Visa sökformulär

Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Västerås stad erbjuder plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn som är folkbokförda i kommunen. Barnperspektivet innebär att vi ska se verksamhetsformerna som ett komplement till familjen. Föräldrarna har alltid huvudansvaret för sitt barn. Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna.

Reglerna gäller för kommunal och fristående fritidshem samt enskild pedagogisk omsorg.

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har barnet rätt till fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till.

  • Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.
  • För barn i förskoleklass räknas 15 timmar i veckan som skoltid (där lovdagar räknas in) och tid utöver detta som fritidshem/pedagogisk omsorg.
  • För skolbarn är all tid som ligger utanför schemalagd skoltid (där lovdagar räknas in) fritidshem/pedagogisk omsorg.

Fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds av kommunala, fristående och enskilda utförare.

Arbetsschema eller studieschema ska visas upp för enheten på begäran.

Du som studerar ska erbjudas plats för ditt barn utifrån studietid. Avbryter du eller är klar med studierna ska du ändra anledning till plats i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

För arbetssökande och föräldralediga gäller samma regler.

Barn som går i förskoleklass och årskurs 1-3 som har förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats upp till tre timmar per dag, totalt 15 timmar per vecka. Rätten till fritidshem för barn till arbetssökande och föräldralediga gäller skoldagar efter förskoleklass och skola. På skollov är barnen lediga.

Barn som går i årskurs 4-6 som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg. När du börjar i årskurs 4 i grundskolan erbjuds du istället öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb som det också kallas. Här får du hjälp med läxor, deltar i fritidsaktiviteter och umgås.

Information om fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet

Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 1-12 år som har förälder/föräldrar som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger.

Behovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Västerås stad gör en prövning i varje enskilt fall, och omprövning sker en gång per termin när man har fått rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

När ett barn behöver plats inom någon av verksamhetsformerna, anmäler familjen sitt behov i e-tjänsten för förskola och fritidshem. När du anmäler behov söker du samtidigt plats. Västerås stad bedömer om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Bedömningen är baserad på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Vid ändrade förhållanden, även när barnet står i kö, är det viktigt att du så snart som möjligt ändrar i e-tjänsten, tillexempel anledning till plats (du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig) eller ändrad inkomst. Vid arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från A-kassa. I vissa fall behövs också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och nytt intyg ska lämnas in för varje ny period till Västerås stads Kontaktcenter. Beslutet om rätt till plats kan kontrolleras med stickprov.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

När du har ansökt om fritidshem eller pedagogisk omsorg, får du ett erbjudande när det finns en plats ledig. Erbjudandet ska besvaras i e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

Om du har ansökt till fristående eller enskild verksamhet, får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön. Den är också viktig för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en stor del av ditt barns vardag.

Inskolningen följer ett schema som bestäms i dialog med föräldrarna och startar det datum barnet har blivit placerat. När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar behöver du inte säga upp platsen när barnet byter fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte. När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. De får då delad faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen.

Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura. Detta innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Ändring av inkomst kan påverka i avgiftskontrollen. Därför är det viktigt att vårdnadshavare informerar varandra när en ändring av inkomst är gjord i e-tjänsten.

Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar full avgift. Anmäl ändrade familjeförhållanden i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Tiden i fritidshem och pedagogisk omsorg omfattar de tider du som förälder arbetar eller studerar. Barnet är ledigt under föräldrarnas semester och ledighet.

Utgångspunkten för barnets närvarotider är föräldrarnas arbetstider/studietider, restider, tid för dygnsvila och eventuellt ytterligare faktorer som kan vara viktiga i det enskilda fallet. Västerås stad beslutar hur mycket tid barnet får i samband med anmälan om behov av plats.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Normal öppettid i kommunal verksamhet är klockan 06:30-18:00. Vid särskilda dokumenterade skäl finns utökad verksamhet från klockan 06:00 till klockan 19:30. Efter klockan 19:30 finns det tillgång till nattverksamhet.

Öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar är öppen klockan 13:00-17:00 under skoldagar. Under lov är verksamheten öppen klockan 10:00-17:00. I juli är den öppna fritidsverksamheten stängd. Möjlighet finns att ansöka om fritidshem istället.

Under sommaren när många barn är lediga kan fritidshem och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe än de brukar. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Planeringsdagar

Fyra dagar per år har fritidshemmen möjlighet att stänga för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Pedagogisk omsorg har möjlighet att stänga två dagar per år. Enheten ska informera föräldrarna minst två månader i förväg. Inget avdrag på avgiften görs. Tillfälliga lösningar av verksamhet ska vid behov tillgodoses. De föräldrar som inte själva kan lösa sitt behov under dessa dagar ska meddela enheten minst två veckor i förväg.

Information om terminer, lov och ledigheter

För information om öppettider och planeringsdagar i fristående och enskild verksamhet, kontakta respektive enhet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

  • förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?