Planer och styrdokument

Västerås stads verksamheter styrs i grunden av olika lagar. Förutom lagar har vi dessutom planer, strategier, policyer, program och andra dokument som styr vårt arbete och som anger våra mål. Här beskriver vi hur arbetet med planer och styrande dokument går till.

Visionen Västerås 2026

År 2026 har vi tillsammans skapat Västerås - Staden utan gränser. Staden där människorna känner att allt är möjligt. En stad att vara stolt över. En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Visionen Västerås 2026 fastslogs av kommunfullmäktige 2010 och sedan dess är den vägledande i allt utvecklingsarbete som Västerås stad driver eller medverkar i. Ledord i visionen är samspel, trygghet, ansvar, delaktighet och frihet.

För vem?

Det arbete som sker inom Västerås stad påverkar alla invånare i kommunen och du har rätt att få veta vilka regler som gäller, vad staden planerar och vilka områden som prioriteras just nu. Är du direkt berörd av till exempel ett planerat byggnadsprojekt har du även möjlighet att påverka planeringen.

Hur går det till?

De strategiska utvecklingsområdena kompletteras av program och policyer som uttrycker vilka värdegrunder som vägleder arbetet inom Västerås stad. Handlingsplaner styr arbetet med särskilda satsningar eller områden och riktlinjer styr hur det konkreta arbetet går till. Du kan ta del av de flesta planer, policyer, program och andra dokument som styr verksamheten i Västerås stad. Du kan söka här på webbplatsen. Planer för till exempel byggnadsprojekt presenteras här på webbplatsen eller finns utställda bland annat i stadshuset. Har du svårt att hitta det du söker? Ta gärna kontakt med Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Så här jobbar vi

Arbetet med att ta fram de olika styrande dokumenten ser olika ut beroende på omfattning och innehåll. Arbetet sker i flera olika steg, och i många fall finns möjlighet till insyn och påverkan på vägen. Vi samråder alltid med aktörer som berörs och som har fackkunskap i det aktuella området.

  • Program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive vårt interna arbete inom Västerås stad
  • Policy uttrycker våra värdegrunder och förhållningssätt för vårt interna arbete inom Västerås stad
  • Handlingsplan anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål
  • Riktlinje anger mer detaljerade direktiv för att säkerställa att vi agerar riktigt och levererar en god kvalitet, som stämmer överens med våra policyer.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se