Visa sökformulär

Riva, rivningslov

Du behöver tillstånd för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett detaljplanerat område. Ett sådant tillstånd kallas rivningslov. I vissa områden har vi ställt krav på rivningslov i områdesbestämmelserna trots att det inte handlar om ett detaljplanerat område. För byggnader som får uppföras utan bygglov behövs det normalt inget rivningslov.

Vad innebär det?

Rivnings­lov är ett skriftligt till­stånd som du får av bygg­nads­nämnden. Rivnings­lovet ger dig lov att riva eller ta bort hela eller delar av bygg­nader inom en fastig­het.

Att du behöver ansöka om rivnings­lov beror på att vi ska göra en be­dömning om din byggnad bör bevaras. Att en byggnad bör bevaras kan bero på att den har historiska, kultur­historiska, miljö­mässiga eller konst­närliga värden eller för att den behövs som bostad.

Vad gäller i områden utan detaljplan?

Det kan vara så att du behöver rivnings­lov även utanför detaljplanerat område. Om det finns krav på det i ditt område. Annars räcker det normalt med att du gör en anmälan för det du ska riva.

Hus som håller på att rivas.

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats. De har också en bra broschyr med information.

Boverkets webbplats om rivningslov.länk till annan webbplats

Läs mer i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.PDF

För vem

För vem?

Rivningslov gäller för dig som

  • ska riva eller ta bort en byggnad eller
  • riva en del av en byggnad i ett område som har detalj­plan.
Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om riv­nings­­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

När du an­­söker om riv­nings­­­lov kan du använda e-tjänsten för ansökan om rivningslov. I den ska du även

  • skicka med de handlingar som krävs
  • ange vem som är kontrollansvarig, om det krävs en kontroll­ansvarig för din typ av ärende
  • så fort som möjligt lämna in förslag på en kontroll­plan. Ibland heter det rivningsplan.

E-tjänst för ansökan om rivningslov. 

Blankett för ansökan om rivningslov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Tom mall för kontrollplan.Word 

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt rivnings­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla riv­nings­lovs­­ären­den i Västerås stad. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för rivningslov för byggnader mindre än 250 kvadratmeter är 4 600 kronor. När det gäller rivningar större än 250 kvadratmeter, räknas avgiften ut i respektive fall. Kostnaden för ­lovet bestäms av en taxa. Läs mer om avgifter och taxor nere i länken.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan rivnings­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

  • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
  • kvaliteten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
  • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
  • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
  • vilken tid på året du an­söker om ­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?