Den stationsnära staden

Västerås nya resecentrum ska integreras med staden och knyta ihop omkringliggande stadsdelar, som samtidigt utvecklas. Det skapar en attraktiv och stationsnära stad där fler människor kan bo, arbeta och vistas centralt.

I Mälarporten byggs Västerås nya resecentrum. I samma centrala område ska gamla industriområden omvandlas till bostäder, arbetsplatser, skolor och mötesplatser. Modern stads- och stationsutveckling pekar på att städer behöver knyta ihop dessa pusselbitar för att bli attraktiva och hållbara.

När vi bygger Mälarporten och Västerås nya resecentrum finns det tre viktiga faktorer att ta hänsyn till för att skapa en stationsnära stad.

  • Att integrera stationen i staden och med omgivande stadsdelar.
  • Att ta vara på stationen som en besöksdestination för människor även när de inte reser.
  • Att bygga bostäder och arbetsplatser i stationsnära läge.
Nyhetsbild

Så blir Västerås nya resecentrum en del av staden

Enligt Trafikverkets stationshandbok så integreras en station med omgivningen om man tillför till exempel en ny attraktiv plats eller någon verksamhet som underlättar resan, till stationsfunktionen. Då upplevs stationen som närmare och tryggare.

- I Västerås löser vi integreringen genom de broar som byggs över spåren och som gör att människor kan passera området dygnet runt. De gör att omliggande stadsdelar knyts ihop och att området blir mer attraktivt, säger Åsa Rudhage, planarkitekt för projekt Mälarporten.

Det kommer även att finnas en stor mängd samlingsplatser, verksamheter och torgytor i resecentrum och dess närhet.

- Vi kommer också att ha ett stort serviceutbud för de resenärer, boende och besökare som i framtiden kommer att finnas i området. Det gör att resecentrum, och stadsdelen blir en besöksdestination i sig, säger Åsa Rudhage.

Vi bygger bort ”baksidan”

Integreringen av stationen handlar inte bara om att komma närmare citykärnan. Det handlar också om att resecentrum varken ska ha en fram- eller baksida.

- Den klassiska arkitekturen på stationshus har varit att ha en representativ entré och vackra fasader mot stadssidan, den ”viktiga” sidan. Det bor redan många i områden som idag upplevs som att de ligger ”bakom” stationen och längre utanför city, än vad de egentligen gör, säger Viktoria Brandel. kreativ projektledare för projekt Mälarporten.

Västerås nya resecentrum kommer istället att ha fyra olika entréer som välkomnar från flera olika håll.

- På så sätt knyter vi de olika delarna av Västerås närmare varandra och gör samtidigt både själva resecentrum och stadsdelarna mer tillgängliga oavsett vart i staden du ska eller kommer ifrån. Denna lösning tillsammans med utvecklingen av Mälarportsområdet, leder till att resecentrum blir en viktig knytpunkt och attraktion mitt i staden, istället för i utkanten, säger Viktoria Brandel.

Du kan läsa mer om hur utvecklingen av stationer har sett ut i en tidigare nyhet.

Unik möjlighet för stadsutveckling

Den möjlighet som Västerås har, att kunna omvandla stora industriområden till attraktiva centrala stadsdelar, är unik. Stadsutvecklingen i Mälarporten och Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad. Nya bostäder, mötesplatser, besöksmål och arbetstillfällen med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och Mälaren skapas. Det stärker också Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad.

- När vi bygger nya kontor och bostäder nära resecentrum så attraherar vi företag, arbetskraft och boende från hela regionen. När fler människor kan och vill vistas, jobba och bo centralt så motverkar det en utglesning som leder till större bilberoende, säger Viktoria Brandel.

En annan fördel med att stationen byggs centralt är att marken redan används. Genom att utveckla stationsområdet och Mälarporten, samt Kopparlunden kan Västerås växa utan att det går ut över parker, grönområden och åkermark. Grönområdena finns kvar medan stationsområdet förvandlas från baksida till framsida och blir en naturlig del av staden.

Läs mer om hur resecentrum bidrar till ett hållbart Västerås i en tidigare nyhet.

Västerås övergripande mål och ambitioner - bostadsbyggande

Västerås översiktsplan tar höjd för att staden kan ha 230 000 invånare år 2050. Det vill säga 80 000 fler invånare än år 2019, en ökning med ca 50%.

Eftersom befolkningstillväxten redan nu är kraftig och beräknas öka än mer har Västerås höjt bostadsbyggnadstakten från i snitt ca 500 bostäder per år till över 1 000 bostäder per år. Västerås politiker har fastslagit att projekt Mälarporten med resecentrum har hög prioritet för att klara de ökande reseströmmarna och behovet av hållbar stadsutveckling – och att prioritera bostadsutvecklingen i områdena Kungsängen, Ängsgärdet, Kopparlunden i direkt anslutning till planerat resecentrum. På det sättet tar vi vara på de kvaliteter som finns i Västerås tätort - att det är nära till centrum, till arbetsplatser, till kommunikationer, till naturen och till Mälaren. Vid all omvandling och komplettering ska en bra blandning mellan nya bostäder, arbetsplatser, skolor, mötesplatser och gröna områden skapas; dvs alla aspekter som kännetecknar en väl fungerande stad ska tillgodoses.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planstrateg, ansvarig för detaljplan

Telefon: 021-39 32 55

asa.rudhage@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad