Visa sökformulär

Attefallshus

Om du vill bygga ett fristående attefalls­hus som är maximalt 25 kvadrat­meter stort behöver du skicka in en an­mälan. Tänk på att du måste invänta vårt startbesked innan du börjar bygga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde och ännu inte ut­nyttjat hela din bygg­rätt för fastigheten. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontakt­uppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun.

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för fristående attefallshus

Du får bygga flera attefalls­hus, men den samman­lagda arean för alla attefallsbygg­nader får inte vara på mer än 25 kvadrat­meter. Till skillnad från en frigge­bod, får ett attefalls­huset in­redas som en själv­ständig bostad. Du får använda attefallshuset både som fritids­bostad och permanent ­bostad. Byggnaden kan även användas till exempelvis förråd, växthus, carport eller garage.

Attefalls­huset får vara högst 4,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gräns. Du får placera det närmare tomtens gräns om berörda grannar tillåter det.

Blankett för medgivande från granne vid attefallsåtgärdWord

Du kan även behöva ta hänsyn till följande:

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Den nya lov­be­frielsen gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din anmälan behöver du förbereda eller beställa följande hand­lingar:

  • Situationsplan där den nya byggnaden är inritad
  • Ritningar på fasader och planritning, samt ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer
  • Information om material och färg på tak och fasad (lämnas i ansökan)
  • Förslag till kontrollplan samt om byggnaden ska användas som bostad behöver du även skicka in uppgifter om kontrollansvarig
  • Vid byggnation som hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs även grannens medgivande.

Checklista för dig som ska bygga fristående attefallshus.Word

Så här gör du

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende be­finner sig.

Du kan även göra din an­mälan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du an­givit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för anmälan om attefallsåtgärd.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du anmält via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta ett startbesked

Först när du har fått vårt start­besked får du börja bygga.

Läs mer om startbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja an­vända byggnationen. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja använda din nya byggnad.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Tack för din återkoppling!