MARKANVISNINGEN ÄR AVSLUTAD. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE 2023-12-13 ATT TILLDELA MARKEN TILL VÄSTANFORS HUS AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder på fastigheten Lövhagen 33 på Råby, dp 1769. Markanvisningen pågår mellan 2023-08-24 - 2023-10-01.

Syftet med markanvisningen är att låta uppföra 4 - 5 mindre radhus på fastigheten Lövhagen 33, Råby. Upplåtelseformen ska vara äganderätt i syftet att bidra till en blandad upplåtelseform inom det aktuella kvarteret, som huvudsakligen består av bostadsrätter.

Staden önskar se en modern, urban arkitektur och gestaltning av bostäderna, gärna med flexibel planlösning.

Den deltagande byggaktör som inkommer med en projektidé för uppförandet av max 5 bostäder, som överensstämmer med Stadens önskemål om utformning och gestaltning, kommer ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med Staden. Markanvisningen ger byggaktören ensamrätt att under två år (markanvisningsperioden) förhandla med Staden om att förvärva marken. Fastigheten avses säljas till ett fast pris.

För att kunna garantera en rättssäker hantering av inkomna anbud ska dessa inte mailas in till Västerås stad, utan lämnas in i pdf-format i systemet e-Avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=85080. För att kunna göra detta krävs att man har ett konto i e-Avrop. Kontot är kostnadsfritt.

e-Avrop ska enbart användas för inlämning av anbud. Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via e-post till kommunstyrelsen@vasteras.se. Märk e-posten med "Markanvisning Lövhagen 33" i ämnesraden. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2023-09-22.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av kommunstyrelsen som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Registreringsbevis för bolaget samt hela ägarkedjan/koncernen upp till slutlig ägare (ej äldre än tre månader).
  • Undertecknande personers fullmakt att företräda bolaget vid anbudsförfarande. Det anbudslämnande bolaget är det bolag Staden kommer att teckna avtal med.
  • En tydlig projektidé i enlighet med de mål och krav som ställs i markanvisningsunderlaget.
  • Eget referensmaterial på tänkt arkitektur och utformning samt en enklare skiss över tänkt placering inom fastigheten.

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Lövhagen 33 - Markanvisning" daterad 2023-08-17, se rubriken Relaterade dokument nedan.

 

Frågor och svar

Vad är regler med att sälja äganderätt genom portalen Bostad Västerås och Tomt- och Småhuskön föreskrivet i markanvisning avrop? Finns det begränsningar gällande pris, potentiell grupp av kunder eller andra faktorer som skiljer sig mellan säljande genom portalen och på frimarknad?

Det finns inga begränsningar gällande pris utan det är byggaktören som sätter priset. Bostäderna erbjuds enbart de som står i Västerås stads tomt- och småhuskön, via förmedling av Bostad Västerås. Om förmedlade bostäder inte blir sålda via tomt- och småhuskön efter första utskicket från Bostad Västerås, återgår förmedlingsrätten av bostäderna till byggaktören om så önskas. Byggaktören kan då sälja bostäderna på valfritt sätt.

 

Under grundvillkor för markanvisning så är ett villkor att byggaktören ska kunna redovisa: ”Referensobjekt – genomförda och pågående”. Ska endast byggaktörens referenser redovisas eller kan arkitekten också redovisa genomförda och pågående objekt?

Grundvillkoren i Västerås stads markanvisningar finns till för att staden ska kunna göra en bedömning av byggaktörens förmåga att genomföra det aktuella projektet. Det är därför enbart byggaktörens referenser som ska redovisas för att grundvillkoret ska anses som uppfyllt.

I själva projektidén, "En projektidé avseende max 5 radhus/bostäder, baserad på enklare skiss och referensobjekt", går det dock bra att visa på andras referenser för att påvisa vilken typ av gestaltning men avser uppföra på platsen.

 

Kan man få underlag i dwg format? Detaljplan eller primärkarta?

Plankarta i dwg-format har lagts till under Relaterade dokument, se nedan.

Kontakt

Relaterade dokument