Detaljplan för kvarteret Kartbladet med flera, Västra Skälby, dp 1635

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utöka bostads­kvarteren inom ett redan detalj­plane­lagt om­råde i sydost. Plan­området ska även utökas med bostads­kvarter i norr. Planen gör det möjligt att bygga olika former av bostäder. Dels stycke­byggda små­hus, rad­hus och parhus eller kedje­hus. Men också små fler­bostads­hus samt grupp­boende. Det ska också vara möjligt att bygga för­skola och skola i delar av om­rådet.

Trädgårds­stadens idéer ska ge inspiration till hur om­rådet kommer att bli ut­format. Som exempel att bostads­varter i liten skala där ett en­etligt gatu­um håller samman olika varianter av bostad­hus. En annan sak som ger om­ådet sin sär­rägel är när­eten till Annelunds gård och dess hästar.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se