Detaljplan för Skytten 10, Norra Haga, dp 1758

Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ändra mark­använd­ningen för fastig­heten. Den ändras från allmänt ända­mål, till skola, för­skola och bo­städer. Det är för att göra det möjligt för en fram­tida för­säljning av fastig­heten. Men också för att skapa en flexibel plan som kan an­vändas även om nu­varande skol­verksamhet minskar eller upp­hör.

Flygbild över kvarteret Skytten 10 på Norra Haga.

Flygbild över kvarteret Skytten 10 på Norra Haga

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se