Logotyp
Visa sökformulär

Förrättningar, avstyckning

Marken i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet är fast egendom i form av mark men kan även vara vattenområde. I de flesta fall tillhör även de byggnader och anläggningar som finns på marken fastigheten och utgör så kallad tillbehör.  Alla fastigheter har en egen beteckning som består av traktnamn och nummer, exempelvis Bergboda 1:31 och Dominikanklostret 5. Genom en lantmäteriförrättning kan gränser för en fastighet bestämmas eller ändras. Vid en lantmäteriförrättning kan även servitut bildas och gemensamhetsanläggningar inrättas.

Om verksamheten 

Västerås stad erbjuder en rad olika tjänster som har med fastigheter att göra. Inom Västerås kommun är det den kommunala lantmäterimyndighet som hanterar fastighetsrättsliga frågor. I övriga delar av Västmanland är det den statliga myndigheten Lantmäteriet som har ansvaret.

Fastighetsbildning

Genom fastighetsbildning kan nya fastigheter bildas och/eller befintliga fastigheter förändras. Förändringar av fastigheter kan göras på flera olika sätt:

 • Avstyckning, som innebär att en ny fastighet skapas. Det är vanligt när du köper en tomt för att bygga ett nytt hus. Ibland bildas även servitut vid avstyckningar, exempelvis för att den nya fastigheten ska få rätt till utfart över en annan fastighet.
 • Fastighetsreglering där en hel fastighet eller del av densamma överförs till en annan fastighet.
 • Klyvning. Betyder att en fastighet som ägs gemensamt av flera ägare delas upp så att var och en får en egen fastighet.
 • Sammanläggning. Innebär att två eller flera fastigheter som har samma ägare läggs ihop till en ny fastighet. Denna får också en ny fastighetsbeteckning.

Om gränsen är oklar

Ibland kan det vara svårt att veta var gränser mellan olika fastigheter går. Om du inte hittar en gränsmarkering så kan vi oftast visa dess läge genom en enkel mätningsåtgärd, så kallad gränsutvisning. Om förhållandena är mer komplicerade eller om du önskar en varaktig markering med juridisk rättskraft kan en särskild gränsutmärkning eller en fastighetsbestämning utföras. Vid särskild gränsutmärkning eller en fastighetsbestämning krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. 

Länk till e-formulär för beställning av gränsutvisning.länk till annan webbplats

Verkligen till karta
För vem

För vem?

Den här informationen är viktig för dig som ska köpa eller sälja mark, eller om du ska förändra något på mark som du äger, till exempel upplåta någon form av rättighet (servitut), dela upp en fastighet i flera delar eller annat som innebär förändringar av fastigheten och markförhållanden.

Till exempel för dig som:

 • vill bilda en ny fastighet, så kallad avstyckning.
 • vill dra fram ledningar över någons mark, servitut eller ledningsrätt.
 • vill reda ut oklara gränser för din fastighet, gränsutvisning eller fastighetsbestämning.
 • vill lägga ihop flera fastigheter som du äger till en, så kallad sammanläggning.
 • vill dela en samägd fastighet i två eller flera delar, så kallad klyvning.
 • vill för över mark från en fastighet till en annan, så kallad fastighetsreglering.
 • vill tillsammans med andra fastighetsägare samverka för att sköta en gemensam anläggning, till exempel en väg eller lekplats, så kallad gemensamhetsanläggning.
Så här gör du

Så här gör du för att ansöka eller beställa

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ska du ändra något på en fastighet kan du ansöka om lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten i Västerås stad. Du kan skicka in din ansökan

 • via e-tjänst hos statliga lantmäterimyndigheten
 • med en blankett.

E-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning.länk till annan webbplats

Blankett för ansökan om lantmäteriförrättning.Word

Skicka blanketten med ansökan till:

Västerås stad
Lantmäterimyndigheten
721 87 Västerås

Beställning av gränsutvisning

Behöver du hjälp med kontroll av fastighetsgränser, så kallad gränsutvisning, beställ via digital blankett nedan.

E-formulär för beställning av gränsutvisning.länk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Västerås kommun är det kommunala lantmäterimyndigheten som hjälper dig med fastighetsbildning. Ligger fastigheten i övriga länet är det i stället Lantmäteriet som handlägger dessa ärenden.

När en ansökan om lantmäteriförrättning kommer in, prövar lantmäterimyndigheten om förändringen kan göra enligt yrkandet. Det är viktigt att förändringen stämmer överens med gällande planer och andra bestämmelser samt att yrkandet kan göras med hänsyn till villkoren i till exempel fastighetsbildningslagen.

För lantmäteriförrättningar tar staden ut avgifter som debiteras enligt förrättningstaxan. Tjänsterna är momsbefriade. Gränsutvisning debiteras efter timtaxa som beslutas av byggnadsnämnden. Vid betalning utifrån timtaxa tillkommer moms.

Stadens sida om Avgifter, taxor, där hittar du byggnadsnämndens taxa.

Servicedeklaration, bekräftelse inom 7 dagar för lant­mäteri­för­rättning

Om du har ansökt om lant­mäteri­förrättning ska du få en skriftlig be­kräftelse av oss.

Vår mål­sättning är att be­kräfta din an­sökan inom 7 arbets­dagar från att vi har tagit emot din an­sökan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?