Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och service från Västerås stad. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vilket stöd kan jag få?

Det finns många olika slags stöd, både för dig och för din familj. Vilken slags hjälp du har rätt till beror på vad du har för behov och hur omfattande din funktionsnedsättning är. Du ansöker om stöd hos kommunens biståndshandläggare, som du når via Kontaktcenter. 

Boende

Om du behöver mycket hjälp i vardagen och inte kan bo kvar hemma kan du flytta till en bostad med särskild service.

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Hjälp hemma

Du som bor kvar hemma kan få hemtjänst, trygghetslarm eller annan hjälp i hemmet. Du kan också få bidrag för att göra bostadsanpassningar som underlättar ditt vardagsliv.

Hemtjänst

Trygghetslarm

Bostadsanpassning

Hjälp vid resor och transporter

Om du behöver hjälp när du ska resa kan du ansöka om att få färdtjänst. Om du själv kör bil men har ett allvarligt fysiskt funktionshinder kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansökningshandlingar och information om färdtjänst, riksfärdtjänst och ledsagare, Kollektivtrafikmyndigheten

Parkeringstillstånd

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta kan du ändå få en meningsfull sysselsättning i någon av Västerås stads dagverksamheter. Du som har psykisk funktionsnedsättning kan få praktik eller arbetsträning på företag.

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Stöd och service enligt LSS

För dig som har en funktionsnedsättning finns hjälp att få från Västerås stad. De flesta av insatserna styrs till stor del av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du som vårdar en anhörig som har en funktionsnedsättning kan få avlösarservice. Det innebär att ett vårdbiträde kommer hem till dig och tillfälligt tar över omvårdnaden.

En kontaktperson är någon som fungerar som sällskap och stöd till dig som har en funktionsnedsättning, till exempel på dina fritidsaktiviteter.

Barn med funktionsnedsättning har rätt till att ibland vistas utanför det egna hemmet, till exempel i ett särskilt korttidshem, hos en stödfamilj eller på ett sommarläger.

En ledsagare är en person som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och är under 65 år kan ha rätt till en personlig assistent som hjälper dig att klara vardagen.

Stöd och service enligt LSS

Psykiska besvär och funktionsnedsättningar

Att någon gång få psykiska besvär är inte ovanligt, och alla kan drabbas. Om den psykiska ohälsan är så långvarig eller omfattande att det hindrar dig från att leva ett ”vanligt” liv, kan den klassas som en funktionsnedsättning. Då finns det olika slags stöd och hjälpinsatser att få.

Boendestöd innebär att du får hjälp hemma för att kunna klara av praktiska vardagssysslor.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig i kontakten med kommunen, myndigheterna och vården, samt samordna de hjälpinsatser du får.

På träffpunkter och öppna verksamheter kan du träffa andra och delta i olika aktiviteter. Det kan vara ett bra sätt att bryta eller undvika isolering. I Västerås finns fem sådana träffpunkter.

Sysselsättning i form av arbetsrehabilitering och praktik innebär att du får vara på ett företag eller en speciell verksamhet som kommunen anordnar, och öva på att vara i ett sammanhang som liknar vanligt arbete.

Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Anhörigstöd

Du som är anhörig kan få personligt och socialt stöd.

Anhörigstöd

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås handikapporganisationer och de förtroendevalda som är specialiserade på handikappolitiska frågor i Västerås stad. Rådet ska att vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att funktionshindrades synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet för funktionshinderfrågor

Kontaktvägar

För dig som är 65 år och äldre

Om du är 65 år och äldre, du bor i ditt hem eller bor på särskilt boende och har frågor om insatser. Då ska du kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten äldreomsorg.
Du tar kontakt via kontaktcenter. Telefon 021-39 27 25

För dig som är 64 år och yngre

Om du är 64 år och yngre, bor hemma, på särskilt boende eller på korttidsplats och har frågor om insatser. Då ska du kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten funktionsnedsättning. Du tar kontakt via kontaktcenter. Telefon 021-39 27 25

Om du är på sjukhus och behöver hjälp när du kommer hem

Befinner du dig på sjukhuset ska du i första hand berätta för vårdpersonalen vad du behöver för hjälpinsatser för att kunna lämna sjukhuset, till exempel mat och personlig omvårdnad. Sjukhuspersonalen informerar detta till personalen på hälso-och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen. Personal på hälso- och sjukvårdsenheten kommer därefter ta kontakt med dig inför utskrivning från sjukhuset.

Om du har haft hemtjänst innan sjukhusvistelsen

Om du känner att du klarar dig på det stöd du redan har via hemtjänsten behöver du inte göra något.
Om du märker, när du har kommit hem, att du behöver mer hjälp. Till exempel hjälp med städning (om det inte redan finns i ditt nuvarande biståndsbeslut) kontaktar du biståndsenheten via kontaktcenter.

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets 1, 2 eller 3 (se nedan*) och har frågor kring LSS-insatser är Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS ansvarig. Du kontaktar kontaktcenter för att komma i kontakt med ansvarig biståndshandläggare. Telefon 021-39 27 25

*I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beskrivs vilka som omfattas av lagen, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du tillhör någon av personkretsarna.

Personkrets 1 innebär att du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 innebär att du har en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3 innebär att du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Synpunkter på insatser

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt:

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument