Planer för småhus på Skälby samt nya bostäder och förskola i Kvicksund

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått två nya uppdrag som handlar om att utveckla Skälby och Kvicksund med ny bebyggelse. För de här områdena ska varsin detaljplan tas fram, enligt beslut i byggnadsnämnden.

Flygbild över del av Skälby där planområdet är markerad med röd linje.

Flygbild över planområdet på Skälby.

Planområdet på Skälby ligger söder om Håkanstorp- och Skälbyskolan. I detaljplanearbetet ska vi undersöka om det går att bygga småhus i form av villor eller radhus på platsen. På platsen har det tidigare varit lantbruksfastighet med hästverksamhet.

I Kvicksund så ska vi undersöka möjligheten att bygga nya bostäder och en förskola med fyra avdelningar. Planområdet ligger öst om riksväg 56 på Nyckelön i nordöstra delen av Kvicksund. Det ligger i anslutning till befintligt bebyggelseområde som till största delen består av småhus.

Planuppdrag är första steget – vi är tidigt i arbetet

Vi ska nu börja med att ta fram ett första förslag på en detaljplan för de här två platserna. Planerna kommer att skickas på samråd där berörda kan lämna synpunkter på förslagen. Därefter bearbetas förslagen och skickas ut igen innan de kan antas av byggnadsnämnden.

Planprocessen tar i de flesta fall minst två år.

Här kan du läsa om arbetet med detaljplanen på Skälby, dp 2013

Här kan du läsa om arbetet detaljplanen i Kvicksund, dp 2012

FAKTA Detaljplan

I en detaljplan bestäms hur ett område får användas och vad som få byggas där. Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process och ett utredningsarbete som ofta kan ta upp till två år. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och olika begrepp inom stadsplanering

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den