Fler parker och lättare att gå och cykla – Mälarportens planprogram tar form

Nya stråk för cykelpendling och ett alldeles eget stråk för barn är några av förslagen för Västerås nya stadsdel. Planstrateg Åsa Rudhage ger oss en statusuppdatering på planprogramsarbetet och hur vi har tagit med västeråsarnas önskemål för områdets utveckling.

Fyra områden har visat sig vara extra viktiga för västeråsarna när vi utvecklar den nya stadsdelen Mälarporten.

  • Grönska och parker
  • Kopplingar till centrum och Mälaren
  • Prioritera gång och cykel
  • Vackra, trevliga och moderna miljöer.
Nyhetsbild

Läs mer: Mälarporten måste bli en del av innerstaden – så tyckte västeråsarna i Mälarportens Tycka till-fas

De här prioriteringarna har följt med arbetsgruppen sedan Tycka till-fasen 2021.

Mer grönska i hela området

Hur ser då status ut och hur har vi tagit hänsyn till frågorna i planförslagsarbetet?Grönska och parker stod högst på önskelistan och planförslaget har lyssnat in önskemålen.

– Området kommer absolut att bli mycket grönare. Vi kommer föreslå en stor ny stadspark i silokvarteret, två nya parker på Ängsgärdet och ett flertal mindre parker. Parkerna kommer att skapas över tid, i takt med att områdets olika delar utvecklas. Vi kommer även att föreslå att vi utvecklar hela stråket längs vattnet så att det blir mer tillgängligt för alla västeråsare, säger Åsa Rudhage, planstrateg i projekt Mälarporten.

Nya stråk för cykelpendling

Många västeråsare ville att Västerås olika stadsdelar ska hänga samman på ett bättre sätt. Det behöver vara lätt att röra sig mellan stadsdelarna runt Mälarporten. Därför kommer planprogrammet föreslå flera nya stråk och kopplingar som ska binda ihop Mälarporten och city med resecentrum och stadsdelarna runt omkring.

– Vi har olika typer av stråk, vissa bara för rekreation, vissa för pendling med cykel där vi även planerat in cykelöverfarter. Vi har även stråk där flera trafikslag samsas och de som bara är för kollektivtrafik. Där de olika stråken möts har vi planerat in olika mötesplatser i staden, med torg, parker, service och handel, för att vi ska få naturliga stadsrum i staden, säger Åsa Rudhage.

Särskilda platser för barn

Vi träffade fem skolklasser under den tidiga dialogen. De fick tycka till om vad som är viktigt i en stad ur ett barns perspektiv. Många av svaren handlade om trygghet i området och att det ska kännas mer levande. Därför kommer planprogrammet att föreslå något som kallas för ”Barnens stråk”.

– Det blir ett stråk som löper genom hela stadsdelen där det ska vara tydligt att barnen är prioriterade. Skolor och förskolor liksom parker föreslås ligga i anslutning till stråket, och det ska finnas aktiviteter, möblering, belysning och liknande som gör att det blir tydligt att man befinner sig just i barnens stråk. Det här handlar om att lyfta barnens plats i staden och skapa trygga och trevliga miljöer för dem, säger Åsa Rudhage.

Plan för att hantera klimatutmaningar

I dialogsvaren fanns även önskemål om att Västerås stad behöver göra det lättare för människor att leva hållbart.

Fina parker och grönområden, bostäder för alla, färre bilar, bra infrastruktur för cyklar och hållbar konsumtion lyftes även under tycka till-fasen för stadens nya översiktsplan.

Läs mer: Så vill västeråsarna planera framtidens stad

– Vi har tittat på det som kom fram i Tycka till-fasen för nya översiktsplanen. Det är glädjande att den visar samma typer av önskemål som vi har fått in. Därför ser vi att förslaget på Mälarportens planprogram som sen presenteras kommer att ligga i linje med stadens övergripande planering framåt, säger Åsa Rudhage.

Planförslaget för Mälarporten har med flera åtgärder för att hantera framtidens klimatutmaningar. En av dem handlar om ett öppet dagvattensystem som tar hand om regnet vid skyfall, som fördröjer och renar.

– Tanken är att det också ska bli ett intressant och vackert inslag i stadsbilden. Vi visar upp hur vi arbetar med klimatutmaningar och ger västeråsarna förståelse för platsens funktion, samtidigt som det blir vackert i form av grönska, säger Åsa Rudhage.

Nästa steg i arbetet

– Vi arbetar vidare med förslaget internt just nu. Vi kommer att planera in dialog med alla fastighetsägare i området och vi behöver även förankra förslaget politiskt innan vi är redo att gå ut på samråd. Men vi hoppas på att kunna göra det i inledningen av 2024, säger Åsa Rudhage.

Om planprogrammet

Arkitektbyrån White har tagit fram stadsstrukturerna för Mälarportens planprogram. Det handlar om att få stadens visioner för området till att bli fysiska platser, så som hus, parker, kvarter och strukturer för vägar.

Området ska få ca 7 000 nya bostäder och totalt ca 15 000 arbetsplatser. Resecentrums detaljplan ingår i planprogrammets område. Planen är att gå på samråd under 2024.

Publicerad

Senast ändrad