Ökad kollektivtrafik viktigt för västeråsarna i den nya översiktsplanen

Västeråsarna vill ha bostäder till alla, klimatsmart resande, en utvecklad kollektivtrafik och en utveckling av parker och grönområden. Det visar enkäten i arbetet med nya översiktsplanen som pågår just nu. "Projekt Mälarporten och stadens nya resecentrum blir viktiga delar för att göra Västerås till den hållbara stad som invånarna önskar", säger Mälarportens projektchef Sanna Edling.

Västerås stad jobbar med att ta fram en ny översiktsplan och är i början av arbetet. Under våren pågår en tidig dialog, bland annat i form av en webbenkät.

Enkäten, där drygt 600 personer hittills har svarat, visar bland annat en önskan om utvecklad kollektivtrafik och klimatsmart resande.

– Med nya resecentrum får vi fler spår och bredare perronger för tågen. Då kommer vi att kunna mångdubbla antalet tågresenärer. Det nya busstorget ska få plats med dubbelt så många bussar. Så där kan vi ju verkligen tala om en utvecklad kollektivtrafik, säger Sanna Edling.

Nyhetsbild

Resecentrum gör det lättare att välja cykel före bil

Nya resecentrum kommer också att göra det lättare och tryggare för de som går och cyklar.

– Med den nya gång- och cykelvägen över spåren mer än halveras tiden som det tar att cykla mellan city och den södra sidan av stationen. Det är många som rör sig där mellan jobb och skola och det kommer att bli en klar förbättring för alla dem. Det blir lättare att välja cykeln framför bilen, säger Sanna Edling.

Mälarporten ska utvecklas från ett område som i dag mestadels består av industrier och markparkeringar, till ett nytt område med bostäder, service och grönområden. Nya resecentrum ska knyta ihop staden över järnvägen med passager över spåren.

– Det är glädjande att se att västeråsarna efterfrågar mer hållbarhet i den nya översiktsplanen. Vi jobbar mot samma mål, tillsammans – för framtidens Västerås, säger Sanna Edling.

Det finns fortfarande chans att svara på enkäten för den nya översiktsplanen. Den är öppen till och med 13 april.
Här finns enkäten

FAKTA: Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen är ett politiskt styrdokument som ska bidra till en god miljö, en hållbar utveckling och ska lägga grunden för den fortsatta fysiska planeringen på kort och lång sikt. Genom en gemensam och långsiktig plan för hur Västerås ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt kan tjänstepersoner och politiker i Västerås stad arbeta mer effektivt och lättare ta beslut om utmanande frågor som rör stadsplanering.

Den nya översiktsplanen beräknas antas i kommunfullmäktige 2024.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad