Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Du har rätt till samma service, bemötande och möjligheter att påverka oavsett vem du är, vilka förutsättningar och vilken bakgrund du har. Vi arbetar hela tiden med att skapa förståelse för människors likheter och olikheter. För att vi ska kunna ge service till alla på lika villkor. Och ett bemötande som respekterar dig för den du är. Det är ett arbete som ingår i alla våra verksamheter.

När vi inte lever upp till det vi lovar

Om du har synpunkter på vårt arbete är du välkommen att höra av dig till oss.

Skicka in dina synpunkter på vårt arbete

Vad styr vårt arbete?

Vårt arbete styrs främst av lagar och regler. Men också av stadens styrande dokument. Det är våra politiker som beslutar om våra styrande dokument.

Lagar och regler

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Västerås stad ska verka för lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett förutsättningar och bakgrund. Ytterst handlar stadens arbete i äldreboenden, förskolor, idrottshallar, skolor, bibliotek, fritidsgårdar och andra kommunala verksamheter om att tillgodose allas mänskliga rättigheter. Oavsett vem du är eller vad du har för kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck, ska du bli värdigt bemött och få en god och likvärdig service. Alla verksamheter och arbetsplatser i Västerås stad ska genomsyras av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Fakta om mänskliga rättigheter, Regeringen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen, Barnombudsmannen

Från den 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen är en sammanslagning och utveckling av tidigare diskrimineringslagar. Lagen syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dessa är så kallade diskrimineringsgrunder. Meningen med lagen är också att vi ska tänka lösningsinriktat istället för att fokusera på hinder. Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på jobbet, i skolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Diskrimineringslagen, Diskrimineringsombudsmannen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Regeringen

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Att servicen är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltning

Barnkonventionen

Enligt barnkonventionen är alla barn rättighetsbärare. Skyldigheter regleras i lagstiftning. Barnkonventionen kom till som extra skydd för barn upp till 18 år. Det ger barn rätt att kunna vara delaktiga i saker som berör dem och rätt till liv och utveckling.

Västerås har en hög andel barn i förskola och skolbarnsomsorg och gymnasieskolan erbjuder ett stort utbud av program och kurser. Det finns också gott om fritidsaktiviteter. Staden utmärks av ett starkt barnrättsperspektivet och det görs mycket bra i de verksamheter som ansvarar för barn och ungdom.

Ung flicka som tittar genom ett förstoringsglas.

Men det finns också en hel del som behöver utvecklas för att få stadens hela organisation att tänka i barn-perspektiv, känna till och tillämpa barnkonventionens artiklar och sätta barnet i främsta rummet. Inom all verksamhet gäller att stärka barns rätt och lyfta barnrättsperspektivet.

Barnkonventionen är svensk lag från 2020

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I lagen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige.

Så jobbar vi

 • referensgrupper bildas med fasta klasser med barn/ungdomar med engagerade lärare som diskuterar och har synpunkter på politiska förslag och beslut.
 • tjänstemannagrupp från olika förvaltningar med barnperspektivansvar finns sedan flera år : Finns Processgrupp för barnrättsperspektivet och jämställdhet med tjänstemannagrupp från olika förvaltningar med barnrättsperspektivansvar.
 • politikergrupp från olika nämnder med barnperspektivansvar.
 • nystartad sektor med uppdrag samhällsbyggnadsfrågor. Idag finns Enheten för hållbar utveckling där social hållbarhet liksom hållbart samhälle utifrån miljö och klimat samt samhällsbyggnadsfrågor inryms.
 • utbilda all kommunal personal i barnkonventionen Under 2019 satsar Västerås stad att på olika sätt implementera barnkonventionens intentioner och kommande lag ( 2020-01-01). De prioriterade målgrupperna är politiker, tjänstepersoner som skriver underlag till beslut, direktörer, chefer och ledare samt de som i sin vardag möte frågor som har stark koppling till barn och unga i vardagen.

De fyra grundprinciperna

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Konventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Barnets bästa ska vara i främsta rummet! Det innebär att vi vuxna ska lyssna på barn och respektera deras synpunkter. Låt barnen känna att de och deras tankar är värdefulla - var en klok vuxen eller kompis.

