB.

Rapport 2021-9 Pdf, 318.8 kB.

Revisionsrapporter 2020

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av stadens hantering av covid-19, ur ett internkontrollperspektiv

91 Pdf, 154.4 kB.

2020:10 Pdf, 967.7 kB.

Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2020

92 Pdf, 148.8 kB.

Rapport Pdf, 569.6 kB.

Granskning rörande projektet Resecentrum

81 Pdf, 45.9 kB.

2020:1 Pdf, 361.1 kB.

Granskning av delegation och attestering

82 Pdf, 230.5 kB.

2020:4 Pdf, 312.7 kB.

Granskning av Rocklundaavtalet

83 Pdf, 54.5 kB.

2020:3 Pdf, 628.9 kB.

Granskning av hållbarhetsarbetet

84 Pdf, 244.1 kB.

2020:2 Pdf, 707.6 kB.

Granskning delårsrapport Västerås stad

85 Pdf, 229.2 kB.

Rapport Pdf, 665.9 kB.

Revisionsrapport Västerås Stad årsbokslutsgranskning 2019


Rapport Pdf, 795.1 kB.

Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stad

86 Pdf, 751.1 kB.

2020:5 Pdf, 629.2 kB.

Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stadshus AB med dotterbolag

87 Pdf, 743.2 kB.

2020:6 Pdf, 1.7 MB.

Granskning kvalitet hemtjänsten

88 Pdf, 149.9 kB.

2020:7 Pdf, 613.9 kB.

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

89 Pdf, 108.7 kB.

2020:9 Pdf, 377.2 kB.

Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts före 2020? Kontakta revisionssamordnare på kommunrevisionen@vasteras.se

Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av stadens digitaliseringsarbete

74 Pdf, 117.9 kB.

2019:1 Pdf, 345.2 kB.

Granskning av stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

73 Pdf, 140.1 kB.

2019:2 Pdf, 440.3 kB.

Granskning av stadens hantering av och nyttjande av statsbidrag

76 Pdf, 234.1 kB.

2019:5 Pdf, 434 kB.

Granskning av detaljplaneprocessen

78 Pdf, 279.1 kB.

2019:6 Pdf, 696.1 kB.

Granskning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd

77 Pdf, 229.7 kB.

2019:7 Pdf, 504 kB.

Granskning av stadens strategiska arbete med fysisk säkerhet med utgångspunkt

från skalskydd

80 Pdf, 234.1 kB.

2019:8 Pdf, 436.7 kB.

Förstudie av stadens arbete med strategisk kompetensförsörjning
(förstudien föranledde ingen fördjupad granskning)

-

-


Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan

63 Pdf, 207.8 kB.

2018:1 Pdf, 421.5 kB.

Granskning av ändamålsenliga pedagogiska förskola och skola

64 Pdf, 207.8 kB.

2018:2 Pdf, 481.1 kB.

Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen

65 Pdf, 212.9 kB.

2018:3 Pdf, 523.2 kB.

Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden

68 Pdf, 212.3 kB.

2018:4 Pdf, 838.2 kB.

Granskning av individ- och familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till barn

och unga

69 Pdf, 181.7 kB.

2018:5 Pdf, 798.8 kB.

Uppföljande granskning av valnämnden

67 Pdf, 178.1 kB.

2018 Pdf, 561 kB.

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ och familjenämnden

70 Pdf, 262.8 kB.

2018:7 Pdf, 535.5 kB.

Granskning av strategiskt arbete med arbetsmarknadsåtgärder (bordlagd till hösten 2019

71 Pdf, 122.2 kB.

2018:8

Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar.

 66 Pdf, 186.6 kB.

2018:9 Pdf, 286.9 kB.

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2018

-

-

Granskning av stadens årsredovisning 2018

72 Pdf, 130 kB.

2018 Pdf, 562.4 kB.


Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Granskning av korruption

56 Pdf, 214.7 kB.

2017:1 Pdf, 421.7 kB.

Granskning av målstyrning

54 Pdf, 241.8 kB.

2017:2 Pdf, 512.7 kB.

Granskning av omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska gymnasieskolan

55 Pdf, 216.9 kB.

2017:3 Pdf, 518.2 kB.

Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation

och behörighet till gymnasieskola

53 Pdf, 215.3 kB.

2017:4 Pdf, 534.6 kB.

Granskning av investeringsprocessen

60 Pdf, 271.4 kB.

2017:5 Pdf, 694.2 kB.

Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation

59 Pdf, 212.6 kB.

2017:6 Pdf, 438.3 kB.

Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan

57 Pdf, 185 kB.

2017:7 Pdf, 454.2 kB.

Granskning av nämnders och styrelsers protokoll

61 Pdf, 367.3 kB.

2017:9 Pdf, 457.3 kB.

Granskning av hemsjukvården

62 Pdf, 185.5 kB.

2017:10 Pdf, 550.3 kB.

Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017

-

Delårsrapport Pdf, 473.4 kB.

Granskning av årsbokslutet 2017

-

Årsrapport Pdf, 462.8 kB.


Dokumenttyp

Senaste nytt

Rapportnummer

Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans

47 Pdf, 214.5 kB.

2016:1 Pdf, 807.3 kB.

Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans

46 Pdf, 269.4 kB.

2016:2 Pdf, 755.4 kB.

Arbetet för likabehandling i grundskolan

45 Pdf, 211.2 kB.

2016:3 Pdf, 672.6 kB.

Arbete för att minska sjukfrånvaron

48 Pdf, 212.4 kB.

2016:4 Pdf, 602.5 kB.

Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning

51 Pdf, 246.7 kB.

2016:5 Pdf, 566.9 kB.

Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster

49 Pdf, 257.6 kB.

2016:6 Pdf, 704.5 kB.

Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

50 Pdf, 212.5 kB.

2016:7 Pdf, 793.3 kB.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande

51 Pdf, 239.2 kB.

2016:8 Pdf, 826 kB.

Äldreboende

52 Pdf, 247.1 kB.

2016:9 Pdf, 578.4 kB.


 • Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten
 • Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS
 • Granskning av socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS 
 • Granskning av finanshantering
 • Granskning av upphandling
 • Granskning av intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten
 • Förstudie av Björnön

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen med luktstörning

 • Granskning av följsamhet av domstolsbeslut i högre instans
 • Granskning av verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Granskning av stadens arbetsmarknadsinsatser
 • Granskning av flyktingmottagande och integration
 • Granskning av kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen
 • Granskning av stadens ledarskap
 • Granskning av Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet
 • Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Granskning av bisysslor via registeranalys
 • Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer
 • Granskning av IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning
 • Granskning av stödet till spelberoende

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros
 • Granskning av momsredovisning
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter

Revisionens sammansättning

Revisorer mandatperioden 2023 -2026  

 • Asta Matikainen-Lecklin (M), ordförande
 • Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande
 • Hans Stergel (KD), 2:e vice ordförande
 • Jörgen Eklund (S)
 • Ulla Persson (S)
 • Henrik Östman (L)
 • Barbara Conte (MP)
 • Håkan Ampellindh (M)
 • Kerstin Ånevall Lind (V)
 • Elisabeth Löf (S)
 • Jojje Engström (SD)

Revisionssamordnare

 • Elvira Sitkevica

Kontakta Kommunrevisionen

Mejla till kommunrevisionen@vasteras.se.

Flera revisorer som står framför ett hus. 

​Sammanträdes-datum 2024

Fjärde tisdagen i månaden, klockan 13.30-16.30.
Plats: Korridor A eller B0, Stadshuset, om inget annat anges.

Tisdag den 23 januari 13.30

Tisdag den 27 februari 13.30

Tisdag den 26 mars 13.30

Tisdag den 23 april 13.30

Tisdag den 28 maj 13.30

Tisdag den 11 juni 13.30 (innan sommarledigheterna)

Tisdag den 27 augusti 13.30

Tisdag den 24 september 13.30

Tisdag den 22 oktober 13.30

Tisdag den 26 november 13.30

Tisdag den 17 december (planeringsdag inför 2025)

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2024 Pdf, 687.1 kB.

Nämndledamöters ansvar

Nämndledamöters ansvar Pdf, 870.7 kB.