Detaljplan för Västerås nya resecentrum, dp 1811

Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2024.

Om detaljplanen

Huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum. Befintligt resecentrum rivs och nytt byggs på samma plats men utökas i sin omfattning. Resecentrum är indelat i två fristående etapper. Bussterminalens kapacitet fördubblas. Planförslaget bidrar till att främja ett ökat kollektivt resande. Byten mellan olika trafikslag underlättas. Oskyddade trafikanter får en förbättrad framkomlighet och tillgänglighet.

Syftet med planen är även att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar. Utöver resecentrum ingår även kvarteret Sigurd 3 och Vasakvarteret i planen. Där möjliggörs för nya bostäder, mötesplatser, besöksmål och arbetstillfällen med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och Mälaren.

Planområdets yta är cirka 13,5 hektar (135 000 kvadratmeter) stort. I detaljplanen ingår även Södra Ringvägen och del av Kungsängsgatan.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig samt struktur för övrig bebyggelse.

Karta med området för hela projekt Mälarporten och detaljplanen för resecentrum markerat. På bilden ser du även hur det är tänkt att resecentrums tak ska sträcka ut sig samt struktur för övrig bebyggelse.

Mer information om projekten nya resecentrum och Mälarporten

Västerås nya resecentrum

Rese­centrum är en del av projektet för hela stations­området, Mälarporten.
Projekt Mälarporten

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se