Punkt ett

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har undertecknat konventionen

Punkt två

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet

Punkt tre

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen

Punkt fyra

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Lagen för dig under 18 år

I filmerna förklaras vad lagen innebär för dig.

YouTube Visningbild
YouTube Visningbild

Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service. Konventionen tar också upp viktiga områden som habilitering, rehabilitering och hälso- och sjukvård. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

I Sverige tillämpar vi det som kallas för funktionshindersperspektivet. Det innebär att vi i planering och genomförande av förändringar i samhället ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.

Hänglås vid en bro. 

Lösningar som utformas ska fungera för alla. Ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed de generella lösningarna. Nämnder och styrelser i Västerås stad ansvarar för att aktivt samarbeta med omvärlden för att utveckla arbetet för personer med funktionsnedsättning. Information, råd och stöd ska därför ges till andra myndigheter, näringsliv och organisationer verksamma i Västerås och på det sättet inspirera till åtgärder.

Ett program för personer med funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige i Västerås stad i april 2013. Västerås ska vara en lättillgänglig kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet och har sin utgångspunkt i:

 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • nationell handlingsplan för handikappolitiken
 • Västerås stads vision 2026
 • konstaterandet att ett Västerås som fungerar bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla kommuninvånare.

Program för personer med funktionedsättning Pdf, 6 MB.

Människor har olika förutsättningar. För att alla ska kunna delta i samhällslivet är tillgänglighet en grundförutsättning. Vi utgår från att människor har olika förutsättningar, behov och önskemål när vi planerar och gör förändringar. Byggnader, anläggningar, tomter och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för alla. Du ska kunna vara både i byggnader och utomhus oavsett om du är fullt rörlig eller om du har nedsatt rörelseförmåga. Även personer med nedsatt orienteringsförmåga, som till exempel nedsatt syn eller hörsel, ska kunna vistas i den byggda miljön. Ibland kan det behövas särskilda lösningar, utformade efter individen.

Tillgänglighet

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. Vi vill att Västerås ska vara en stad för alla: tillgänglighet är en grundförutsättning.

Många förknippar begreppet ”tillgänglighet” med fysiska an­passningar för personer som sitter i rullstol. Men be­greppet om­fattar mer än fysiska an­passningar och det finns även fler funktions­ned­sättningar än rörelse­hindrade. Det finns fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska funktions­ned­sättningar.

Vi arbetar med dessa tillgänglighetsområden:

 • policy för tillgänglighetsarbete
 • alla förvaltningar ansvarar för sin del av tillgänglighetsarbetet
 • samverkan med funktionshinderorganisationer och övriga invånare
 • rutiner för upphandling/inköp av tillgängliga varor, produkter och tjänster
 • tillgänglig fysisk miljö
 • tillgänglig information och kommunikation
 • kommunen som arbetsgivare
 • budget för tillgänglighetsåtgärder.

I Västerås finns en taltidning som ges ut av regionen och staden för personer med nedsatt syn. De innehåller nyheter och reportage från Västerås. Vill du börja prenumerera på taltidningen? Ring 021-481 82 70 72, eller mejla taltidningen@regionvastmanland.se

Vill du veta hur den fysiska tillgänglig­heten är när du ska be­söka en lokal eller plats? Då är det bra att ta kontakt med verk­sam­heten på platsen. Du kan också höra av dig till före­taget Accessum på telefon 021-338 05 30. Det var Accessum som gjorde inven­teringarna till den till­gäng­lig­hets­data­bas vi tidigare hade. Den har vi tyvärr inte till­gång till längre, men vi arbetar med att göra en ny.

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare kan inte alltid välja, utan måste ibland exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande. Vi arbetar utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för att göra våra digitala tjänster bättre för alla.

Så jobbar vi i praktiken

Här listar vi några exempel från våra verksamheter.

En vuxen står och pratar med en ungdom som sitter i en stol. De är i ett rum med en whiteboard.

Samordnare för barnrättsfrågor

Samordnaren för barnrättsfrågor är en del av Förebyggarcentrum och bidrar med kunskap och verktyg för att utveckla barnrättsarbetet så att vi lever upp till barnkonventionens krav i Västerås. Vi kan bidra till kunskapshöjning när det gäller barnrättslagen, demokrati och inflytandefrågor. Vi kan vara ett stöd och en kunskapsbank i metod- och värdegrundsarbete med fokus på barnets rättigheter, i arbete riktat mot både barn/unga och personalgrupper.

 

Illustration av en pojke i ett flygplan.

Barnpilotverksamheten

Målet med barnpilotverksamheten är att alla som möter barn, unga eller deras
föräldrar ska veta hur de ska agera när barn eller unga far illa – eller riskerar att göra det. Det finns idag över 1 000 utbildade barnpiloter i nätverket.
Alla barnpiloter har genomgått en utbildning med fokus på barnfokus, civilkurage,
kunskap och samverkan.

Barnpilotverksamheten, förebyggarcentrum Västerås

Ungdomar som sitter på golvet och ler mot kameran.

Ungdomsdialog/UNIK

Västerås vill bli bäst i Sverige på att ta vara på ungdomars idéer och engagemang! Ungdomsdialogs olika metoder (sms-panel, UNIK och ungdomskonsulter) engagerar Västerås ungdomar att vilja påverka och ger politiker kunskap om ungas behov idag. Dialogen ger bättre beslutsunderlag för politiken och fler unga ser att de kan påverka, vilket stärker både demokratin och framtidstron.

Ungdomsdialog

Gruppkram på en fritidsgård.

Fritidsgårdsverksamhet/råd

För oss är det viktigt att ungdomarna är delaktiga i att påverka det vi gör. Därför är det extra kul när ungdomarna kommer med egna idéer, stora som små, som vi tillsammans kan hjälpas åt att förverkliga. Det kan till exempel handla om gruppaktiviteter och tävlingar eller utflykter och resor. Vi arrangerar också en massa aktiviteter där ungdomarna får möjlighet att testa på helt nya upplevelser. Fritidsgårdarna arbetar mot machokulturen och för ett tillåtande klimat där alla kan vara sig själva och känna sig trygga.

Fritidsgårdarna i Västerås

Tornet på stadshuset och en reflektion av tornet i ett glasfönster.

Stadsdelsarbete

Vi samordnar olika nätverk, både med professionella och ideella krafter, som alla har syftet att skapa den goda stadsdelen. Vi finns bland annat med i arbetet kring lokalt brottsförebyggande råd, föreningssamverkan, nattvandring, skapande av mötesplatser och olika arrangemang för alla boende i stadsdelen.

Stadsdelsarbete, Förebyggarcentrum

Två personer som sitter och skriver på ett papper. Pappret är klippt i formen av en hand. 

Samhällsorientering och vägledning

Vi ger information om mänskliga rättigheter och jämställdhet genom samhällsorientering – information på hemspråk.

Samhällsorientering och vägledning

Barn som läser en bok.

Familjecentrum

Familjecentrum finns i sju stadsdelar i Västerås och erbjuder kostnadsfritt stöd till alla barn, ungdomar och föräldrar. Med öppna förskolan, föräldrautbildningar, föräldravägledning och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för att skapa en mötesplats för familjer. Du kan kolla var ditt närmaste familjecentrum finns i vår lista över familjecentrum i Västerås.

Familjecentrum i Västerås

Skyltar och flaggor på Västerås stads tält under Pridefestivalen.

Västerås Pride

För Västerås stad är det en självklarhet att jobba med inkludering och bemötande. Sedan 2017 deltar vi i Västerås Pride, både med en monter på Regnbågstorget och i Pridetåget. Det gör vi för att uppmärksamma hbtq-frågor och visa att vi står upp för allas lika värde och rättigheter, både för våra medarbetare och för västeråsarna. Att jobba aktivt med inkludering och bemötande har också en tydlig koppling till vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte och Vision 2026 – staden utan gränser.

Västerås Pride

Vår film från Västerås Pride 2019