Visa sökformulär

Kopparlunden

"En attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av inspirerande stadsliv". Så ser vi det framtida Kopparlunden.

Visionen för Kopparlunden

I stadens vision för framtiden, Västerås 2026 - Staden utan gränser, beskrivs en stad som är rörlig, färgstark och händelserik, en stad som är trygg och harmonisk att leva i. Intentionerna i Västerås översiktsplan 2026 är att Kopparlunden ska vidareutvecklas till en stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. En unik historisk miljö och gångavstånd till stadskärnan och till stationen ger goda förutsättningar att skapa en hållbar och levande stadsdel som är attraktiv att besöka, bo och verka i.

Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och en kvalitet som tas tillvara när området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas till nya funktioner. Ny bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär förloras. De kopplingar till omkringliggande stadsdelar som finns förstärks och nya skapas. Gående och cyklister prioriteras i Kopparlunden. Tillgången till kollektivtrafik är god. Det ska vara möjligt att köra bil, men genomfartstrafik ska undvikas.

Kopparlunden ska bli en modern, inspirerande stadsdel med en mångfald av människor, verksamheter, aktiviteter och möjligheter. Stadsdelen ska kännetecknas av en blandning med nya former av bostäder och lokaler, som möter såväl barnfamiljens som pensionärens behov av nära och trygga aktivitetsplatser. Nya målpunkter, platsbildningar, verksamheter och aktiviteter ska göra Kopparlunden till en intressant och ”användbar” stadsdel. Tillgängliga och attraktiva platser och stråk ska ge människor möjlighet att stanna upp, träffas och vara tillsammans.

Kopparlunden ska utvecklas till:

Levande Kopparlunden med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum.

Unika Kopparlunden där det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder och verksamheter tar plats.

Öppna Kopparlunden som har många kopplingar till den omgivande staden och som är lätt och attraktivt att röra sig inom och igenom alla tider på dygnet.

Tillgängliga Kopparlunden där byggnader och utemiljöer är tillgängliga för alla och där gående och cyklister är prioriterade.

Hållbara Kopparlunden där planeringen tar hänsyn till vardagslivets villkor för barn och vuxna, kvinnor och män, gamla och unga och där det är enkelt för alla att ha hållbara levnadsvanor.

Attraktiva Kopparlunden som ger människor och företag möjligheter att verka och utvecklas vilket skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet.

Kopparlunden illustration

Området

Kopparlunden - since 1898

Västeråsverken 1905

Västeråsverken 1905

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska representanter för sin tids industriarkitektur. I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Kopparlunden började bebyggas med verkstäder för industriverksamhet 1898 och industrins behov styrde länge industriverksamhet 1898 och industrins behov styrde länge bebyggelseutvecklingen. När staden utvecklats och vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började i mitten av 1990-talet då den centrala delen av området öppnades för annan verksamhet.

Området idag

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Området omfattar cirka 26 hektar och är omgivet av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder. Idag har flera av industribyggnaderna har fått nytt innehåll medan några har rivits och andra byggnader tillkommit. Förutom i den inre kärnan präglas området av stora hårdgjorda ytor som ger känslan av industriområde. Stora ytor är upplåtna för parkering, men här finns också stora ytor utan specifik användning.

I Kopparlunden finns idag närmare 200 företag, många inom IT- och konsultverksamhet. Antalet anställda inom området är 1200-1300 personer. Teknikbyn, nu Västerås Science Park, etablerades här 1998 och Culturen med kultur- och föreningsverksamhet har funnits här sedan 1990-talet. Här finns också restaurang och hotell, bageri och några mindre butiker, liksom grossistföretag, gym och läkarmottagning.

Projektets aktörer

Fastighetsägare och stad samarbetar för att visionen ska bli verklighet

Huvuddelen av området är privatägt. För att visionen om Kopparlunden som en levande stadsdel ska bli verklighet krävs samverkan mellan fastighetsägarna inom området liksom mellan staden och fastighetsägarna. Stadens huvudsakliga roll i genomförandet är att tillhandahålla den övergripande infrastrukturen till och inom området.

En gemensam styrgrupp finns under projekttiden, för att styra mot de gemensamma målen. Tillsammans bygger vi < västerås >!

Tidplan

Vad händer just nu

Västerås stad har tillsammans med fastighetsägarna i området tagit fram ett planprogram för Kopparlunden. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är nu ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.

Just nu pågår förberedelser för detaljplanering av cirka tre fjärdedelar av Kopparlunden. Ett antal utredningar genomförs och olika byggnadsförslag ritas.

Arbetet framåt

När underlag finns klart i form av fastlagda utredningar och byggnadsförslag kan detaljplaner tas fram för större delen av Kopparlunden.

 

Prenumerera på nyheter om Kopparlunden

Är du intresserad av utvecklingen av Kopparlunden och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Nytt i Projektet

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Nu inventerar vi byggnader med kulturvärden

    Under mars inleds årets byggnadsinventering av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier i ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Västmanlands läns museum.

  • Tyck om Bjurhovda

    Nu är det dags för dig som bor i Bjurhovda att lämna förslag på platser som du vill förbättra när det gäller gator, trafik och parker i området! Markera de platser du vill förbättra i vår digitala karta.

  • Västerås stad deltar i Mipim

    Idag åker en delegation från Västerås stad till investerarmässan Mipim i Frankrike. Investeringar i Västerås är nödvändiga för att staden ska utvecklas och vara en livskraftig plats att leva på. Med ett blomstrande näringsliv och hållbara investeringar ökar förutsättningarna för att finansiera andra...

Hjälpte informationen på denna sida dig?