Så här söker du detaljplan

Här gör du ansökan om planbesked som ett första steg till en detaljplan. Det är för dig som planerar att bygga eller skapa en verksamhet som kräver en ny eller ändrad detaljplan. Planbeskedet ger dig ett tidigt svar om vi kommer att börja arbeta med planläggning av din projektidé.

Stegen fram till en påbörjad detaljplan

Så här ser processen ut för dig som vill ha en ny eller ändrad detaljplan. I en tidig kontakt får du svar på om din projektidé är möjlig att genomföra. Därefter ansöker du om planbesked. Inom fyra månader får du svar om vi har för avsikt att börja arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Här på sidan kan du läsa mer om hur det går till, vad det kostar och vad du behöver göra.

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera för ditt projekt

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

Vem kan göra ansökan om detaljplan?

Du kan ansöka om du

 • äger fastigheten eller tomträtten som din ansökan gäller
 • företräder en bostadsrättsförening eller en samfällighet som har tagit beslut att ansöka om planändring
 • har godkännande från den som äger fastigheten.

Ta alltid tidig kontakt med oss

Vi vill att du ska få rätt förutsättningar i arbetet med din projektidé. Därför vill vi prata med dig så att vi förstår hur ditt projekt ser ut och varför du behöver en detaljplan. Då kan vi ge dig en tidig bedömning om vilka möjligheter du har. En tidig kontakt med oss kostar inget. 

Gör det här innan du hör av dig till oss

 • Kolla upp vad den gällande detaljplanen för området tillåter, (om det finns en detaljplan).
 • Läs i översiktsplanen och eventuella fördjupningar av den för att ta reda på vilka riktlinjer som gäller för utveckling av det området du tänkt dig. Om ditt projekt stämmer överens med översiktsplanen, är det större möjlighet att projektet går vidare i processen.
 • Läs om vilka riksintressen som finns och vad de säger om det området du tänkt dig. Det finns redovisat i översiktsplanen.
 • Kolla upp hur din idé påverkar omgivningen. Finns det kulturmiljövärden eller naturvärden som du måste ta hänsyn till?
 • Tänk igenom vad du vill uppnå och bidra med genom en ny (eller ändrad) detaljplan. Vill du exempelvis ändra användning, storlek eller utformning.
 • Tänk igenom vilket område som behöver ingå i planarbetet och ta reda på fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. Du kan använda Lantmäteriets karttjänst “Min karta”.

Hitta detaljplaner via karta eller sökfunktion
Västerås översiktsplan
Min karta, Lantmäteriet

Boka en tidig kontakt

När du har förberett dig, boka en tid så vi kan diskutera din projektidé. Ange "Tidig kontakt om detaljplan" när du hör av dig. Du kan boka en tid genom att

 • skicka e-post till detaljplaner[a]vasteras.se eller
 • ringa på telefon 021-39 00 00
Så här gör du. Steg 2.

Förbered handlingar och uppgifter till ansökan

Om du har fått klartecken i din tidiga kontakt med oss, kan du börja göra i ordning allt som krävs för din ansökan om planbesked.

Ta fram handlingar och uppgifter till ansökan

För att din ansökan ska vara komplett behöver du förbereda följande uppgifter.

 • Karta som visar det tänkta planområdet. Du kan använda Lantmäteriets karttjänst “Min karta”. Kartbilden som du skickar in ska ha information som gör det möjligt att se var området ligger, så som fastighetsbeteckning och gatunamn.
 • Beskrivning av syftet med ditt förslag, de förändringar du vill göra och vad det ska bidra med till området.
 • Beskrivning av områdets framtida användning och omfattning. Redovisa för bostadsbebyggelse, antal bostäder, volym och arkitektonisk idé. Redovisa för verksamhet byggnadernas användning, volym och arkitektonisk idé.
 • Beskrivning av hur ditt projekt förhåller sig till översiktsplanen, kulturmiljövärden och riksintressen.
 • Om du söker som en bostadsrättsförening eller samfällighet behöver ni skicka in ett beslut från föreningsstämma som visar att föreningen vill göra ansökan om detaljplan.
 • Om fakturan för ansökan om planbesked ska skickas till någon annan än dig som gör ansökan, bifoga en skriftlig fullmakt med uppgifter om fakturamottagare från den som ska betala fakturan.

