Visa sökformulär

Västerås över­sikts­plan 2026 med ut­blick mot 2050

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan. Över­sikts­planen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Västerås 2050 - 230 000 invånare!

Västerås växer och planeringen ska ge för­ut­sätt­ningar för en befolk­nings­ut­veckling som mot­svarar 230 000 in­vånare år 2050. Över­sikts­planen handlar om hur Västerås kan växa på ett håll­bart sätt. Den be­skriver hur vi skapar en bra stads­miljö och hur lands­bygden kan ut­vecklas. Den be­skriver också hur de värden som finns i naturen och den byggda miljön ska tas tillvara.

Västerås ska vara en attraktiv och håll­bar stad att bo, verka och leva i. Över­sikts­planen be­skriver tretton olika strategier för en håll­bar ut­veckling. De ska genom­syra planeringen och ge Västerås möjlig­het att växa håll­bart.

Över­sikts­planen är väg­ledande och fungerar som under­lag för beslut om detalj­planer och bygg­lov med flera. Planen sträcker sig till 2026. Stads- och sam­hälls­byggande tar lång tid. Därför blickar över­sikts­planen ända till 2050.

Här hittar du över­sikts­planen och de bilagor som hör till den. Det finns även en karta som är en del av över­sikts­planen. Den hittar du längre ner på sidan.

Framsidan på dokumentet Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Tematiskt tillägg till gällande över­sikts­plan 2026

Nu arbetar vi med att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg. Det ska visa på nya områden med mark där företag kan etablera sig.
Förslaget till tematiskt tillägg är utsänt på samråd till den 30 september 2021.

Tematiskt tillägg till över­sikts­planen, mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73

Under hösten 2019 och våren 2020 har vi undersökt om stadens översiktsplan är aktuell. En sådan, så kallad aktualitetsprövning, är en del av den löpande översiktsplaneringen. Syftet är att hålla översiktsplanen och övrig planering aktuell.

Vi tittade på flera frågor, som till exempel

 • fångar planen upp viktiga omvärldsfrågor?
 • har det uppstått nya anspråk på mark?
 • är planen tydlig och fungerar som ett effektivt styrdokument för efterföljande planeringen?

Den 3 till 4 september 2020 togs beslut att ta fram en ny översiktsplan. I det arbetet ska vi utgå från slutsatser i aktualitetsprövningen och förslag på inriktning av kommande översiktsplanering.

När vi har fler detaljer klara kommer vi att informera löpande om arbetet med den nya översiktsplanen.

Den nuvarande översiktsplanen gäller fram till att den nya är antagen.

Kommunfullmäktiges protokoll från 3-4 september 2020 Pdf, 2 MB.
Under paragraf 181 hittar du beslutet om översiktsplanens aktualitet.

Ser dokumentet konstigt ut eller går det inte att öppna? Testa att öppna det i en annan webbläsare. Vi vet till exempel att det kan vara svårt att öppna pdf-filer i webbläsaren Edge.

Kartan som kompletterar över­sikts­planen

Vi har en kart­tjänst som är en del av över­sikts­planen. Kartan visar både för­slag till hur mark ska an­vändas, men också olika intressen och för­hållanden som är viktiga att ta hän­syn till i planeringen.

Kartan som är en del av översiktsplanen Länk till annan webbplats.

Informationen är in­delad i fem olika om­råden. De är

 • ​planförslag
 • intressen för natur- och kultur­miljö
 • förhållanden som rör klimat, miljö, hälsa och säker­het
 • riksintressen
 • fördjupningar av över­sikts­planen.

Vissa lager syns först när man zoomat in i kartan till tät­ortens ut­bredning. Det gäller för lagren Före­slagen mark­an­vändning inom Västerås tätort samt för planerings­underlag som endast rör Västerås tätort.

Kartbild över Västerås kommun i översiktsplanens karttjänst

Översikts­planens strategier i korthet

Vi har formulerat följande strategier för en hållbar utveckling. Det är gjort med utgångspunkt i Visionen Västerås 2026, strävan mot ett hållbart Västerås och de framtidstrender vi kan se. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av brukningsvärd mark begränsas. Strategierna innebär också att de värden som finns i naturen och i den byggda miljön, som är en del av Västerås identitet, tas tillvara när Västerås utvecklas.

Symbolbild för strategin Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar

Hälsa, välbefinnande och jämlika förutsättningar

Symbolbild för strategin Enkelt att gå och cykla

Enkelt att gå och cykla

Symbolbild för strategin Kulturliv ger attraktivitet

Kulturliv ger attraktivitet

Symbolbild för strategin Kollektivtrafiken som ryggrad

Kollektivtrafiken som ryggrad

Symbolbild för strategin Attraktiv regionstad

Attraktiv regionstad

Symbolbild för strategin Levande innerstad

Levande innerstad

Symbolbild för strategin Bostäder för alla

Bostäder för alla

Symbolbild för strategin Kulturarv och utveckling i samklang

Kulturarv och ut­veckling i sam­klang

Symbolbild för strategin Bygg staden inåt

Balanserad komplettering

Symbolbild för strategin Grön och blå identitet

Grön och blå identitet

Symbolbild för strategin Livskraftig landsbygd med starka serviceorter

Livskraftig lands­bygd med starka service­orter

Symbolbild för strategin Robust samhälle

Resurshushållning och klimatanpassning

Symbolbild för strategin Kreativt näringsklimat

Kreativt näringslivsklimat

För dig som vill läsa mer

I över­sikts­planen och dess bilagor hänvisar vi till flera olika doku­ment. Det kan till exempel vara Folk­hälso­program och Grön­struktur­plan. Vi har samlat ihop länkar till alla dessa dokument på en sida.

Alla de dokument som vi hänvisar till i översiktsplanen

Läs mer om hur Västerås utvecklas

Under sidan Västerås utvecklas visar vi några av de projekt där vi arbetar med utveckling på olika sätt.

Västerås utvecklas

Fördjupningar av översiktsplanen söker du här

Här söker du fram de fördjupningar som är beslutade och gäller. Använd sök­rutan för att hitta den för­djup­ning du söker. Du kan söka på flera olika be­grepp. Du kan bland annat söka på

 • i vilket område den ligger - Stations­området eller Tillberga
 • vad fördjupningen heter - För­djupad över­sikts­plan för Stations­området, föp 64
 • fördjupningens be­teckning - föp 64 eller föp 44.

Om du söker på ett område, till exempel Tillberga. Då får du upp en söklista med alla fördjupningar som har kopp­ling till Tillberga.

Fördjupningar som vi arbetar med

Här länkar vi till de fördjupningar av översiktsplanen som inte är klara och beslutade än.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås