Riva, rivningslov

Du behöver ansöka om rivningslov för att få riva hela eller delar av en byggnad. Det gäller både inom detaljplanerat område samt där det finns krav på rivningslov i områdesbestämmelserna. För byggnader som får uppföras utan bygglov behövs det normalt inget rivningslov.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde och för de om­råden som har krav på riv­nings­lov i om­rådes­bestämmelserna. Bor du utan­för detalj­planerat om­råde utan krav på rivnings­lov? Då räcker det oftast med en an­mälan. Ta gärna kontakt med Bygglots för gällande regler.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

När behövs rivningslov?

Du behöver i de flesta fall lov för att riva hela eller delar av en byggnad. Även när du ska flytta en byggnad krävs lov. Byggnader som inte kräver lov för att byggas kräver normalt inget lov för att rivas. Ibland kan det krävas en anmälan även om din rivning inte kräver lov. Om du är osäker, ta gärna kontakt med Bygglots för att få veta vad som gäller.

Mer information från Boverket

Du kan även läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i deras broschyr.

Rivningslov, Boverket

Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan, Bo­verkets broschyr Pdf, 1.9 MB.

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska riva Word, 45.5 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om rivningslov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan rivnings­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

  • från början skicka in kompletta handlingar
  • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
  • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
  • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut innan du börjar riva

Innan du får börja riva måste du ha

  • fått rivningslov
  • fått startbesked
  • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja riva fyra veckor efter det att rivnings­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja riva. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt rivningslov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När vi beviljar rivningslov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt rivningslov men inte startbesked beror det på att du ska skicka in vissa handlingar. Du kan läsa i ditt rivningslov vilka handlingar som ska skickas in. Först när du har lämnat in alla dessa handlingar får du ditt start­besked.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på när du river

Under rivningen är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Till exempel att du tar hand om riv­nings­av­fallet på rätt sätt. Om du be­höver göra av­steg från den in­for­mation du har lämnat in måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

Du ska bland annat skicka in en fullständig och undertecknad rivningsplan för att få ditt slutbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se