Min karta, Lantmäteriet

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in ansökan om planbesked

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd blanketten i länken här nere. Du kan skicka in ansökan tillsammans med de handlingar du har förberett med e-post eller vanlig post. Skicka in på e-post byggnadsnamnd[a]vasteras.se eller till postadressen

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås

Det får som längst ta fyra månader att lämna besked på din ansökan. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva din ansökan, har kommit in till oss. Du kan behöva skicka in kompletterande information, om vi bedömer att det krävs. I så fall hör vi av oss till dig.

Du betalar alltid en avgift för ansökan om planbesked. Vi tar ut en avgift oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked. Kostnaden kan variera beror på hur mycket tid och arbete som krävs. Det här är 2024 års avgifter.

 • Enkel åtgärd 11 460 kronor
 • Medelstor åtgärd 17 190 kronor
 • Stor åtgärd 22 920 kronor.

Vill du dra tillbaka din ansökan om planbesked? Det gör du genom att skicka ett mejl till byggnadsnamnd[a]vasteras.se. Ange ditt diarienummer när du hör av dig.

Så här gör du. Steg 4.

Före och efter beslut om planbesked

I Västerås stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som jobbar med planbesked. När vi har fått din ansökan registreras den, blir ett ärende och får ett diarienummer. Vi skickar ett mejl till dig som bekräftar att vi tagit emot din ansökan. I mejlet står också ditt diarienummer. Tänk på att du alltid ska ange det om du behöver ta kontakt med oss.

Det är politikerna i byggnadsnämnden som tar beslut om din ansökan om planbesked. Innan de tar beslut gör vi en bedömning av områdets förutsättningar.

Det här är några exempel på de saker vi tittar på. Det är inte lämpligt att planlägga om:

 • det redan pågår ett planarbete
 • det finns en detaljplan som fortfarande anses aktuell
 • det finns en detaljplan med pågående genomförandetid
 • det gäller en enskild småhusfastighet
 • det strider mot översiktsplanen.

Om du får positivt planbesked

Vid positivt planbesked skickar vi beslutet till dig med e‑post (om du har lämnat en e‑postadress). Faktura på avgiften skickas separat.

Tänk på att ett positivt besked inte är en garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan. Ett positivt planbesked innebär bara att byggnadsnämnden ser det möjligt att börja ett planarbete. Planbesked är inte ett startbesked för planuppdrag. Planbesked är inte juridiskt bindande.

Om du får negativt planbesked

Vid negativt planbesked ska vi motivera varför ansökan inte kommer att prövas i detaljplaneprocessen. Vi skickar beslutet till dig med e‑post (om du har lämnat en e‑postadress). Beslutet kan inte överklagas. Faktura på avgiften skickas separat.

Arbetet med detaljplanen börjar

När du fått beslut om positivt planbesked hör vi av oss till dig när det börjar närma sig planuppdrag. Då får du reda på vad som är nästa steg i processen. När det är dags att starta själva arbetet med detaljplanen får ditt ärende en handläggare. Den personen tar kontakt med dig och stämmer av läget inför projektstarten. Handläggaren förbereder ett planuppdrag som politiken tar beslut om.

Nu startar det formella arbetet med detaljplanen och vi tecknar ett planavtal med dig. Avtalet har en kostnadskalkyl med ungefärlig kostnad samt betalningsplan. Där står också vilka åtaganden som gäller både för dig och för oss i det fortsatta arbetet.

Att ta fram en ny detaljplan sker i samarbete med dig som har fått positivt planbesked. Vi tar fram ett planförslag och det skickas ut på samråd och granskning innan antagande. Vid dessa tillfällen kan de som är berörda tycka till om förslaget. De här är de skeden som ett förslag till detaljplan går igenom efter planuppdrag.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft

En detaljplan brukar ta minst två år att ta fram. Du kan läsa mer om handläggningstid, avgifter och hur processen går till på sidan Kommunens planarbete.

Kommunens planarbete, information om processen, handläggningstid och avgifter

Detaljplaneprocessen, Boverket

När detaljplanen är klar

Om ingen har överklagat den antagna detaljplanen vinner den laga kraft efter tre veckor. Efter det skickar vi ett meddelande via e‑post till dig (om du har lämnat en e‑postadress). I det får du

 • beslutet från byggnadsnämnden att detaljplanen vunnit laga kraft
 • de planhandlingar som planen har, till exempel plankarta och planbeskrivning.

Nu kan du gå vidare med ditt projekt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se